Voiko musiikin perusteiden tunnilla olla hauskaa? Onko kynä ja paperi ainut oikea tapa lähestyä musiikin perusteita? Onko musiikin perusteisiin liittyviä oppimispelejäkin olemassa? Miten älypuhelimista olisi hyötyä musiikin perusteiden opetuksessa? Voiko musiikin perusteiden tunneilla soittaakin?

Tämän tyyliset perinteiset ja hieman tuoreemmatkin kysymykset ovat paljon pinnalla, kun puhutaan musiikin perusteiden opetuksesta nykypäivänä. Oppilaitoksesta riippuen musiikin perusteiden opetuksessa saattaa olla hyvinkin isoja eroja, kun verrataan klassisen- ja pop/jazz-puolen opetusta. Myös oppilaitosten välillä on eroja, kun puhutaan opetusmenetelmistä ja opetuksen laadusta. Uuden älyteknologian yleistyessä käytettävät opetusmenetelmät saattavat olla toimintavoiltaan hyvinkin kaukana toisistaan. Voisi olla siis otollinen aika päivittää oma tietämys musiikin perusteiden opetukseen liittyvistä menetelmistä ja mahdollisuuksista?

Musiikin perusteet nykypäivänä – älyteknologian käyttöä hyvässä ryhmähengessä

Musiikin teoriaopetus on muuttunut vuosien aikana paljon ja nykyään musiikkioppilaitoksissa ei enää opeteta uuden opetussuunnitelman myötä musiikin teoriaa ja säveltapailua, vaan musiikin perusteita, joka sisältää musiikin luku- ja kirjoitustaidon, musiikin hahmottamisen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemista (Nysten ym. 2013, 2). Muutosta on tapahtunut varsinkin pop/jazz-musiikin opetuksessa, koska uusi teknologia on tullut yhä vahvemmin osaksi oppitunteja ja sen avulla opettajat ovat voineet kehittää uusia luovia tapoja opettaa eri asiakokonaisuuksia. Pop/jazz-opintopolulla musiikin perusteisiin on saatettu yhdistää myös yhtyesoitto, joka mahdollistaa yhä helpommin teoria-asioiden yhdistämisen soitettavaan musiikkiin. Nämä muutokset näkyvät selvästi esimerkiksi Jyväskylän ammattiopiston (JAO) pop/jazz musiikin perusteiden opetuksessa, jota on kehitetty viime vuosien aikana paljon.

Haastattelimme kahta Jyväskylän ammattiopiston pop/jazz-puolen musiikin perusteiden opiskelijaa sekä heidän opettajaansa ja selvitimme musiikin perusteiden tilannetta tällä hetkellä. Oppilaiden haastatteluissa positiivisina asioina esiin nousi hyvä ryhmähenki, yhtyesoitto sekä yleinen mukava ilmapiiri tunneilla. Negatiivisiksi asioiksi koettiin erilaiset tunnilla tehtävät kuunteluharjoitukset. Nämä olivat haastateltavien mielestä vaikeita ja tylsiä.

Opettajan haastattelussa kävi ilmi, että teknologia vaikuttaa suuresti musiikin perusteiden tunnilla. Tablettien avulla voidaan harjoitella niin erilaisia melodiadiktaatteja kuin sointuharjoituksia, joita oppilaat voivat vielä jälkikäteen harjoitella kotona esimerkiksi Noteflight-sivuston kautta. Ryhmähenki nousi hyvin tärkeäksi tekijäksi, kun puhuttiin onnistuneesta musiikin perusteiden tunnista, sillä nykypäivänä on tavallista, että opiskelijoilla on paljon muitakin tavoitteellisia harrastuksia, jotka vievät aikaa. Näin ollen sosiaalinen verkosto ja tiivis ryhmähenki auttavat pitämään ryhmän koossa.

