Uudistunut monimuotoinen lähihoitajakoulutus haastaa opettajaa ja opiskelijaa – Tukea uudesta hybridikirjasta

Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa opiskelu toteutetaan yksilöllisesti ja erilaisissa oppimistilanteissa. Opiskelija oppii moninaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaitoksessa järjestettävä opetus, etäopetus, verkko- ja virtuaalioppiminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt muodostavat yksilöllisen oppimisen polun kohti tutkintoa tai tutkinnon osaa. Ammattitaidon voi oppia myös kokonaan työpaikalla tai oppisopimuksen avulla tai edellä mainittujen yhdistelmillä. Yksilöllinen polku tunnistaa jo hankittua osaamista, jota täydennetään tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisesti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018.)

Ammatillinen koulutus uudistui vuonna 2018 voimaantulleen lainsäädännön myötä. Tutkimustietoa lainsäädännön vaikutuksista ei vielä ole julkaistu. Uudistus lisää joustavaa ammatillista koulutusta. Lainsäädäntö muutti oppilaitosten saamaa rahoitusta. Rahoitus muuttui suoriteperusteiseksi. Oppilaitokset saavat perusrahoituksen lisäksi rahaa tutkintojen ja niiden osien suorituksista sekä vaikuttavuusrahoituksesta (opiskelijapalautteet, jatko-opinnot ja työllistyminen) (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019). Uudistus toteutettiin samanaikaisesti säästöjen kanssa ja tämä on koettu hankalana yhtälönä suhteessa ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen (Savela 2016).

Säästöt ovat näkyneet opiskelijan saaman lähiopetuksen määrän vähenemisenä ja oppimisen tapojen moninaistumisena. Kun oppilaitoksessa on toimittu näin, on syntynyt tarve paremmalle oppimisen todentamiselle ja ammattitaitovaatimusten konkretisoimiselle. Myös opiskelijoiden moninaisuus on lisääntynyt, kun uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa aikuisopiskelijat ja nuoret suorittavat opintoja samoin perustein. Edellä kerrotusta johtuen oppimisen ohjaamisen ja tuen haasteet näyttäytyvät moninaisina, kun eri-ikäiset, -taustaiset ja elämänkokemukseltaan erilaiset opiskelijat suorittavat tutkintoa samojen tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen

Lainsäädäntö ohjaa ottamaan huomioon opiskelijan ja työelämän tarpeet (Laki ammatillisesta koulutuksesta). Tämä tarkoittaa käytännössä, että opiskelijalle räätälöidään yksilölliset opinnot omaksi poluksi ammattiin. Opettaja laatii opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman eli HOKSin. Osaamisalan valinta lähtee opiskelijan omista toiveista. Opiskelijalle jo kertyneet taidot, kuten työkokemus tai aiemmat tutkinnot sekä kiinnostuksen kohteet, otetaan opinnoissa huomioon. Yhteistyössä opettaja ja opiskelija sopivat, miten ja missä aikataulussa opinnot suoritetaan. Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa yksilöllisyys ja henkilökohtaistetut osaamisen karttumisen tavoitteet ovat haastaneet opettajia kehittämään uusia opetusmateriaaleja kuten osaamispasseja, jotka muokkautuvat erilaisten oppijoiden tavoitteiden ja oppimisen tuen mukaisesti. Ennen ammatillisen koulutuksen reformia tehdyt oppimateriaalit eivät palvele yksilöllisten oppimispolkujen toteuttamista. Tällöin opettajat ovat tehneet omaa materiaalia, joka on toiminut kunkin oppijan tavoitteiden suuntaisesti ja palvelee yksilöllistä opinnoissa etenemistä.

