Klassisen musiikin valmentava opetus Kuopion konservatoriossa

Valmentavalla opetuksella tarkoitetaan musiikin perusopetusta edeltäviä pienryhmä- tai ryhmäopintoja, joissa lapsi saa valmiuksia pyrkiä perusopetukseen, saa kokemuksia oman instrumenttivalinnan pohjaksi ja saa kokemuksia soitto- ja lauluharrastuksesta. Valmentavat opinnot toimivat ikään kuin siltana musiikin varhaisiän opinnoista musiikin perusopintoihin. Musiikin valmentava opetus sisältyy varhaisiän musiikkikasvatuksen alaisuuteen (Opetushallitus 2017, 47).

Matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua soitinopintoihin ja musiikkiharrastukseen

Kuopion konservatorio on Taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää tarjoava oppilaitos. ”Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti” (Kuopion konservatorio 2018, 2). Jo valmentavissa opinnoissa pyritään matalan kynnyksen periaatteella innostamaan oppilasta musiikkiopintojen pariin sekä kannustaa häntä löytämään omat kiinnostuksen kohteensa instrumentinvalinnan suhteen. Valmentaviin opintoihin ei ole pääsykoetta.

Musiikin valmentavat opinnot voidaan jakaa kahteen opetusmuotoon; musiikkivalmennukseen, joka tukee kokonaisvaltaista musiikin oppimista sekä soitinvalmennukseen, jossa tutustutaan instrumentin opiskeluun (Lehtomäki 2011, 20). Tällä hetkellä Kuopion konservatorio tarjoaa valmentavia opintoja 5­–10-vuotiaille seuraavissa muodoissa:

SOITINVALMENNUS:

  • Alkusoitto 5­–6-vuotiaille Opetus tapahtuu 2-3 lapsen pienryhmässä. Alkusoitossa lapsi tutustuu yhden instrumentin alkeisiin 1-2 lukuvuoden ajan. Tavoitteena on tarjota lapselle mahdollisuus tutustua soittimiin ja testata niiden soveltuvuutta lapselle sekä kokeilla soittoharrastusta ylipäänsä ja kehittää valmiuksia soitinopintoihin. Alkusoitto-opintojen lisäksi suositellaan osallistumista myös musiikkileikkikouluryhmään, missä pyritään hyödyntämään alkusoitto-ohjelmistoa osana opetusta. (Kuopion konservatorio 2019a.)
  • Soitinkaruselli 68-vuotiaille. Opetus tapahtuu 2-3 lapsen pienryhmässä. Karusellissa lapsi tutustuu useamman instrumentin alkeisiin yhden lukuvuoden aikana ja saa kokemuksia mahdollisen instrumentin valintaan. Osallistuminen musiikkileikkikoulu- tai musiikkipajaryhmään soitinkarusellin lisänä on mahdollista. (Kuopion konservatorio 2019a.)
  • Laulupaja 710-vuotiaille. Opetus tapahtuu 2-3 lapsen pienryhmässä. Laulupajassa kehitetään omaa lauluääntä monipuolisesti, opetellaan uusia lauluja ja musiikkitaitoja, kuten nuotinlukua, rytmiikkaa, improvisointia. Osallistuminen musiikkipajaryhmään 7–8-vuotiaana laulupajan lisänä on mahdollista. (Kuopion konservatorio 2019a.)

MUSIIKKIVALMENNUS:

  • Musiikkipaja 78-vuotiaille Opetus tapahtuu 6-10 lapsen ryhmissä. Musiikkipaja on musiikkileikkikoulun jatke, jossa syvennetään jo aiemmin omaksuttuja tietoja ja taitoja monipuolisin työtavoin ja muskarisoittimin. Pajassa tutustutaan eri instrumentteihin ja musiikin teorian alkeisiin sekä saadaan valmennusta soitinopintoihin. (Kuopion konservatorio 2019a.)
  • Lapsikuoro 610-vuotiaille. Kuorossa opetus tapahtuu leikinomaisesti tuttuja ja uudempiakin lastenlauluja laulaen. Laulamista tuetaan rytmiikan ja rytmisoittimien avulla. (Kuopion konservatorio 2019a.)

