Työn opinnollistaminen ja osaamisen näyttöpäivät toimintaterapian polkuopinnoissa – ”Tehän puhutte jo toimintaterapiaa!”

Näin totesi yksi toimintaterapian opiskelijoiden työelämämentori 28.10.2019 järjestetyssä opiskelijoiden osaamisen näyttöpäivässä Seinäjoen ammattikorkeakoululla. Näyttöpäivään oli kokoontunut Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun (JAMK) toimintaterapian polkuopiskelijoiden ryhmä, opettajat sekä 10 työelämämentoria. Näyttöpäivässä opiskelijat esittelivät opintojen aikana kehittynyttä osaamistaan sekä saivat palautetta vertaisopiskelijoilta, työelämän mentoreilta ja opettajilta. Näyttöpäivää kokeiltiin osana työn opinnollistamiseen liittyvää työelämän pedagogiikkaa vuonna 2019. Tässä artikkelissa kerromme Toteemi-hankkeessa toteutetusta näyttöpäivästä sekä siihen liittyen kokemiamme, meille hyviä ja toimivia käytänteitä työn opinnollistamisesta sekä mentoroinnista.

”Hyviä nämä päivät, kiva tapa oppia uusia asioita”

Toimintaterapian polkuopinnot on toteutettu yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojen tavoitteena on vastata alueen toimintaterapeuttipulaan. Tarpeeseen vastattiin muodostamalla työn opinnollistamista hyödyntävä polkuopintokokonaisuus, jonka tarkoituksena on tukea opintojen ja työn yhdistämistä sekä nopeuttaa tutkinto-ohjelmaan siirtymistä. Opintojen tukena opiskelijoilla oli vapaaehtoisina mentoreina työssä olevia toimintaterapeutteja.

Opintojen alkuvaiheessa mentorit ja opiskelijat ovat tavanneet keskimäärin kerran kuukaudessa valitsemallaan tavalla, joko etänä tai kasvokkain. Tapaamisten ajankohdan, sisällön sekä keston he ovat itse määrittäneet kulloisenkin tarpeen pohjalta. Mentorointiprosessin tavoitteena on tukea opiskelijoita teoreettisten opintojen integroinnissa osaksi käytäntöä, vahvistaa opiskelijan uuden ammatti-identiteetin rakentumista sekä tukea opiskelijan verkostoitumista alueen toimintaterapeuttien kanssa. Verkostoitumisen toivotaan sujuvoittavan opiskelijoiden harjoittelupaikkojen löytymistä mahdollisena tutkinto-opiskelijana sekä edistävän työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Opiskelijoiden osaamisten näyttämiseksi ja syventämiseksi järjestettiin kaksi näyttöpäivää, joissa työelämämentorit olivat mukana. Näyttöpäivässä mentorit toimivat työelämäpalautteen antajina. Mentorin kommentti ”hyviä nämä päivät, kiva tapa oppia uusia asioita” kiteytti päivän sisällön hyvin!

Toimintaterapian avoimen polun mentorit näyttöpäivässä SEAMK:ssa.

Päivässä myös mentoreiden oli mahdollista päivittää uusinta teoriaosaamista yhteistyössä opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Ajankohtaisen teoriatiedon käsitteleminen yhdessä työskennellen koettiin mielekkäänä. Mentorit antoivat opiskelijoille hyvää palautetta toimintaterapeutin työhön liittyvien kysymysten esittämisestä, mikä auttoi myös mentoreita reflektoimaan omaa työtään.

”Toimintaterapian lasit päähän”

Näyttöpäivä jaettiin kahteen työpajaan, joissa sisältöinä oli kahden eri opintojakson osaamistavoitteet.

Toinen näyttöpäivän teemoista oli toimintaterapiaprosessin osaaminen. Opiskelijat olivat perehtyneet ennen näyttöpäivää teoreettiseen, käytännön työtä ohjaavaan malliin osallistumalla lähipäivään, etänä pidettyihin webinaareihin sekä perehtymällä itsenäisesti teoriaan.

Näyttöpäivässä opiskelijat ja mentorit jaettiin pienryhmiin työpajaa varten.

Työpajassa pienryhmän tehtävänä oli kuvata mentorin toteuttama toimintaterapiaprosessi hyödyntäen teoreettista mallia. Opiskelijoiden tehtävänä oli toimia teoreettisen mallin asiantuntijoina, kun taas mentorit tuottivat käytännön työelämän esimerkkejä. Työpajan jälkeen opiskelijat esittelivät pienryhmissä tuotetut prosessit ja peilasivat niitä teoreettiseen malliin. Näin työskennellen opiskelijat ja mentorit loivat yhteistä ymmärrystä niin toimintaterapian teoreettisesta mallista kuin sen käytännön toteutuksestakin.