Monimuotoisuus ja vaihtoehdot opiskelussa

Lähihoitajakoulutus on perinteisesti ollut lähiopetuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhdistelmä ja tämä toteutusmuoto on edelleen vallitsevin. Lähiopetusta voidaan jalkauttaa työpaikoille erilaisten projektien avulla. Tällöin opettaja on mukana ryhmän kanssa työpaikalla esimerkiksi järjestämässä ohjattua toimintaa asiakasryhmille. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on ollut luomassa uudenlaisia oppimisympäristöjä opiskelijoille. Koulutuskuntayhtymä on mukana Hyvinvointikampuksessa, jossa voi suorittaa tutkinnon kokonaan työpaikalla. (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2018.)

hoitoalan opiskelijoita Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, ohjaaja neuvoo opiskelijoita laboratiovälineiden äärelläMonimuoto-opinnoissa on sekä lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Monimuoto-opintoja ovat esimerkiksi opettajan luennot verkossa ja luentosalissa, verkkokeskustelut, ryhmätyöt ja tentit verkossa ja tenttisalissa, tutorin ohjaama opintoryhmätyöskentely sekä tutustumiskäynnit ja itsenäinen opiskelu. (Opintopolku 2019.)

Opiskelija voi suorittaa opintoja myös työvaltaisesti, jolloin hän on pidempiä aikoja työpaikalla ja hankkii osaamista käytännön työtehtävissä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon oppisopimuksella. Tällöin opiskelija on palkkatyössä ja suorittaa opinnot työpaikallaan. Opiskelijat näyttävät osaamisensa kunkin opintokokonaisuuden lopussa järjestettävässä ammattiosaamisen näytössä. Tavoitteena on, että oppilaitoksista valmistuu entistä monipuolisempia ammattilaisia työelämään. Työpaikalla tapahtuva oppimisen varmentamiseksi oppilaitokset ovat kehittäneet työpaikkaohjaajille suunnattua ohjauskoulutusta, jolla pyritään vahvistamaan ohjaajan antamaa rakentavaa palautteenantoa sekä suunnittelu-, arvioinnin ja reflektoinnin taitoja. Koulutukset tukevat vastavuoroista ja kannustavaa palautteenantoa työpaikoilla. (Häti 2019.)

Ammatillinen koulutus ylläpitää väestön ammatillista osaamista ja sen tarkoitus on luoda mahdollisuuksia ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin. Työllisyyden edistäminen sekä valmiuksien antaminen yrittäjyyteen ovat lain keskiössä samoin kuin työ- ja toimintakyvyn jatkuva ylläpito sekä elinikäisen oppimisen ja ammatillisen kasvun tukeminen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta). Työpaikalla tapahtuva oppiminen kytkeytyy näihin tehtäviin. Työpaikkaohjaajan tehtäviä ovat opiskelijan oppimisen, ammatillisen identiteetin ja elinikäisen oppimisen tukeminen sekä nuoren opiskelijan kasvatuskumppanuus. (Häti 2019.) Työpaikkaohjaajat tarvitsevat koulutuksen lisäksi materiaalia oppimisen ja ohjauksen monimuotoistamiseen työpaikoilla.

Hybridikirja tukee uusia pedagogisia toteutustapoja

Vuonna 2019 ilmestynyt kirja Lapsen ja perheen tukena (Sanoma Pro) on perusteos, joka vastaa koulutuksen uudistuneisiin tarpeisiin lähihoitajakoulutuksessa ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa. Kirja tukee monenlaisten oppijoiden tietoperustan rakentumista, strukturoitua oppimista tutkinnon osissa sekä konkretisoi osaamisvaatimuksia myös niille opiskelijoille, joilla on erityisen tuen tarpeita esimerkiksi kielellisten vaikeuksien alueella. Kirja sisältää teoriatietoa helposti saavutettavassa muodossa. Tekstin lisäksi kirjassa on kuvia, tietolaatikoita ja puhekuplia, joihin lukijan katse kiinnittyy. Materiaali sisältää runsaasti erilaisia työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä valmiita tehtäviä. Työpaikkaohjaaja saa kirjasta käsityksen niistä asioista, joita opiskelijan on syytä osata ja ottaa haltuun ennen ammattiosaamisen näyttöä. Valmistuneelle opiskelijalle kirja toimii käsikirjana ammattiin siirryttäessä.

