Kansainvälistä liikkuvuutta mahdollistamassa verkkomateriaalin avulla – ensiaskelia digiliikkuvuuden tukemiseen

Omien vahvuuksien tunnistaminen ja oppilaitoksen tarjoama tuki voivat auttaa ammatillisia opiskelijoita kehittämään niitä valmiuksia, joita tarvitaan kansainväliseen vaihtoon lähdettäessä. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistä liikkuvuutta tukeva materiaalipankki kehitettiin Mobility for Vocational Education and Training -hankkeessa. Tässä artikkelissa kuvataan kansainvälistä hankeyhteistyötä vuosina 2018–2020.

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu oli yhtenä hankepartnerina mukana Tarton yliopiston koordinoimassa MOBVET-hankkeessa. Kansainväliseen Erasmus+ -hankkeeseen osallistuivat Viro (Tarton Yliopisto ja Tarton ammatillinen koulutuskeskus Tarto KHK), Italia (CESIE ), UK (Vision College West Nottinghamshire), Romania (Acta Center) sekä Suomi (Ammattiopisto Lappia ja JAMK).

Hankkeen yhtenä päätavoitteena oli luoda verkkoon yhteinen materiaalipankki, jonka kautta kansainvälistä liikkuvuutta tuettaisiin ammatillisessa koulutuksessa. Materiaalia oli tarkoitus tuottaa niin opettajan kuin opiskelijan tulokulmat huomioiden. Viittä kansallisuutta edustava tiimi aloitti yhteisen kehittämismatkansa Palermossa syksyllä 2018. Tuolloin projektin reunaehdot määriteltiin ja tulokulmat aiheeseen valikoituivat yhdessä hankepartnerien kesken.

Teema-alueiksi valikoituvat Kick Off -tapaamisessa seuraavat teemat:

  • Mindset and self-belief
  • Understanding the benefits of mobility
  • Intercultural communication and cultural adaptation
  • Facilitating reflection during study abroad
  • How to make re-entry experience meaningful.
projektissa työskenteleviä henkilöitä kokoushuoneessa pöydän äärellä
Kuva 1. Osallistujat hankkeen Kick off -tapaamisessa Palermossa 25.- 26.10.2018.

Vaihdon edut ja osaamisen kehittämisen näkökulmat esille verkkomateriaalin avulla

Mobility for Vocational Education and Training -materiaalin tarkoituksena on auttaa ammatillista opiskelijaa jäsentämään kansainväliseen vaihtoon lähtemisen erilaisia vaiheita ja auttaa opiskelijoita hahmottamaan omia vahvuuksiaan.

Opettajille sekä ammatillisiksi opettajiksi opiskeleville materiaali avaa vaihtoon lähtemisen etuja osaamisen ja kielitaidon kehittymisen näkökulmasta sekä antaa välineitä kulttuurienvälisen osaamisen kehittämiseen ja oman vaihtokokemuksen reflektointiin. Se valmistaa vaihtoon lähtijää tuleviin haasteisiin, mutta tarjoaa samalla käytännönläheisiä harjoituksia ja tehtäviä myös niille, jotka haluavat pohtia omia kokemuksia jälkikäteen.

Alustan teknisestä toteutuksesta vastasi Tarton yliopisto.

Opetukseen ja pedagogiseen ajatteluun tutustumista

Kansainvälinen kehittämistyö on tarjonnut mahdollisuuksia tutustua partnerioppilaitosten ja niiden verkostojen pedagogiikkaan ja opiskelijoiden ohjaukseen laajemminkin kuin kansainvälisten vaihtojen näkökulmasta.

Palermon tapaamisen aikana hanketiimi pääsi tutustumaan paikalliseen taidekouluun ja sen opetusmenetelmiin, tiloihin ja pedagogiseen ajatteluun. Palermossa sijaitseva taideinstituutti on toisen asteen koulu ja tarjoaa opiskelijoille monenlaisia käsi- ja taideteollisia opintojaksoja, mukana ovat mm. metalli- ja kultasepäntyö; puu- ja veistostyö sekä kuvallinen sisustus. Käytännön tekemisellä oli opinnoissa suuri rooli, opiskelijat saivat toimeksiantoja myös paikalliselta yhteisöltä ja toteuttivat niitä opettajiensa johdolla.

Taideoppilaitoksen työtilassa miesopettaja ja kaksi naista.
Kuva 2. Vierailu Palermon toiseen asteen taideoppilaitoksessa. Tutustumassa arkkitehtuurin opetukseen.

