Luupin alla yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukeva verkkovuorovaikutus

Viime vuosina monenlaiset yhteiskuntamme ja toimintaympäristömme muutokset ovat koetelleet ammatillisia oppilaitoksia ja niiden toimintaa. Teknologioiden parempaa käyttöönottoa oppilaitosten arjessa kiihdytti erityisesti vuonna 2020 alkanut globaali koronapandemia – oli pakko siirtyä lähes kokonaan verkkoon ja kehittää uusia toimintatapoja. Uuteen ympäristöön kiireellä siirryttäessä saattaa unohtua, millainen vaikutus sillä on oppilaitoksen yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin.

Katse yhteisöllisyyttä vahvistavaan vuorovaikutukseen

Koronapandemian aikana oppilaitosten opetustilat, käytävät ja toimistot tyhjenivät. Verkkoalustoille siirryttäessä työkavereiden ja opiskelijoiden kohtaamiset toivat esiin uudenlaisia haasteita. Miten verkkoympäristössä ollaan ja millaisin pelisäännöin? Millaiset asiat tukevat ja estävät yhteisöllisyyden rakentumista verkkoympäristössä? Miten silloin yhteisöllisyyden toteutuminen varmistetaan?

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on käynnissä Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe) -kehittämis- ja tutkimuspilotti. Syyskuussa 2022 polkaistiin käyntiin puolen vuoden mittainen valmennuspilotti, jossa tutkitaan ja kehitetään yhdessä 10 ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteisöllisyyttä vahvistavaa ja verkkoympäristössä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Valmennuksesta ja siihen sulautuneesta tutkimuksesta vastaavat ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankouluttaja ja tutkijat.

Valmennusryhmissä keskitytään ja harjoitellaan verkossa toimimista oppilaitosten arjen hybridityössä mm. dialogisessa vuorovaikutusosaamisessa. Lisäksi tutkaillaan, tunnistetaan ja arvioidaan verkon tarjoamia mahdollisuuksia ja uhkia henkilöstön tiimien hyvinvoinnin sekä psykologisen turvallisuuden näkökulmasta. Näin opitaan yhdessä hakemaan moninaisia ratkaisuja ylläpitää ja edistää hyvinvointia.

Valmennukseen liittyvän tutkimuksen tulokset ja koostetut johtopäätökset valmistuvat kevään 2023 aikana. Kiinnostus meneillään olevaan tutkimuksen nähtiin tosin jo AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä Rovaniemellä 9. – 10.11.2022, johon osallistui runsaat 100 ammatillisen ja ammattikorkeakoulun tutkimuksesta kiinnostunutta toimijaa. Moni pysähtyi pohtimaan oman organisaation toimintatapoja toteuttaa hybridiopetusta ja -työskentelyä oppilaitoksen kiireisessä arjessa. Keskusteluissa nousi erityisesti esiin verkkoympäristöjen ja etätyöskentelyn mukanaan tuomat lisääntyneet yksintekemisen ja kiireen tunteet. Puheissa kaikui tarve tulla aidosti kuulluksi ja kohdatuksi työpaikalla.

Yhdessä tutkien – yhdessä tuottaen

HyPe-valmennusprosessiin kietoutuneessa käytäntötutkimuksessa keskitytään yhteisölliseen vuorovaikutukseen verkossa. Monimenetelmällisen tutkimusosion tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten toimijoiden näkemyksiä yhteisöllisyydestä, sen toteutumisesta ja kehittämisestä verkkoympäristössä osana hyvinvoivaa ja yhteisöllistä oppilaitosta. Tutkimuksen aineistona käytetään osallistujien valmennuksessa tuottamia erilaisia tekstiaineistoja ja oppilaitoskohtaisten ryhmäkeskustelujen tallenteita.

Valmennuksen keskusteluissa on jo tässä vaiheessa noussut esiin yhteisöllisyyden vaikutus hyvinvointiin. Syntyykö verkossa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja millaista osallistumista ja toimintaa yhteisöön kuulumisen tunne vaatii? Digiympäristö kyllä tarjoaa teknisiä mahdollisuuksia jakaa tietoa, mutta kuinka rakennetaan luottamusta, avoimuutta, psykologista turvallisuutta ja läsnäolevaa kohtaamista?

Vuorovaikutusta verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen (HyPe) – kehittämis- ja tutkimuspilotin tulokset julkaistaan artikkeleina ja kolmen podcastin sarjana maaliskuussa 2023 hankkeen verkkosivuilla: www.jamk.fi/hypeprojekti

Kehittämis- ja tutkimuspilotti sisältyy Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektiin. Sen loppuseminaari Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista! järjestettiin 21.3.2023 hybridisti Haaga-Helia ammattikorkeakoululla Pasilassa.

Kirjoittaja:

Auli Sesay, suunnittelija, viestintävastaava
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja työskentelee Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttamassa Vuorovaikutus verkossa – hyvinvointia oppilaitokseen -kehittämis- ja tutkimushankkeessa, joka on osa Pedagoginen hyvinvointi (HyPe) – työhyvinvoinnin ja tuottavuuden risteyksessä -projektia. Projektia rahoittaa osin TYÖ2030-kehittämisohjelma ja kokonaisuutta toteuttavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajakorkeakoulut, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sekä Sivistystyönantajajärjestö Sivista.

Lue myös: Kohti parempaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä verkkoympäristössä (amke.fi)