Keskusteluja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista: Mitä sinulle kuuluu? -podcast

Tule kuuntelemaan keskustelua korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista! Mitä sinulle kuuluu? -podcastissa opettajat, ohjauksen ammattilaiset, opiskelijat sekä korkeakoulun johto ja kehittäjät keskustelevat hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemisesta korkeakoulussa. Podcastit on tuotettu Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen sekä niiden opiskelijakuntien JAMKOn ja SAMOn yhteistyönä.

Jakso 1: Miten voit, korkeakouluopiskelija?

Ensimmäisessä jaksossa keskustelemme korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista tutkimuksen, opintopsykologien sekä opiskelijoiden itsensä näkökulmasta. Kuinka hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn haasteet näkyvät opintopsykologille? Mitä eri selvityksissä on todettu opiskelijahyvinvoinnista tällä hetkellä?

Opintopsykologi Anne-Mari Maunumaa SeAMKista ja ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija Eeva Vissel Opiskelijakunta JAMKOsta keskustelevat johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänäsen kanssa opiskelijahyvinvoinnista sekä asioista, jotka tukevat sitä. Tällä hetkellä opiskelijat elävät vaativan, suorituskeskeisenkin, yhteiskunnan keskellä. On hyvä muistaa, että opiskelijat ovat erilaisia ja jokaisen elämään kuuluu muutakin kuin opiskelua. Onko opiskelijoille tarjolla riittävästi tukea, ja kuinka hyvin opiskelijat osaavat hyödyntää korkeakoulujen omia ja eri yhteistyökumppaneiden palveluja?

Kuuntele podcast:

Tekstivastine: Miten voit, korkeakouluopiskelija? (pdf)

1. jakson tekijät:

Sirpa Laitinen-Väänänen, johtava tutkija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)
Anne-Mari Maunumaa, opintopsykologi, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Eeva Vissel, ohjauksen ja hyvinvoinnin asiantuntija, Opiskelijakunta JAMKO
Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Mervi Lehtola, osaamisen kehittämisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Heini-Maria Pietilä, opintopsykologi, Jamk
Oona Pajunen, korkeakouluharjoittelija, Jyväskylän yliopisto 
Tekninen toteutus: Anna-Kaisa Tiihonen, viestintäsuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Joni-Petteri Tuhkanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jakso 2: ”Elämässä tapahtuu ja sattuu milloin mitäkin”- Opiskelijan hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen

Jaksossa keskustellaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisesta korkeakoulun ohjauksen ja tuen ammattilaisten sekä oppimisanalytiikan näkökulmasta. Miten ryhmänohjaaja tai opettajatutor, opintopsykologi ja muut opiskelijoiden kanssa työskentelevät voivat tunnistaa ajoissa opiskelijan haasteita ja tukea opiskelijaa? Opiskelijan arkea värittävät erilaiset muutokset elämässä. Jakson nimenä näkyvä lainaus onkin opiskelijan sanomaa.

Ryhmänohjaaja tai opettajatutor toimii opiskelijan lähiohjaajana, tiedonvälittäjänä ja tsemppaajana. Myös opiskelijaryhmän tuki on tärkeä ja auttaa pysymään opinnoissa mukana. Oppimisanalytiikan avulla mahdollistuu jatkossa myös opoille ja opettajatutoreille keinoja tarttua jo aiemmin opintoja hidastaviin asioihin. Hyvinvoinnin haasteiden tunnistamisesta keskustelevat osaamisen kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola, lehtori ja ryhmänohjaaja Tiina Koskela, opetusteknologian suunnittelija Riikka Muurimäki ja opintopsykologi Joonas Puhto.

Kuuntele podcast:

Tekstivastine: Elämässä sattuu ja tapahtuu mitä milloinkin (pdf, Jamk.fi-sivustolla)

2. jakson tekijät:

Mervi Lehtola, osaamisen kehittämisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tiina Koskela, lehtori, ryhmänohjaaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Riikka Muurimäki, opetusteknologian suunnittelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Joonas Puhto, opintopsykologi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tekninen toteutus: Joni-Petteri Tuhkanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jakso 3: ”Olisin antanut jo periksi ilman näitä palveluita” – Havaittuihin haasteisiin vastaaminen

Hyvinvointi vaikuttaa opiskelukykyyn ja opiskelujen eteneminen vaikuttaa vastavuoroisesti hyvinvointiin. Opiskelija voi löytää suuntaa oman tilanteen ratkaisemiseen, kun askarruttavaa asiaa pysähtyy pohtimaan jonkun toisen kanssa. Siksi helposti lähestyttävä, nopeasti saatavilla oleva ja kaikille avoin matalan kynnyksen tuki on tärkeää opiskelijoille. Apua voi kysyä, vaikka ei olisi vakavia ongelmia.

