Nuoria opiskelijoita luokassa

Amis hyvinvointia ja turvallisuutta edistämässä!

Hyvinvoinnin ja turvallisuuskulttuurin rakentaminen ammatillisissa oppilaitoksissa on aktiivista, moniammatillista yhteistyötä, johon kaikki organisaatiossa työskentelevät osallistuvat. Koulutusta järjestettäessä on koko oppilaitosyhteisön turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa toiminnan keskeinen perusta. Sitä ohjaavat mm. lainsäädäntö, ohjeet, strategiat ja ammatillisten tutkintojen perusteet. Turvallisuuskulttuurin kehittymisen kautta luodaan perusta päivittäiselle arkiturvallisuudelle, joka on keskeinen osa niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin hyvinvointia. (Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen 2021.)

Turvallisuuteen liittyvää kehittämistyötä on tehty paljon viime vuosina, mutta edelleen turvallisuuskulttuuri saatetaan nähdä oppilaitoksissa kovin sirpaleisena ja henkilösidonnaisena. Turvallisuuden hallintaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, pedagogisia ratkaisuja ja vakiintuneempia menettelytapoja (Turvallisuuden edistäminen opetusalalla 2018, 3).

Näitä haasteita lähestyttiin myös äskettäin päättyneessä Opetushallituksen rahoittamassa Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeessa, jossa kehitimme turvallisuuskulttuuria sekä strategisella tasolla että arjen opetus- ja luokkatilanteissa ammatillisessa koulutuksessa. Turvallisuuskulttuuri kehittyy yhtäältä yksilön käsityksinä, arvoina, asenteina ja rooleina, toisaalta organisaation sääntöinä, normeina, vuorovaikutuksena, ilmapiirinä ja pedagogisina toimintamalleina (Turvallisuuden edistäminen opetusalalla 2018, 10). Koulutusten avulla tuimme osallistujia omaksumaan ja kehittämään oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimintamalleja osaksi omaa työtään.

Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeen koulutuksissa opettajat, ohjaajat, opiskelijapalveluiden ja oppilashuollon toimijat sekä esihenkilöt pääsivät keskittymään erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden ja hyvän oppimisilmapiirin luomiseen, riskitilanteiden ennaltaehkäisyyn sekä opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen pedagogisilla ratkaisuilla. Nämä turvallisuuden eri ulottuvuudet ovat korostuneet koronapandemian myötä ja poikkeuksellisissa oloissa, joissa tämän artikkelin kirjoitushetkelläkin edelleen elämme.

Etä- ja verkkotyöskentelynä toteutetut Hyvinvoiva ja turvallinen amis -koulutukset muodostivat kokonaisuuden, josta osallistujat valitsivat itselleen parhaiten sopivimmat osiot:

  1. Oppilaitoshyvinvointi ja turvallisuus todeksi
  2. Turvallinen amis – hyvinvoiva opiskelija
  3. Opettaja hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentajana
  4. Kyllä tästä selvitään! Avaimia haastaviin tilanteisiin.

Oppimista oman työn ja työyhteisön kehittämishaasteiden äärellä

Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeen koulutukset lisäsivät osallistujien hyvinvointi- ja turvallisuustietoisuutta ja kehittivät heidän osaamistaan näillä osaamisalueilla. Koulutuksissa tuettiin osallistujien omakohtaisten kokemusten reflektointia ja ohjattiin aktiivisesti hyvien käytänteiden jakamiseen. Osallistujat tulivat tietoisiksi erilaisista toimintamalleista ja menettelytavoista ja pystyivät levittämään niitä edelleen omissa organisaatioissaan ja alueellisissa verkostoissaan.

