Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä

OPEKE -hankkeen Opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen -kehittämisosiossa (A3) ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat vuodesta 2017 alkaen tehneet aktiivista yhteistyötä opettajankouluttajan osaamisen kehittämisen ja ennakointimallin tuottamisessa. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää opettajankouluttajan osaamista siten, että se on työelämälähtöistä ja ajantasaista. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi on sovellettu käytäntöön erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Yhtenä menetelmänä käytettiin syyskuussa vuonna 2019 alkaneita opettajankouluttajien työelämäjaksoja….

Jatka lukemista
Sanapilvessä opetussuunnitelmatekstistä poimittuja sanoja, joista eniten mainitut näkyvät isoimpana. Suurimpia sanoja ovat

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa

Sukupuolten välinen segregaatio on yleinen ilmiö (Bettio & Veraschagina 2008, Anker 1998). Segregaatiota ajatellaan yleensä ammattikohtaisesti, mutta sitä tapahtuu myös toimialoittain, yrityskohtaisesti ja yksittäisten työsuhteiden tasolla. Työsuhteissa segregaatio voi ilmentyä esimerkiksi niin, että miehet ja naiset saavat eri pituisia tai palkkaukseltaan eri tasoisia työsopimuksia sukupuolensa perusteella.

Jatka lukemista

Uusimmat artikkelit

Inspiroidu dialogista – kohti yhteistä keskustelua tukevaa esimiestyötä

JAMKin opekorkean vertaisryhmämentoroinnin kehittämis- ja kouluttamishanke VERME²:ssa koulutettiin vertaismentoreita ja pilotoitiin oppilaitosjohdolle suunnattua vertaisryhmämentorointitoimintaa (verme) järjestämällä Esimies muutostarinan rakentajana -koulutus vertaisryhmämentoroinnin hengessä. Muutoksessa onnistuminen edellyttää jaettua ymmärrystä tulevaisuuden suunnasta eli yhteistä tarinaa. Koulutus vahvistikin esimiesten ymmärrystä omasta roolistaan muutoksessa ja muutostarinan rakentamisessa. Esimies muutostarinan rakentajana -koulutuksessa tukeuduttiin vahvasti vertaisryhmämentoroinnin menetelmiin ja toimintatapoihin. Vertaisryhmämentoroinnin keskeisiä lähtökohtia…

Jatka lukemista

Työelämäjakso opettajankouluttajien osaamisen kehittäjänä

OPEKE -hankkeen Opettajankouluttajan osaamisen kehittäminen -kehittämisosiossa (A3) ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat vuodesta 2017 alkaen tehneet aktiivista yhteistyötä opettajankouluttajan osaamisen kehittämisen ja ennakointimallin tuottamisessa. Lisäksi tavoitteena on ollut kehittää opettajankouluttajan osaamista siten, että se on työelämälähtöistä ja ajantasaista. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi on sovellettu käytäntöön erilaisia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Yhtenä menetelmänä käytettiin syyskuussa vuonna 2019 alkaneita opettajankouluttajien työelämäjaksoja….

Jatka lukemista
Sanapilvessä opetussuunnitelmatekstistä poimittuja sanoja, joista eniten mainitut näkyvät isoimpana. Suurimpia sanoja ovat

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ohjausalan opetussuunnitelmissa

Sukupuolten välinen segregaatio on yleinen ilmiö (Bettio & Veraschagina 2008, Anker 1998). Segregaatiota ajatellaan yleensä ammattikohtaisesti, mutta sitä tapahtuu myös toimialoittain, yrityskohtaisesti ja yksittäisten työsuhteiden tasolla. Työsuhteissa segregaatio voi ilmentyä esimerkiksi niin, että miehet ja naiset saavat eri pituisia tai palkkaukseltaan eri tasoisia työsopimuksia sukupuolensa perusteella.

Jatka lukemista
Työssäoppimisjakson kotikäynnillä tutustutaan omaishoidon tehtäviin, kuvassa vanhuksen kädet ja opiskelijan kädet käsittelevät kirjainpalikoita pöydällä.

Työelämälähtöistä, kokemuksellista oppimista lähihoitajakoulutuksessa

Lähihoitajaksi opiskelevat toimivat työuransa aikana monenlaisissa tehtävissä esimerkiksi päiväkodeissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kotona. Kotona tehtävä lähihoitajan työ voi olla kotihoitoa tai kotona asuvan omaishoidon piirissä olevan henkilön toimintakyvyn tukemista. Kotona asumisen ja elämänhallinnan tutkinnon osassa lähihoitajaopiskelija edistää asiakkaan kotona asumista ja vahvistaa osaamistaan omaishoitajuudessa sekä asiakkaiden ohjauksessa eri palvelujen piiriin.

Jatka lukemista

Ohjaamo-toimijoiden kuvauksia monialaisen uraohjauksen käytänteistä – miten ja kenen kanssa?

Monialaisesti toteutettu uraohjaus vaatii uraohjausosaamisen lisäksi toimijoiden yhteistä käsitystä uraohjauksesta monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Monialaisuus on tällöin eri ammattiryhmiin ja hallinnonaloihin kuuluvien asiantuntijoiden yhdessä työskentelyä siten, että valta, tieto ja osaaminen jaetaan. Tavoitteena on vastavuoroinen ja tasa-arvoon perustuva ymmärryksen ja osaamisen lisääminen. Tarkastelemme nyt Ohjaamo-työntekijöiden ja Ohjaamojen verkostokumppaneiden kuvauksia monialaisen uraohjauksen käytänteistä.

Jatka lukemista
URAA-koulutus Ohjaamo Porvoon työntekijöille. Nainen kertoo istuville osallistujille urapolustaan. Seinällä isokokoinen Ohjaamo-logo.

Millaisia käsityksiä Ohjaamojen työntekijöillä on monialaisesta uraohjauksesta?

Ohjaamoissa tehtävä monialainen yhteistyö on tuonut uuden työtavan ja palvelun suomalaiseen ohjausalan kenttään. Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä tekemä ohjaustyö tuo mukanaan tarpeen määritellä ohjauksen sisältö ja tavoite yhteisesti. Kuitenkin jo yksinään ohjauksen käsite ja ilmiö on monitahoinen ja vaikeasti määriteltävä. Myös uraohjaus ymmärretään Ohjaamoissa monella eri tavalla.

Jatka lukemista

Työn opinnollistaminen ja osaamisen näyttöpäivät toimintaterapian polkuopinnoissa – ”Tehän puhutte jo toimintaterapiaa!”

Näin totesi yksi toimintaterapian opiskelijoiden työelämämentori 28.10.2019 järjestetyssä opiskelijoiden osaamisen näyttöpäivässä Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Näyttöpäivään oli kokoontunut Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun (JAMK) toimintaterapian polkuopiskelijoiden ryhmä, opettajat sekä 10 työelämämentoria. Näyttöpäivässä opiskelijat esittelivät opintojen aikana kehittynyttä osaamistaan sekä saivat palautetta vertaisopiskelijoilta, työelämän mentoreilta ja opettajilta.

Jatka lukemista