Osaamisen kehittämisen päällikkö Mervi Lehtola, lehtori Maaret Rutanen, opiskelijakuntien SAMOn ja JAMKOn hankekoordinaattori Eveliina Koskela ja lehtori Pia-Mari Riihilahti keskustelevat hyvinvointia tukevista palveluista ja matalan kynnyksen käytännöistä, kuten tutoreiden tuesta, hyvinvointivalmennuksesta ja Opinnot ojennukseen -klinikoista. Hyvinvoinnin tukipalvelujen tarve näkyy ajanvarausten täyttymisenä ja myönteisenä palautteena.

Opiskelija voi saada tukea korkeakoulun hyvinvoinnin ja opiskelun tuen toimijoilta, kuten opinto-ohjaajalta, psykologilta, opettajatutorilta, opiskelijatutorilta ja korkeakoulun ulkopuolisilta tahoilta kuten YTHS:ltä. Lisäksi korkeakoulut järjestävät erilaisia matalan kynnyksen palveluita ja ryhmiä. Palveluissa huomioidaan myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet. Hyvinvointia ja opintojen edistymistä tuetaan usein arkisia asioita yhdessä pohtien ja ratkaisua etsien sekä kuunnellaan ja opitaan myötätuntoista suhtautumista ja uutta näkökulmaa itseen ja omiin suorituksiin. Opiskelijatutorit toimivat opiskelijoiden vertaisohjaajina ja opastajina opintojen alussa sekä niiden aikana. Mentorit toimivat vertaisohjaajina toisesta vuodesta eteenpäin ja tukevat myös tutoreiden työtä. Opinnäytetyö on monille loppuvaiheen opiskelijoille iso haaste. Opinnäytetöiden tehopäivät, iltaryhmät ja pajat ovat merkittävä tuki opiskelijoille.
Millainen on hyvä tukipalvelu? Miten opiskelijat tavoitetaan? Ja ovatko palvelut tuttuja myös henkilöstölle?

Kuuntele podcast:

Tekstivastineet 3. – 5. jaksoihin Jamk.fi-sivustolla.

3. jakson tekijät:

Mervi Lehtola, osaamisen kehittämisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Maaret Rutanen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Eveliina Koskela, hankekoordinaattori, Opiskelijakunta SAMO
Pia-Mari Riihilahti, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tekninen toteutus: Joni-Petteri Tuhkanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jakso 4: Hyvinvointia tukeva korkeakoulupedagogiikka – arkea vai utopiaa?

Millaista on hyvinvointia tukeva korkeakoulupedagogiikka? Voiko sillä aidosti vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin? Mikä on hyvinvointia tukevan pedagogiikan suhde opiskelijoille tarjottaviin hyvinvointipalveluihin?

Korkeakouluyhteisö ja pedagogiset ratkaisut voivat vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia tukemalla opiskelun etenemistä ja tuottamalla kokemuksia pystyvyydestä, yhteisöllisyydestä ja merkityksellisyydestä. Pedagogisten ratkaisujen avulla voidaan edistää yhteisöllisyyttä ja luoda hyväksyvää, kannustavaa ja kaikki huomioivaa ilmapiiriä. Hyvinvoinnin tukeminen tarkoittaa myös kohtaamista yksilönä ja omana itsenään sekä yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamista. Oleellista on vuorovaikutus muiden oppijoiden, opettajien ja ohjaajien kanssa.

Hyvinvointia tukeva pedagogiikka tarkoittaa käytännössä myös selkeää ja ennakoitavaa opetusta, opintoja ja opetusjärjestelyjä sekä panostusta opiskelijoiden ohjaukseen. Opiskelijoilla on mahdolllisuus joustaviin ja yksilöllisiin opiskeluratkaisuihin ja riittävään ohjaukseen ja palautteen saamiseen. Hyvinvoinnin ja oppimisen tukipalvelujen tulee olla saavutettavia ja niistä tiedotetaan hyvin. Hyvinvointia tukeva pedagogiikka on myös koko korkeakouluyhteisön koskevaa, pedagogista hyvinvointia, joka ulottuu henkilöstöön.

Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen -projektin projektipäällikkö Seija Eskola, lehtori Vesa Kuhanen, koulutuspäällikkö Asta Niinimäki ja opiskelija Noora Hakonen pohtivat tässä jaksossa, onko hyvinvointia tukeva pedagogiikka arkea vai utopiaa? Keskustelua käydään myös opiskelijoiden hyvinvointivalmiuksista työelämään siirryttäessä, moninaistuvan työelämän vaatimuksista, työelämätaidoista ja vastuullisuudesta.

Kuuntele podcast:

Tekstivastineet 3. – 5. jaksoihin Jamk.fi-sivustolla.

4. jakson tekijät:

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Vesa Kuhanen, lehtori, opinto-ohjaaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Asta Niinimäki, koulutuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Noora Hakonen, opiskelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Mervi Lehtola, osaamisen kehittämisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tekninen toteutus: Anna-Kaisa Tiihonen, viestintäsuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Joni-Petteri Tuhkanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Jakso 5: Tarvitaanko korkeakoulutukselle kansallista hyvinvointivisiota?

Kuinka korkeakoulujen hyvinvoinnin kehittämiseen pitäisi tarttua kansallisesti? Miksi korkeakoulun tulee olla kiinnostunut opiskelijoidensa hyvinvoinnista? Ammattikorkeakouluissa kiinnitetään yhä tarkemmin huomiota opiskelijahyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeen. Pandemia-aika etäopiskeluvaiheineen lisäsi jo ennen sitä havaittuja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin haasteita ja kuormitusta. Yhteisöllisyyden puuttuminen on johtanut yksinäisyyteen, ja hybridiopiskelu sopii eri tavalla erilaisille opiskelijoille. Korkeakoulujen on huomioitava niukkenevista resursseista huolimatta moninaisten opiskelijoiden, myös kansainvälisten opiskelijoiden, tarpeita ohjauksessa ja opetuksessa. Toiminnan monipuolistuminen ja työelämän muutokset edellyttävät myös opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen tarkastelua.

Korkeakoulujen velvollisuuteen kouluttaa työelämään hyviä asiantuntijoita kytkeytyy myös tavoite huolehtia tulevaisuuden asiantuntijoiden hyvinvoinnista heidän valmistuessaan. Jos opiskelija pääsee tippumaan, aiheutuu siitä iso inhimillinen ja kansantaloudellinen lasku.

Voisiko korkeakoulutuksen seuraava kansallinen visio olla hyvinvointivisio? Mitä sinulle kuuluu? -podcast-sarjan päätösjaksossa OHKE-projektin projektipäällikkö Seija Eskola keskustelee opiskelijahyvinvoinnista kansallisesta näkökulmasta SeAMKin rehtorin Jaakko Hallilan, Jamkin rehtorin Vesa Saarikosken sekä opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Katri Tervaspalon kanssa. Millaisia keinoja he nostavat esille hyvinvoinnin tukemiseen? Voiko ministeriö vaikuttaa asiaan, ja mitä oppimisen tuesta on lausuttu eduskunnan koulutuspoliittisessa selonteossa? Jaksossa keskustellaan myös korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmista.

Kuuntele podcast:

Tekstivastineet 3. – 5. jaksoihin Jamk.fi-sivustolla.

5. jakson tekijät:

Seija Eskola, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jaakko Hallila, rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Vesa Saarikoski, rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Katri Tervaspalo, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mervi Lehtola, osaamisen kehittämisen päällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tekninen toteutus: Anna-Kaisa Tiihonen, viestintäsuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Joni-Petteri Tuhkanen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kuuntele kaikki jaksot Soundcloudissa:

Mitä sinulle kuuluu? -podcastit

Nämä podcastit on tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen – OHKE -projektissa, josta vastasivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Opiskelijakunta JAMKO ja Opiskelijakunta SAMO.

Lisätietoja ja muita julkaisuja: OHKE-projektin verkkosivusto

Kirjoittajat:

Seija Eskola & Anna-Kaisa Tiihonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-157

Jätä kommentti