Ohjauksen ja käytänteiden kehittämistä myös Jyväskylässä

Palermon kokouksen jälkeen materiaalin työstäminen verkkopohjaiseen materiaalipankkiin alkoi. Ammatillisen opettajakorkeakoulun vastuulla oli tuottaa materiaalipankkiin muun muassa monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja itsearviointiin liittyviä sisältöjä osioihin ”Understanding the benefits of mobility”, ”Intercultural communication and cultural adaptation” sekä ”Facilitating reflection during study ”abroad. Hankkeessa kehitettiin lisäksi erillinen koulutuskokonaisuus tukemaan opettajaopiskelijoiden kulttuuritietoisuuden (cultural awareness) kehittämistä vaihdon aikana. Tätä koulutuksen mallia ei julkaistu materiaalipankissa sellaisenaan, mutta se on ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoilla käytettävissä tehtävineen.

JAMK toteutti materiaalipankkiin tuottamiinsa sisältöihin liittyen kyselyn opettajakorkeakoulun opettajaopiskelijoille sekä henkilöstölle (Understanding the benefits of mobility). Kyselyssä tiedusteltiin kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista sekä liikkuvuusmahdollisuuksista JAMKissa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön osalta seuraavat kansainvälisen henkilöstöliikkuvuuden muodot kiinnostivat:

Henkilöstöliikkuvuuden muoto

n=28

Kansainväliset opetustehtävät 12 42,86%
Kansainvälinen oppilaitosvierailu ja yhteistyöneuvottelu 17 60,71%
Kansainvälinen benchmarking/shadowing 19 67,86%
Muu henkilöstövaihto, mikä? 7 25%

Taulukko 1. Henkilöstöliikkuvuuden muodot, JAMK:n kyselyn tuloksia.

Henkilöstövaihdon osalta kansainväliset oppilaitosvierailut ja yhteistyöneuvottelut koettiin tärkeimmiksi liikkuvuuden osa-alueiksi, myös kansainväliset opetustehtävät sekä benchmarking/shadowing nähtiin merkityksellisinä tapoina toteuttaa kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi tärkeinä nähtiin myös oman alan konferenssit ja seminaarit sekä erilaiset hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön liikkuvuuden mahdollistavat vaihto-ohjelmat.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoiden antamien vastausten pohjalta oli nähtävissä, että kansainväliset vaihtomahdollisuudet kiinnostivat, mutta samalla vastauksissa näkyi toive yksilölliseen ohjaukseen.

Ohjauksen edelleen kehittämiseksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-koordinaattorin ja JAMKin kansainvälisen toimiston välistä yhteistyötä tiivistettiinkin, ja opiskelijoille suunnattua ohjeistusta sovittiin kehitettäväksi yhteistyössä. Onnistunutta ohjaustoimintaa tukee yhteistyön myötäi parantunut tiedonkulku talon sisällä sekä ajantasainen tieto opiskelijoiden tarpeista. Lisää tietoa toimivista käytänteistä tarvittiin myös organisaation sisällä.

MOBVET -hankkeen sisältöteemoja tarkennettiin Jyväskylässä 23.-24.5.2019 pidetyssä seuraavassa hanketapaamisessa. Tapaamisen aikana hanketoimijat vierailivat lisäksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialla ja tutustuivat suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään sekä suomalaiseen opettajankoulutukseen.

ihmisiä luokkahuoneessa, opetustilanne, diaesitys heijastettu seinälle
Kuva 3. Tapaaminen Jyväskylän ammattikorkeakoululla.

Suomalaisen järjestelmän joustavuus sekä erityisen tuen tarpeen huomiointi monella kouluasteella kiinnostivat hanketoimijoita. Myös suomalainen opettajankoulutus ja pedagoginen pätevöityminen puhututtivat tapaamisen aikana.

Verkkomateriaalipankin sisältöjen pilotointi käynnistyi syksyn 2019 aikana Jyväskylän kokouksen jälkeen. JAMK pilotoi alustan sisältöjä yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa, mm. ”Mindset and self-belief” näkökulmasta sekä ”Facilitating reflection during study abroad” -teemoista keskusteltiin työpajaan osallistuneiden kv-toimijoiden kanssa ja tarkasteltiin alustaa kokonaisuudessaan. Tarkastelussa oli myös se, miten alustan osioita voisi hyödyntää omassa työssä tai omien opiskelijoiden kanssa. Lisäksi JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijat tutustuivat alustaan keväällä 2020 ja antoivat siitä palautetta.

Tuntemattoman pelko ja ennakkoasenteet vaikuttavat kansainvälistymiseen

Kuvassa Nottinghamin rautatieaseman sisäänkäynti, yläpuolella Nottingham-teksti
Kuva 4. Nottinghamin rautatieasema.