Lapsen ja perheen tukena -kirjan kansikuva, jossa on lapsenomainen piirros perheestä paperilla, joka on revittu useisiin paloihin. Lähihoitajakoulutuksessa ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa korostuvat vuorovaikutteinen ja dialoginen oppiminen, johon kirja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella joko työelämässä tai ryhmämuotoisessa opetuksessa. Kirjan tarkoitus on sujuvoittaa opetuksen valmistelua. Siinä on valmiita tehtäviä ryhmätöitä varten sekä keskustelunaiheita esimerkiksi eettisistä kysymyksistä. Kirjan tehtävien harjoittelun ja osaamisen näyttämisen osuudet palvelevat osaamisen todentamista ja toimivat arviointityön tukena silloin kun oppiminen on viety useisiin eri oppimisympäristöihin.

Yhteiskunnan moninaisuus on huomioitu kirjan kuvituksessa sekä visuaalisessa ilmeessä. Se päivittää lähihoitajakoulutuksen ja kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon diskurssin 2020-luvulle: läpileikkaavat teemat kuten ihmisten moninaisuus, osallisuus, sukupuolisensitiivisyys, vaihtoehtopedagogiikat, tunnetaidot, mielen hyvinvointi ja kulttuurien moninaisuus edustavat sitä ympäristöä, jossa lähihoitajat toimivat. Kirja tuo kuvituksessaan esille moniarvoisen Suomen, jossa monenlaisista taustoista tulevat ihmiset toimivat kulttuurisesti moninaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Se haastaa opettajaa kehittämään uusia pedagogisia toteutustapoja, jotka mahdollistavat osallisuuden ja oppimisen sekä lähihoitajakoulutuksen ja kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon osien suorittamisen mahdollisuuden monenlaisille oppijoille ammatillisen koulutuksen moninaisissa oppimisympäristöissä.

Kirjoittajat

Jari Karttunen toimii lehtorina Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa muun muassa ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa ja erityisopettajien täydennyskoulutuksissa. Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa hän on toiminut syksystä 2018 lähtien. Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeella vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Hanke toteutetaan yhdeksän opettajankoulutusyksikön yhteistyönä.

Hannu Seppänen toimii kehittämisprojektissa työelämän kehittäjäopettajana sekä esimiesten vertaisryhmämentorina Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Keudassa. Hän on yksi Lapsen ja perheen tukena –oppikirjan kirjoittajista ja työskentelee lähihoitajakoulutuksessa opettajana Keudassa.

Viitteet

Häti Hannele 2019. Työpaikkaohjaajan roolit ja tehtävät uusi. Ohjaan.fi-materiaalit. Saatavissa: https://www.thinglink.com/scene/1188429240060608514

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 2018. Järvenpään hyvinvointikampuksesta uudenlainen oppimisympäristö Keudan opiskelijoille. Saatavissa: https://www.keuda.fi/tietoa-keudasta/ajankohtaista/jaervenpaeaen-hyvinvointikampuksesta-uudenlainen-oppimisympaeristoe-keudan-opiskelijoille/

Liukkonen Tiina, Seppänen Hannu, Simola Tanja. Lapsen ja perheen tukena. Sanoma Pro 2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018. Kärkihanke: Ammatillisen koulutuksen reformi – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/amisreformi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019. Ammatillisen koulutuksen hallinto ja rahoitus. Saatavissa: https://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-hallinto-ja-rahoitus
Opintopolku 2019. Monimuoto-opetus. https://opintopolku.fi/wp/aikuiskoulutus/mietitko-aikuiskoulutusta/opiskelumuodot/monimuoto-opiskelu/

Savela Sanna 2016. Valtavat säästöt kurittavat taas ammattikoulutusta – ”Joitakin saattaa jäädä koulutuksen ulkopuolelle”. Yle Uutiset Kotimaa. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9091236

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-114