Nuori opiskelija tietokoneen äärellä, lähikuva hiirestä ja kädestä.

Erityisen tuen järjestäminen etäopetuksessa – koronakevään kyselyn tuloksia

Covid19-pandemian seurauksena suurin osa myös ammatillisten oppilaitosten opetuksesta siirtyi keväällä 2020 etäopetukseen. Monilla alueilla etäopiskelu jatkui myös seuraavina syksynä ja keväänä. Pandemian vaikutuksia koulutukseen ja ohjaukseen eri koulutusasteilla on tarkasteltu eri tutkimuksissa. JAMK ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Seija Eskolan, Kaija Peuna-Korpiojan ja Maija Mäkisen tutkimuksen kohteena on ollut erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa ja pandemian vaikutukset siihen, kun siirtymä etäopetukseen tapahtui äkillisesti. 

Tutkimuksen kohteena erityisen tuen työ ja oppilaitosten tuki

Osana Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeen tutkimusta toteutettuun kyselyyn vastasi keväällä 2020 yhteensä 123 erityisen tuen tehtävissä toimivaa henkilöä. Vastaajat olivat pääsääntöisesti erityisammattioppilaitosten ja yleisten ammatillisten oppilaitosten henkilöstöä. Tutkimus tarkasteli sitä, kuinka pandemia muutti erityisen tuen tehtävissä toimivien työtä, miten erityistä tukea tarjottiin etäopetuksessa ja kuinka oppilaitos on tukenut erityisen tuen uudenlaista toteuttamista.

Etäopiskelua on ammatillisessa koulutuksessa toteutettu aiemminkin, mutta maailmanlaajuisen pandemian seuraukset ja rajoitustoimenpiteet aiheuttivat opetukseen yllättävän ja ennalta suunnittelemattoman muutoksen. Koronakevään tuoma äkillinen muutos näkyi vastaajien mukaan erityisesti opiskelijoiden kanssa tehtävässä työssä. 78 % vastaajista koki muutokset työhönsä merkittäviksi tai erittäin merkittäviksi.

Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita oli vastaajien mukaan huomioitu hyvin henkilökohtaisen ohjauksen ja pedagogisten menetelmien keinoin. Henkilökohtainen ohjaus verkossa tai puhelimitse korostui keskeisenä erityisen tuen keinona. Haasteiksi etäopetuksessa osoittautuivat verkkovälineiden valinta ja niiden käytön ohjaus, joihin liittyen 20 % vastaajista koki, että erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita huomioitiin vain vähän tai ei lainkaan. Erityisammattioppilaitoksissa tilanne nähtiin eri tuen ja ohjauksen osa-alueilla paremmaksi kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa.

Oppilaitosten henkilöstölleen tarjoama tuki poikkeustilanteen opetukseen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden näkökulmasta näkyi vastaajien mukaan ohjeistuksina ja yhteisinä toimintamalleina sekä koulutuksina tai osaamisen jakamisena. Kaikissa oppilaitoksissa toimintamalleja tai ohjeistuksia ei kuitenkaan ollut tai tukea oli saatavissa vasta loppukeväällä. Ohjeistukset ja tiedottaminen painottuivat välineisiin liittyviin asioihin pedagogiikan jäädessä vähemmälle huomiolle. Tutkimuksesta vastaavien lehtoreiden Eskolan ja Peuna-Korpiojan sekä yliopettaja Mäkisen mukaan olisikin kiinnostavaa selvittää, onko etäopiskelun erityisen tuen järjestämiseen syksyllä 2020 ja sen jälkeen tartuttu systemaattisemmin, ja millä tavoin pedagogisten ratkaisujen kehittäminen on edennyt.

Kuuntele Erityinen tuki etäopiskelussa -podcast

Kyselytutkimuksen tuloksia avataan Erityinen tuki etäopiskelussa -podcastissa (Mäkinen & Eskola 2021). Tarkastelussa ovat erityisesti seuraavat osat kyselystä:

  • miten erityinen tuki on toteutettu
  • miten oppilaitostasolla on huomioitu muuttunut tilanne

Tämä podcast on kuunneltavissa Youtubessa. Tutkimuksen keskeiset huomiot ja luvut ovat katseltavissa videossa, josta löytyy myös podcastin tekstitys:

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke

Erityisen tuen järjestämistä korona-aikana tutkittiin osana Oppijan oikeus – opettajan taito -hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima hanke. Se tutkii ja kehittää opettajankoulutusta, jotta se voisi mahdollistaa riittävän erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen toisen asteen koulutuksessa. Kehittämisen kohteena ovat mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat, yhteinen opintotarjonta, monialainen ohjaus ja yhteistyö. https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/#toiminta

Kirjoittajat:

Anna-Kaisa Tiihonen, Maija Mäkinen ja Seija Eskola

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-132