Whatsapp & Theta Music Trainer – sosiaalinen media ja pelillisyys osana opetusta

Pop/jazz-puolella musiikin perusteiden opettajat ovat ottaneet suuria harppauksia kehittääkseen uusia ja motivoivia toimintatapoja. Sosiaalisen median avulla on pystytty luomaan linkki musiikin perusteiden oppitunnin ja kodin välille, joka mahdollistaa, että tunnilla käydyt asiat ovat opiskelijalle helposti saatavilla ja harjoiteltavissa. Nuori voi seurata opettajan luomaa Youtube-kanavaa, tehdä teoriatehtäviä Theta Music Trainer-sivustolla/sovelluksella tai olla yhteydessä ”mupe-kavereihin” yhteisen WhatsApp-ryhmän avulla.

Pelillisyys on noussut tärkeäksi tekijäksi nykypäivän oppimisessa, jonka vuoksi oppimiseen erikoistuneita peliyhtiöitäkin, kuten Lightneer ja Fun Academy, on perustettu (Lehto, 2016). Pelillisyyttä pidetään onnistuessaan oppimista suunnitelmallisesti tukevana, johon vaikuttavat niin hyvä ryhmähenki kuin osaava opettaja (Voiko tekemällä ja pelaamalla oppia, N.d.). Musiikin perusteiden opettaja, joka on mukana PLAY-pelihankkeessa, kertoi haastattelussa, että tärkeäksi motivaattoriksi oppimispeleissä nousivat peleissä jaettavat palkinnot. Palkinnot ja uudet tasot ovat kiinnostavia ja koukuttavat opiskelijaa pelaamaan ja näin ponnistelemaan uusien asioiden opettelussa. Nykyteknologia mahdollistaa vielä melko helposti pelillisyyden tuomisen osaksi musiikin perusteiden tuntia älylaitteiden avulla.

Päivitystä klassisen musiikin perusteisiin

Klassisen musiikin perusteiden historia on pitkä, mikä luonnollisesti vaikuttaa siihen, ettei nykypäivän mahdollisuuksia ole hyödynnetty ehkä yhtä paljon kuin pop/jazz-puolella. Pop/jazz puolen musiikin perusteiden opetuksessa on ollut luontevaa hyödyntää nykypäivän tarjoamia keinoja. Klassisen koulutuspuolenkin on kuitenkin mahdollista kehittää toimintatapojansa niin, että nykypäivän tarjoamia eri opetuskeinoja käytettäisiin hyödyksi, ja tällöin klassisen musiikin perusteiden opetus olisi enemmän samalla tasolla pop/jazz musiikin perusteiden kanssa.

Uusi älyteknologia mahdollistaa klassisen musiikin perusteissa samat asiat kuin pop/jazz-musiikin opetuksessa. On monia kanavia, joiden kautta opettajan tai muiden asiantuntijoiden on mahdollista jakaa tietoa opiskelijoille. Noteflight tarjoaa verkkoselaimessa toimivan nuotinkirjoitusohjelman, jonka avulla opettaja voi jakaa organisoidusti nuotteja ja tehtäviä opiskelijoille, jotka puolestaan voivat tehtävien teon lisäksi ja jakaa omia tuotoksia ryhmän kesken. Opettaja voi myös luoda oman Youtube-kanavan musiikin perusteita varten, jolloin opiskelijoiden on helppo kerrata ja opiskella asioita omaan tahtiin kotona. Youtube tarjoaa lisäksi valmiita laadukkaita opetusvideoita eri tahoilta, joita opettaja voi yhdessä opiskelijoiden kanssa hyödyntää.

Sosiaalinen media mahdollistaa opiskelijoiden välisen yhteydenpidon nopeasti ja helposti. WhatsApp:in kautta voi kätevästi kysyä apua ja keskustella ryhmäläisten kanssa musiikin perusteisiin liittyvistä asioista. Lisäksi sosiaalinen media auttaa ryhmähengen vahvistamisessa myös tunnin ulkopuolella.