Syksyllä 2019 hankkeen toimijat kokoontuivat Englannissa, jossa tutustuttiin Nottinghamin kaupunkiin ja maaseudulla sijaitsevaan Mansfieldin kylään, jossa hankkeessa mukana olleen Vision Collegen toimitilat sijaitsevat. Hanketoimijat pääsivät tutustumaan Vision Collegen eri yksiköiden opetustiloihin (mm. rakennusalan opetustiloihin) sekä ammatillisen koulutuksen toteuttamiseen alueella.

Englannissa Vision Collegessa hankkeen kehittäjät oppivat, että omat haasteensa opiskelijoiden kansainvälistymiseen toi se, että monet opiskelijoista eivät olleet koskaan käyneet ulkomailla. Näillä opiskelijoilla ei välttämättä ollut lainkaan passia, ja oli myös perheitä, joissa passia ei ollut vanhemmilla tai isovanhemmillakaan. Näin ollen ennakkoasenteet ja tuntemattoman pelko olivat ymmärrettävästikin heillä suurimpia haasteita kansainväliseen opiskelijavaihtoon kannustamisessa.

Ulkokuva: Vision College Mansfieldissä
Kuva 5. Vision Collegen toimitiloja Mansfieldissä.

Vision College keskittyikin MOBVET -hankkeessa luomaan materiaalia, jonka avulla kannustettiin luottamaan omiin vahvuuksiin ja kehitettiin nuorten aikuisten elämänhallinnan tunteita ja kykyä ottaa vastaan uusia kokemuksia ja haasteita. Materiaali omista vahvuuksista ja elämänhallinnasta

MOBVET-alustalla hyödynnettiinkin myös opiskelijoiden kokemuksia ja kertomuksia onnistuneista vaihtokokemuksista.

Ihmisiä luokkahuoneessa, opetustilanne, diaesitys
Kuva 6. Pilotointikokemusten esittelyä sekä seuraavien askelien pohdintaa hankkeen tapaamisessa 4.-7.11.2019.

Kansainvälisen liikkuvuuden digitaaliset ratkaisut?

Vierailijoita Vision Collagen sisätiloissa
Kuva 7. Vierailu Vision Collegen rakennusalan opetustiloissa.

Kolmannen hanketapaamisen jälkeen materiaalipankin sisällöt ja osiot viimeisteltiin ja katse kääntyi hankkeen tulosten levittämiseen. Tässä vaiheessa hanketta myös iso K, eli Korona astui mukaan kuvioihin. Koronaan liittyvät rajoitukset estivät lopulta hankkeen päätösseminaarin pitämisen paikan päällä Tartossa, mutta onneksi hanketoimijat pääsivät vielä kohtaamaan verkkovälitteisesti päätösseminaarissa elokuussa 2020.

Hankkeen tuloksia edistääkseen JAMK järjesti yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa verkkovälitteisen webinaarin 30.9.2020, jossa pohdittiin yhdessä Sakkyn henkilöstön kanssa erilaisia digitaalisia ratkaisuja kansainvälisen liikkuvuuden tukena. Korona-tilanteen jatkuessa edelleen kiivaana, nähtiin erilaiset matalan kynnyksen digitaaliset ratkaisut keinona jatkaa kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi erilaiset digiratkaisut tarjosivat sekä henkilöstölle että opiskelijoille kokemuksia erilaisista kansainvälisistä ympäristöistä tilanteessa, jossa matkustamaan ei konkreettisesti pääse.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun hanketoimijat (Milla-Maarit Salo ja Tuulia Kiilavuori) vierailivat myös Mobvet -hankkeen ja kansainvälisyyttä tukevien digitaalisten ratkaisujen osalta Jyväskylän Digi & Game Centerissä syksyllä 2020. Tuolloin pohdittiin yhdessä Digi & Game centerin työntekijöiden kanssa erilaisia VR -ympäristöjä yhtenä tulevaisuuden kansainvälisen yhteistyön tilana.

Digi & Game centerin tarjoamat tilat ja mahdollisuudet herättivät ajatuksia entistä yhteisöllisemmästä sekä kokemuksellisuutta ja osallisuutta mahdollistavasta online-oppimisesta.

Tästä on hyvä jatkaa matkaa, MOBVET -hankkeen opit kainalossa ja katse tulevissa mahdollisuuksissa.

Artikkelin pääkuvassa ylhäällä näkyy Vision Collegen toimitiloja Mansfieldissä, jossa MOBVET-tiimi tutustui rakennusalan koulutukseen ja tiloihin.

Kirjoittaja:

Milla-Maarit Salo, JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuvat: Milla-Maarit Salo

Päivitetty 4.12.2020: Lisätty tieto Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetystä koulutuskokonaisuudesta, joka tukee opettajaopiskelijoiden kulttuuritietoisuuden kehittymistä vaihdon aikana.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-128