Näyttöpäivässä opiskelijoilla oli siis mahdollisuus syventää ymmärrystään toimintaterapiasta kehämäisesti (kuvio 1).

Näyttöpäivätyöskentelyssä toteutuvat osaamisen syventämisen kehät. Ytimessä on itsenäinen työskentely ja opiskelu, sen ympärillä pienryhmätyöskentely mentorin kanssa, sitten koko ryhmän esitysten seuraaminen ja vertaispalaute sekä opettajan kooste yhteenveto. Kaiken ympärillä, uloimpana on oman osaamisen reflektointi. Eri tasoille liittyy palautteenantoa.
Kuvio 1. Näyttöpäivätyöskentelyssä toteutuneet osaamisen syventämisen kehät

Itsenäistä sisältöihin perehtymistä tukivat pienryhmätyöskentely, koko ryhmän esitysten seuraaminen, palautteen antaminen ja saaminen sekä opettajien antama palaute teoriaan sitoen. Näiden kehien kautta opiskelijoilla oli mahdollisuus tarkentaa omaa ajatteluaan. Näyttöpäivän jälkeen opiskelijat vielä reflektoivat omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ennen lopullista arviointipäätöstä.

Näyttöpäivän arviointia varten luotiin opintojaksojen arviointikriteereihin pohjautuva arviointilomake. Lomake toimi opettajien arvioinnin tukena helpottaen arvioinnin yhdenmukaisuutta sekä läpinäkyvyyttä esimerkiksi palautteen antamisessa.

”Kaikkea ei ollut nuohottu lävitse, mutta asiat tulivat riittävästi esille”

Näyttöpäivän tehtävissä opiskelijat toimivat vertaispalautteen antajina toisilleen. Vertaispalautteessa päästiin kuulemaan opiskelijan henkilökohtaista tapaa antaa palautetta sekä sanoittaa teoreettista osaamista. Palautteen antaminen toisille opiskelijoille on tärkeä osa ammatti-identiteetin kehittymistä. Myös arvioivan opettajan näkökulmasta oli tärkeää kuulla, miten opiskelijat vertaispalautetta antoivat. Päivän jälkeen voitiin olla tyytyväisiä siitä, miten käsitteellisesti opiskelijat palautetta antoivat.

”Mielekäs projekti”

Toinen päivän teemoista oli hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen perusteet. Opiskelijat olivat opinnollistaneet opintojakson osaamistavoitteet ja toteuttaneet sen mukaisesti kukin omassa työssään tai harrastustoiminnassaan hyvinvointia ja terveyttä edistävän tapahtuman tai ohjaustilanteen. Tarve kehittämistyölle lähti opiskelijan työyhteisön tai harrasteryhmän aidosta tarpeesta.

Näyttöpäivässä opiskelijat esittelivät kehittämistyönsä pienryhmissä opiskelijoille sekä työelämämentoreille. Yhteisen reflektion kautta opiskelijat käsittelivät projektiensa teoreettisia perusteita, onnistumisia sekä kehittämishaasteita. Lopuksi kukin pienryhmä esitteli tekemänsä havainnot koko ryhmälle saaden palautetta jälleen niin työelämämentoreilta, vertaisilta kuin opettajiltakin. Päivän jälkeen opiskelijat tekevät itsearvioinnin myös tästä teemasta reflektoiden omaa osaamistaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin ennen lopullista arviointipäätöstä.

Yhteenvetona näyttöpäivästä voidaan todeta, että päivä tarjosi kaikille osallistujille erinomaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan. Opiskelijat olivat keskiössä syventäessään osaamistaan ja kehittäessään ammatti-identiteettiään, mutta samalla työelämän mentorit saivat mahdollisuuden päivittää tietojaan ajankohtaisilla teorioilla. Opettajat saivat erinomaisen mahdollisuuden havainnoida ja kuulla opiskelijoiden teorian ja käytännön sanoittamista sekä yhteistyötaitoja. Opettajat kokivat myös olevansa oppimassa työelämän ajankohtaisista haasteista ja ilmiöistä mentoreiden ja opiskelijoiden kanssa. Näyttöpäivässä oli ilmassa tunne yhteisestä oppimisesta ja onnistumisen ilosta!

Kirjoittajat:

Kantanen Mari
Niskanen Annu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-119