Prima vista -opetus käytäntöön

Kuulijoilla leuat loksahtavat pois paikoiltaan ja joku huutaa: ”Wohoou! Toi oli tajunnanräjäyttävää. Hei… soitatko tästä tän elefanttimarssin, kun ollaan kuitenkin mun tyttären 6v syntymäpäivillä? Tässä onkin nää nuotit siihen”. Soittajalla alkaa alahuuli värisemään ja varovasti sanoo: ”Ömm… ai Elefanttimarssi..öö mä en oikeen osaa nuotteja..?” Kuulostaako tutulta joltain osin?

Pystytkö sinä soittamaan Chopin etydejä ääntäkin nopeammin, tai Scott Joplinin ragtime- kappaleita korvakuulolta? Vai hiooko oppilaasi kappaleet täydellisiksi osaamatta kuitenkaan nuotteja? Tässä artikkelissa tuon esille yleisimpiä syitä siihen, mikä tekee nuotinluvun opiskelusta vaikeampaa. Samoin paneudutaan siihen millaisilla käytännönläheisillä opetustyyleillä saadaan nuotinluvun opettaminen tehokkaammaksi.

Nuotinluvun haasteita

Rytmimuusikoiden piirissä usein kuulee nuotinluvun tuomista haasteista. Olen itse kokenut nuotinlukutilanteessa häiritseväksi tekijäksi liian tarkan korvan. Jos korvaa ei miellytä, miltä soitettava kappale kuulostaa, negatiivisia ajatuksia ja epävarmuutta tulee soittotilanteeseen. Tällaiset ajatukset tietenkin häiritsevät prima vista -soittoa ja soittaja muuttuu avoimesta informaation kerääjästä sulkeutuneeksi ja liian analyyttiseksi. Soittajan pitäisi säilyttää ’neutraali’ asenne prima vista -tilanteessa, jotta keskittyminen ja silmät olisivat vain nuotin lukemisessa.

Richman sanoo (1985, 7), että soittajan tulisi olla nuotinluku tilanteessa avoin keräämään informaatioita nuottikuvasta.

Prima-vista -soittoon valmistautuminen

 Vuori (2002, 167) kertoo kirjassaan prima vista -tilanteeseen valmistautuvista, ’uppoutuvista’, oppilaista. ’Uppoutumisessa’ soittajat sulkivat pois häiritsevät tekijät ja keskittyivät vain teoksen katsomiseen, pyrkien jo ennen soittamista suunnittelemaan, miten aikovat toimia teoksen parissa. Jönssonin (1999, 41-43) mukaan valmistautuminen on aina todella tärkeä osa prosessia riippumatta siitä, minkälainen tehtävä on. Hän kuvaa, että on tärkeää oppia sietämään tehtävien valmistelun edellyttämää pitkää ja näennäisesti tuottamatonta aikaa. Oikeanlainen valmistautuminen prima vista -tilanteeseen on ratkaiseva tekijä siinä, kuinka hyvin soittaja suoriutuu tehtävästä. Liika analyyttisyys taas voi kuitenkin johtaa epäilyksen ja pelon tunteisiin, jolloin soittaja ei enää ole avoin vaan täynnä huolia.

Opettajan vastuu

Rytmimusiikin puolella ei panosteta yhtä paljon nuotinlukutaidon opettamiseen, kuin klassisen musiikin puolella, koska rytmimuusikoiden tärkeimpiä työkaluja ovat myös improvisaatiotaidot ja korvakuulolta soitto. Klassisen musiikin puolella taas prima vista -taidot kehittyvät luontevammin, koska nuoteista soitto tulee vastaan jokaisissa harjoituksissa ja konserteissa.

Kun prima vista – harjoituksiin käytetään tunnilla huomattavasti vähemmän aikaa kuin muihin harjoituksiin, oppilas saattaa ymmärtää, että kyseinen nuotinlukutaito ei ole niin tärkeässä osassa musiikin ja instrumentin opiskelua. Rytmimusiikin opettaja osaa varmasti tukea, motivoida ja luoda elämyksellisiä kokemuksia oppilaalle improvisaatiossa, mutta kun tulee nuotinluvun aika, motivaatiokeinot käyvät vähiin. Kun opettaja luo paljon onnistumisen ja elämyksen kokemuksia improvisaatiossa tai korvakuulolta oppimisessa, hän huomaamatta saattaa luoda epäonnistumisen kokemuksia prima vista -soitossa.

Opettaja saattaa viedä lahjakkaita oppilaita liian nopeasti eteenpäin heidän soittotaidoissaan, kun hän huomaa oppilaittensa kehittyvän soittajina. On tärkeää tukea oppilaan soittotaitoa ja viedä sitä eteenpäin, mutta mitä suuremmaksi kasvaa prima vista -taidon ja soittotaidon väli, sitä vaikeampaa on oppia enää prima vistaa. Oppilas turhautuu nuotinlukutilanteessa paljon herkemmin ja epäonnistumisen kokemuksia tulee varmasti enemmän tällaisissa tilanteissa. Opettajan olisi tärkeää tiedostaa ja ennakoida näitä asioita opettamistilanteessa. On tärkeää, että opettaja tukee ja motivoi oppilasta niin, että nuotinluku taito ja soittotaito pyritään viemään eteenpäin yhtä nopeasti.