Käytännön kokemuksia nykyisestä valmentavan opetuksen opetustarjottimesta

Olen toiminut Kuopion konservatorion varhaisiän musiikinopettajana sekä huilunsoitonopettajana 14 vuotta. Se on tuonut minulle perspektiiviä opetustarjottimemme hyviin ja huonoihin puoliin. Valmennu sopetuksen kentällä olen opettanut musiikkipaja-, huilualkusoitto- ja soitinkaruselliryhmiä. Tänä syksynä aloitin Kuopion konservatorion Suonenjoen toimipisteen johtajana, mikä on aktivoinut minua pohtimaan valmentavan opetuksen kehittämistä niin, että saisimme soitinopinnoista yhä vetovoimaisemman ja kiinnostavamman. Käytännön työ on osoittanut, että valmentavat opinnot toimivat tärkeänä väylänä innostaa ja ohjata lasta musiikin perusopintoihin. Valmentavaa opetusta olisi siis tärkeä tarjota riittävästi mahdollisimman monelle halukkaalle. Me kilpailemme monien muiden harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa samoista oppilaista.

Lisäksi opintojen tulisivat olla innostavia ja monipuolisia. Erityisesti alle kouluikäinen lapsi tarvitsee vielä toiminnallista oppimisympäristöä ja opetusta tukemaan heidän oppimistaan kokonaisvaltaisesti. Varhaisiän musiikinopetuksen lähtökohtana ovat tekemällä oppiminen, luovuuden hyödyntäminen, moniaistillisuus ja elämyksellisyys (Varhaisiän musiikinopettajat ry 2019). Tästä syystä Kuopion konservatorion muskarikollegio on pitänyt tiukasti kiinni näkemyksestä, että 5–6-vuotiaan alkusoitto-oppilaan olisi hyvä käydä myös muskaritunnilla, jossa pystytään soitonopiskelun lisänä tarjoamaan opetusta monipuolisin työtavoin. Alkusoitto-opettajan ja muskariopettajan olisi tärkeä tehdä yhteistyötä, että alkusoitto-oppilas voisi hyödyntää muskarioppejaan alkusoittotunnilla ja alkusoitto-oppejaan muskaritunneilla.

Myös 7–8-vuotiaiden lasten kokonaisvaltaista oppimista tuetaan valmentavan opetuksen opetustarjottimella niin, että lapsi voi pienryhmäopetuksen (alkusoitto-, karuselli- ja laulupajaopetuksen) lisäksi osallistua halutessaan myös ryhmäopetukseen musiikkipajassa kevennetyllä lukukausimaksulla. (Kuopion konservatorio 2019b.)

Kuva 1: Huilut

Ajatuksia valmentavien opintojen ja opetustarjottimen kehittämisestä

Opetuskokonaisuuksien nimet tulisi yhtenäistää. Onko laulupaja-nimitys hyvä? Voisiko nimityksen muuttaa alkusoitto-nimen mukaisesti alkulauluksi? Laulupaja-nimitys sotkeutuu liikaa musiikkipajanimityksen kanssa. Laulupaja on kuitenkin alkusoiton tavoin pienryhmäopetusta ja musiikkipaja taas ryhmäopetusta.

Alkusoittojen ikärajaa tulisi laajentaa 78-vuotiaisiin. Nyt alkusoitto on rajattu 5–6-vuotiaille lapsille. Mutta käytännössä esimerkiksi Kuopion konservatorion sivutoimipisteissä olemme saaneet jatkaa alkusoittoa myös 7–8-vuotiaiden lasten kanssa. Suurin osa Suonenjoen toimipisteen alkusoittolapsista ovat juuri 7–8-vuotiaita, sillä alkusoiton kysyntä on silloin suurempaa kuin 5–6-vuotiaana. Tämän voisi muuttaa koko konservatoriota kattavaksi. Onhan laulupajaopetuskin 6–10-vuotiaille lapsille.

Soitinkarusellin sisältöä tulisi miettiä mielekkäämmäksi. Olen kokenut käytännön työssäni soitinkarusellin hieman raskaaksi kokonaisuudeksi, koska oppilaat vaihtavat soitinta monta kertaa lukuvuoden aikana ja aloittavat aina alusta uuden soittimen kanssa. Motivaatio on monella lopahtanut kevätpuolella. Olisiko ratkaisuna räätälöidä karuselli esimerkiksi niin, että syksyllä kokeiltaisiin soittimet nopealla rytmillä läpi ja kevätpuolella karusellilaiset valitsisivat yhden soittimen, joka kiinnosti eniten?