Koska koulutuksiin sisältyneet oppimis- ja kehittämistehtävät liittyivät suoraan osallistujien työn, työyhteisöjen tai alueen kehittämishaasteisiin, ovat opit ja käytännöt mahdollista omaksua paremmin suoraan arjen työhön ja turvallisuuden hallintaa tukeviksi menettelyiksi. Kehittämistehtävissään osallistujat tarkastelivat esimerkiksi yhteisöllisyyttä opiskelijoiden näkökulmasta, sosiaalista turvallisuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja, sovelsivat kalanruotokaaviota opiskelijan ongelmanratkaisun apuna, laativat huoneentaulun tietoisuus- ja läsnäolotaitojen kehittämisen tueksi henkilöstölle ja kokosivat opettajalle työkalupakin opiskelijan hyvinvointia ja turvallisuutta edistävistä palveluista.

Kouluttajana Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeessa toiminut lehtori Jari Karttunen painottaa, että korona toi aivan uuden ulottuvuuden sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden tarkasteluun, ja siihen liittyvät nopeat ja ennakoimattomat muutokset ammatillisten oppilaitosten arjessa. Osallistujat jakoivat omia kokemuksiaan muun muassa etä- ja hybridiopetuksen haasteista ja työssäjaksamisen kysymyksistä poikkeuksellisissa oloissa toimittaessa.

– Oli erittäin ilahduttavaa todeta kuinka intohimoisesti, ratkaisukeskeisesti ja tulevaisuusorientoituneesti hankkeen koulutuksissa kehitettiin opiskelijalähtöistä ja turvallista oppimisympäristöä pandemian keskellä, jolloin oppilaitosten arjessa rajoitettiin yhteisöllisiä kokoontumisia, Karttunen kertoo.

Podcast- ja videomateriaalia sosiaalisen ja psyykkisen turvallisuuden teemoista

Hyvinvoiva ja turvallinen amis -hankkeessa tuotettiin podcast- ja videomateriaalia opetuskäyttöön. Materiaaleja voi hyödyntää vapaasti ja ne ovat saatavissa JAMKin alustoilla:

  • Tiedostava hengitys -podcastissa lehtori Jari Karttunen tapaa liikuntaneuvoja ja joogaopettaja Emma Heinosen, joka kertoo kokemuksistaan opiskeluun ja hyvinvoinnin teemoihin liittyen. SoundCloud: https://soundcloud.com/jamkaokk/tiedostava-hengitys-avain-hyvinvointiin 
  • Psykologinen ja sosiaalinen turvallisuus -podcastissa Jari Karttunen tapaa Aicha Niquen Maulan, joka kertoo opiskelijan näkemyksiä ja kokemuksia psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta ammatillisessa koulutuksessa sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittymisestä. SoundCloud: https://soundcloud.com/jamkaokk/psykologinen-ja-sosiaalinen-turvallisuus.
  • Pehmeät taidot -videolla Jari Karttunen tapaa projektikoordinaattori Annariikka Kyllösen, joka kertoo kuinka opettaja voi ottaa haltuun pehmeitä taitoja, käyttää niitä omassa opetustyössään ja mistä löytää vapaasti käytettävää materiaalia. You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=sdh7-P1afyc.

Hankkeemme osallistujien antama palaute eri koulutusosioista oli erittäin myönteistä. Koulutusten sisältöjen koettiin olleen käytännönläheisiä ja hyödyllisiä oman työn näkökulmasta, kouluttajien ammattitaitoa kiiteltiin sekä toteutustapoja. Myös käytännön järjestelyjen koettiin sujuneen hyvin koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Hanketta koordinoi JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteistyökumppanina oli ammattiopisto Spesia.

Kirjoittaja:

Jaana Ahlqvist, projektipäällikkö, palveluvastaava
JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet:

Ammatillisen oppilaitoksen turvallisuustyön organisointi ja johtaminen. Opetushallitus. Viitattu 25.10.2021. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ammatillisen-oppilaitoksen-turvallisuustyon-organisointi-ja-johtaminen.

Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: Edusafe-projektin loppuraportti. 2018. Työterveyslaitos ja Turun yliopisto. Viitattu 25.10.2021. https://www.julkari.fi/handle/10024/136842.

Kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-143