Perusniksit nuotinluvun opettamiseen

Jokaisella soitonopettajalla on tärkeää olla selkeät työkalut nuotinluvun opettamisessa. Esittelen tässä tärkeimmät työkalut prima vistan ohjauksessa:

 • Keskittyminen
  Kappaletta ei tarvitse kiirehtiä soittamaan. On tärkeää opettaa oppilasta alusta asti maltillisuuteen ja huolellisuuteen, jotta kaikki tarvittava informaatio saadaan käytyä läpi ennen soittamista. Ohjaa oppilasta aina sataprosenttiseen keskittymiseen. Ennen kuin oppilas aloittaa soittamisen, hänen mielessään pitäisi olla ajatus: ”Nyt aion soittaa jokaisen nuotin ja rytmin oikein!”Ohjaa oppilasta etsimään toistuvia kuvioita: kappaleen rakenne, harmoniset ja rytmiset elementit ja vaikeat kohdat, kuten vaihtuvat tahti- tai sävellajit ja tilapäiset etumerkit. Kun nuotinluku menee eteenpäin, oppilaalle tulee tutuksi erilaiset rytmiset, harmoniset ja melodiset kuviot nuottikuvassa. Ohjaa oppilasta näkemään pidempiä linjoja nuottikuvassa niin, että jokaista nuottia ei tarvitse lukea.
 • Ennakointi
  Ohjaa oppilas lukemaan nuottia koko ajan musiikin edellä, jotta oppilas pystyy varautumaan seuraavaan tilanteeseen.
 • Metronomi
  Varsinkin aloittelijoille on tärkeää alusta alkaen opettaa metronomin käyttö. Prima vista – harjoituksessa metronomi on tärkeä, jotta oppilas oppii alusta asti, että kappale ei pysähdy vaikka tulisi virheitä.
 • Nuottikuvan ulkoa opetteleminen
  Otetaan aluksi vaikka puoli tahtia. Oppilas saa katsoa tahtia niin pitkään, kunnes muistaa mitä siinä on. Sen jälkeen opettaja ottaa nuotin pois ja oppilas soittaa tahdin ulkomuistista. Tätä ideaa voidaan tietenkin kehittää pidemmälle oppilaan kehittyessä, ottamalla useampia tahteja ja vaikeampia nuotteja.
 • Tuntoaistilla soitto
  Ohjaa oppilasta alusta asti soittamaan instrumenttia niin, että silmät katsovat eteenpäin ja sormet etsivät oikeat äänet tuntoaistilla. Jokaisella instrumentilla on omat niksinsä, miten tuntoaistilla soittoa voidaan opettaa. Pianolla sen voi opettaa aluksi mustien koskettimien ja tuttujen asteikkojen kautta. Kun oppilas muistaa mustien koskettimien nimet, hän myös löytää niiden väliin jäävät valkoiset koskettimet.
 • Bändin kanssa soitto
  Soittotunneilla on tärkeää harjoitella prima vistaa musiikin päälle. Joko opettaja soittaa mukana, tai sitten oppilas soittaa taustanauhan kanssa. Kappale voi olla hieman vaikeampi kuin tavallinen prima vista -harjoitus. Harjoituksen tarkoitus on saada silmät seuraamaan koko ajan musiikkia. Oppilas soittaa sen minkä kerkeää lukemaan.
 • Säännöllinen harjoittelu
  Prima vista taitoa on tärkeää harjoitella joka päivä vähintään 10-15 min, jotta taito menisi eteenpäin.

Nuotinlukutaidolla työllistävä vaikutus

Mielestäni musiikkipedagogien kouluttamisessa pitäisi panostaa enemmän prima vista -taidon opettamiseen, koska sujuva nuotinlukutaito on muusikon yksi tärkeimpiä taitoja. Kun soittaja osaa lukea nuotteja sujuvasti, se vaikuttaa automaattisesti hänen itsetuntoonsa ja itsevarmuuteensa soittajana. Samoin kappaleiden sisäistäminen on paljon tehokkaampaa ja uusien kappaleiden aloittaminen mielekkäämpää. Oppilas joka on saanut hyvän prima vista -ohjauksen alkeistasosta saakka, on varmasti myöhemmässä vaiheessa opettajalleen kiitollinen. Prima vista -opetus vaatii kuitenkin opettajalta paljon malttia, kärsivällisyyttä ja suunnitelmallisuutta, koska edessä on vuosien työ oppilaan kanssa.

Kirjoittaja: Raimo Survo 2016, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Jönsson, B. 1999. 10 ajatusta ajasta. Alkuteos: Tio tankar om tid. Helsinki: Tammi Richman, H. 1985. Super sight-reading secrets. California: Sound Feelings Publishing

Vuori, M. 2002. Katson, Soitan, Läpielän. Pianistin kokemuksia prima vista soittamisesta. Helsinki: Erikoispaino