Nettisivujen opetustarjotin tulisi selkeyttää. Etusivulla tulisi olla opetustarjottimemme kokonaisuudessaan selkeästi ja houkuttelevasti esillä. Tiettyä opintokokonaisuutta klikkaamalla tulee päästä tutustumaan sisältöihin tarkemmin. Lisäksi opintokokonaisuuksien sisältökuvaukset tulee yhtenäistää. Tällä hetkellä opintokokonaisuuksien kuvaukset ovat luultavasti eri henkilöiden kirjoittamia eivätkä sisällä samoja yhtenäisiä tietoja. Nettisivuihin kannattaa todella panostaa, koska niillä houkutellaan nykyään aivan uusia (ei muskarissa käyneitä) lapsia ja nuoria harrastuksen pariin!

Opintotarjottimen joustavuutta tulee korostaa. Tärkeää on, että mitään opintokokonaisuuksia ei sidota pakosti toisiinsa. Voimme suositella perheille tiettyjen opintokokonaisuuksien yhdistelmiä lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen tukemiseksi. Mutta perheille ja lapsille tulee antaa vapaus räätälöidä valmentavat opinnot mieleisekseen. Liian jäykät systeemit saattavat karkottaa osan perheistä pois.

Valmentavien opintojen tiedettävyyttä tulee lisätä. Tätä opintotehtävää tehdessäni huomasin, että kovinkaan monella Savonian musiikkipedagogiopiskelijalla ei ollut juurikaan tietämystä musiikin valmentavista opinnoista. Näin ollen voi olettaa, että perus lapsiperheillä tuskin on tietämystä senkään vertaa. Jo ammattiopintoihin olisi hyvä sisällyttää kattavampaa tietopakettia valmentavien opintojen sisällöistä eri musiikkioppilaitoksissa.

Jatkotoimenpiteillä kohti selkeämpää opetustarjotinta ja entistä innostavampia valmentavia opintoja

Mielestäni Kuopion konservatorion olisi syytä perustaa valmentavan opetuksen kehittämisen työryhmä, jotta saisimme opetustarjottimemme yhä selkeämmäksi, toimivammaksi ja innostavammaksi. Lisäksi olisi hyvä pohtia, olisiko muita valmentavan opetuksen muotoja, joita voisimme harkita? Onko muilla oppilaitoksilla hyviä käytänteitä, joista voisimme ottaa mallia?

Mutta se on selvää, että valmentavat opinnot ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa innostamaan ja suuntaamaan lapsia instrumenttiopintojen pariin! Lapset ja perheet haluavat kokeilla soittoharrastusta ennen varsinaista sitoutumista laajan oppimäärän soittoharrastukseen. Valmentavissa opinnoissa syntynyt innostus ja tietämys rohkaisee heitä sitten hakemaan perusopetukseen. Valmentavissa opinnoissa voi myös kokeilla eri instrumentteja, minkä pohjalta oma soitinvalinta on helpompi tehdä. Lisäksi valmentavien opintojen ryhmäopetus tukee lasten ja perheiden ryhmäytymistä soittoharrastuksen parissa. Soitto- ja lauluporukkaan on kiva kuulua ja sitä halutaan jatkaa edelleen yhä syvemmälle musiikin salaperäiseen maailmaan!

Kirjoittaja:

Mirkka Hentilä 2020, Savonia-ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:

Kuopion konservatorio. 2019a. Musiikki/Musiikin varhaisiän opinnot/Musiikin valmentava opetus. Viitattu 2.1.2020.  https://www.kuopionkonservatorio.fi/musiikki/musiikinvarhaisianopinnot/musiikinvalmentavaopetus/

Kuopion konservatorio. 2019b. Kuopion konservatorio/Lukukausimaksut/Muskarihinnasto. Viitattu 2.1.2020.  https://www.kuopionkonservatorio.fi/lukukausimaksut/

Kuopion konservatorion musiikin perusopetuksen opetussuunnitelma. Varhaisiän musiikkikasvatus. 2018. Viitattu 2.1.2020. https://www.kuopionkonservatorio.fi/wp-content/uploads/2019/02/VarhaisikäOPS0905.pdf

Lehtomäki, T. (2019). Proseminaarityö: VALMENNUSOPETUS – silta musiikkileikkikoulusta musiikkiopisto-opintoihin, Jyväskylän yliopisto, Musiikkikasvatus. Viitattu 11.11.2019 https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36655

Opetushallitus. 2017. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017. Viitattu 2.1.2020. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/186920_taiteen_perusopetuksen_laajan_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017-1.pdf

Varhaisiän musiikinopettajat ry. 2019. Varhaisiän musiikinopettajat ry:n esite. Viitattu 2.1.2020. www.vamory.fi/