Pelillisyyden avulla oppimisesta saadaan mielekästä ja motivoivaa. Eri oppimispelien avulla saadaan luotua myös eriytettyjä harjoituksia vastaamaan jokaisen opiskelijan omaa tasoa. Oppimispeli voi olla itse tehty musiikin perusteiden sananselityspeli, johon ei tarvita teknologiaa avuksi. Jos teknologiaa on kuitenkin mahdollista hyödyntää, tarjoaa esimerkiksi Theta Music Trainer paljon eritasoisia ja eri aihealueen tehtäviä, joita opiskelijat voivat tehdä eriytetysti tai yhdessä. Opettajan oma mielenkiinto ja halukkuus tuoda pelit osaksi oppitunteja kehittävät musiikin perusteita vastaamaan nykypäivää.

Käytännönläheisyys – omat soittimet osaksi opetusta

Klassisen musiikin perusteissa, kuten myös pop/jazz-musiikin perusteissa, on helppo toteuttaa opetus käytännönläheisenä, silloin kun opiskelijat käyttävät tunnilla omia soittimiaan. Teoria-asiat pystytään jo tunnilla liittämään konkreettisesti oman soittimen soittoon, se antaa opiskelijoille valmiudet yhdistää teoria tietoisesti osaksi omaa musisointia. Yhteismusisointi auttaa muiden soittimien ymmärtämisessä ja on vaikuttava tekijä myös ryhmähenkeä ajatellen. Opettajalta tämä vaatii valmiuksia ohjaukseen sekä materiaaleja, jotka sopivat eri soittimille ja yhtyesoittoon.

Yksi puu, yhteinen juuri – musiikin perusteet yhdistävänä tekijänä

Pop/jazz musiikin perusteissa on paljon hyödynnettäviä toimintatapoja, joita ei vielä klassisen koulutuspuolella käytetä. Klassisen musiikin perusteisiin kuuluu puolestaan paljon asioita ja toimintatapoja, joista pop/jazz-puoli hyötyisi suuresti. Olisiko siis mahdollista, jos sekä klassisen- että pop/jazz-puolen musiikin perusteet yhdistettäisiin alun ”juuritasolla”, jolloin perusasiat olisi mahdollista oppia yhdessä ilman tyylien tuomaa erottelua. Tällä tavoin saataisiin myös avarrettua sekä opettajien että opiskelijoiden käsitystä musiikista. Musiikin perusteiden tulisi kuitenkin kuvastaa musiikkia kokonaisuudessaan, eikä vaan tiettyä tyylilajia. Keskitasolta alkaen olisi taas mahdollista haarautua omalle ”oksalleen” ja syventyä tiettyyn tyyliin, oli se sitten klassinen tai pop/jazz. Tämän ratkaisun avulla saisimme musiikin perusteista käytännönläheistä, mielenkiintoista ja motivoivaa, eikä opiskelijoita jaoteltaisi enää täysin klassisen- tai pop/jazz-musiikin harrastajiksi, vaan kaikille olisi yhteistä musiikin harrastus ja opiskelu.

Kirjoittajat: Erika Airaksinen ja Nico Masar, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2017

 

Lähteet

Lehto, T. 2016. Rovion Vesterbackalla huimat suunnitelmat: 15 miljardin hanke ja oppimispelejä. Artikkeli. Tekniikka & talous. Viitattu 6.1.2017. http://www.tekniikkatalous.fi/incoming/rovion-vesterbackalla-huimat-suunnitelmat-15-miljardin-hanke-ja-oppimispeleja-6561600

Nysten, L., Ahlajoki, A., Airola, M., Hildén, S., Jaakkola, I. & Närhinsalo, H. 2013. Musiikin perusteiden sisällöt ja suoritusohjeet. Suomen musiikkioppilaitosten liitto. Viitattu 24.10.2016. http://www.musicedu.fi/easydata/customers/musop/files/mupe/mupe_130411.pdf

Voiko tekemällä ja pelaamalla oppia? N.d. Artikkeli Ammattipedan sivustolla. Viitattu 6.1.2017. http://www10.edu.fi/ammattipeda/?sivu=voiko_pelaamalla_oppia