Yrittäjyyskasvatuksen idean toteutuminen harjoitusyrityksessä

Harjoitusyritys on yksi oppimisympäristömalli yrittäjyyskasvatuksen idean toteuttamiseksi. Se mahdollistaa yritystoiminnan monipuolisen harjoittelun aidoilla prosesseilla (ks. Finpec 2015a). Harjoitusyrityksessä yrittäjyyskasvatuksen keskeiset käsitteet omaehtoinen yrittäjyys, sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys tulevat todellisiksi harjoitusyrityksen käytännön toiminnassa. Parhaimmillaan opiskelijat voivat kehittää työelämävalmiuksiaan omien henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti saaden samalla kokonaiskuvan liiketoiminnan eri osa-alueista. Harjoitusyrityksen eri liiketoiminnan osa-alueiden konkreettinen työ ja…

Jatka lukemista

Opettajien tutkimusmatka yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjyyskasvatus käsitteenä ei ole yksiselitteinen, ja sen tulkitaan yleisessä keskustelussa liittyvän usein yksinomaan yritystoimintaan (liiketoiminta). Olisiko aika pohtia kriittisesti opettajien yrittäjyyskasvatuksen perusteiden ja käsitteiden osaamista koulutusorganisaatioissa, jotta yrittäjyyskasvatuksen merkitys ymmärrettäisiin laajemmin, ja opettajat pystyisivät tiedostaen, esimerkiksi menetelmällisesti, tukemaan opiskelijoita pärjäämään paremmin niin henkilökohtaisessa elämässä kuin huomisen työelämässä? Tässä artikkelissa kuvaan keväällä 2015 ohjaamani verkko-opintojakson ”Opettajan…

Jatka lukemista

Yrittäjyyskasvatuksesta intoa kirjanpidon opettamiseen ja oppimiseen

Tradenomi, yrittäjä Mari Moilanen Yhteiskuntaa ja työelämää viime vuodet voimakkaasti muokannut murrostila on tuonut vaikutteensa myös koulumaailmaan. Laaja-alaisuus, jatkuva oppiminen, joustavuus, ennakoivuus, luovuus, mukautuvuus eivät ole enää vain sanahelinää vaan todellisia vaateita, joita työelämässä pärjääminen edellyttää. Näillä valmiuksilla toimivia yksilöitä tulee tämän päivän koulumaailman kyetä saattamaan työelämään. Oppilaitosten menestystekijäksi nousee yrittäjämäinen toimintakulttuuri, johon nojaten kasvatetaan…

Jatka lukemista

Opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa tukevat käytänteet ja opetusmenetelmät

– opettajaopiskelijoiden kehittämistyön tuloksia Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen ajattelun merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan opetushallinnon alalla tehtävää laaja-alaista kehitystyötä yrittäjyyden vahvistamiseksi (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 13). Viime syksynä Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun aloittaneet opettajaopiskelijat valitsivat Helmet-oppimispiirinsä kehittämistyön aiheeksi yrittäjyyden. Oppimispiirin jäsenet työskentelevät perusopetuksessa, erityistä tukea tarvitsevien nuorten parissa sekä nuorten ja aikuisten parissa ammattioppilaitoksessa….

Jatka lukemista

Tulevaisuuden muistelu yrittäjyyskasvatuksen pedagogisena strategiana – pohdintoja ohjauksen näkökulmasta

KM Inkeri Laaksonen Mikäli luovuuden katsotaan olevan intentionaalista reagoimista aiemmin koettuun (Collin & Billet 2010, 212), tässä kokeilussa luovuudella oli merkittävä osuus. Luovuus nähdään tässä osana vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä ja osana jokapäiväistä elämäämme. Hyödynsimme Tulevaisuuden muistelua -menetelmänä opettajankoulutuksen virtuaalisesti toteutetulla opintojaksolla. Kokeilu onnistui lupaavasti ja innosti kehittämään Tulevaisuuden muistelua myös ohjauksen välineenä jatkossa. 

Jatka lukemista