PAIKKO -osaamistodistus – työpajoilla havaittu osaaminen näkyväksi

Tämän päivän maailmassa keskeistä on osaaminen. Osaatko hakea töitä ja osaatko tehdä niitä? Enää ei riitä, että olet suorittanut opintosi kunnialla – sinun on annettava näyttö osaamisesi tasosta. Tähän suuntaan kulkee myös ammatillisen koulutuksen maailma.  Osaamiseen perustuvassa tutkintojärjestelmässä osaamisen hankkimisen tapa ei ratkaise – ratkaisevassa asemassa on osaamisen tunnistaminen ja havainnointi siellä, missä osaamista kerrytetään. Keski-Suomessa toteutetussa PAIKKO-hankkeessa on tunnistettu osaamisen kerryttämisen mahdollisuuksia työpajoissa. Samalla on kehitetty PAIKKO-osaamistodistusmalli, jonka avulla työpajalla havaittu ja osoitettu osaaminen voidaan dokumentoida selkeästi erilaisia tarpeita varten. Osaamistodistus on otettu käyttöön useilla työpajoilla ja tulokset sen käytöstä ovat erittäin lupaavia.

PAIKKO-prosessi

PAIKKO -prosessi koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan alat, joiden osalta työpajan toimintaympäristöä tarkastellaan. Työpajamaailma on muotoutunut toiminnallisin perustein ja siellä kertyy osaamista useilta ammattialoilta. Työpajojen ja siellä valmentautuvien kannalta on tärkeää tunnistaa kaikki työpajan mahdollisuudet kerryttää osaamista – näin on mahdollista lopulta myös dokumentoida työpajalla kertynyt ja havaittu osaaminen.

Oppimisympäristön tarkastelu tehdään ammatillisten perustutkintojen perusteiden avulla. Niissä on yleisesti hyväksytyllä tavalla kuvattu se osaaminen, mikä kunkin ammattialan töissä vaaditaan alalle tultaessa. Työpajan mahdollisuuksia arvioidaan oppimisympäristön tunnistamisprosessissa (vaihe 2) tutkintojen ammattitaitovaatimusten avulla. Usein työpajaympäristössä tehdään eri alojen perustöitä. Osaamisen kerryttämiseen voi muodostua rajoituksia konekannasta ja sen rajoittuneisuudesta, toiminnan painottumisesta joihinkin perustehtäviin ja/tai henkilöstön osaamisen rajallisuudesta johtuen. Toisaalta toteutetuissa tunnistamisprosesseissa havaittiin, kuinka paljon käyttämätöntä potentiaalia työpajatoimintaan osaamisen havainnoinnin osalta sisältyy.

Kolmantena vaiheena PAIKKO-prosessissa on osaamisen havainnointi, tunnistaminen ja kirjaaminen osaamistodistuksen avulla. Työpajoilla osaamisen kirjaamista ja arviointia helpottaa se, että toimintaa ohjaa aina vastuullinen valmentaja, joka pystyy valmennusprosessissa tekemään havaintoja osaamisen kertymisestä ja sen tasosta. Arviointikriteerinä osaamistodistusmerkinnän saamiseen ovat ammatillisten perustutkintojen perusteissa määritellyt tyydyttävän tason arviointikriteerit. Tavoitteena on saada kirjattua sellainen osaaminen, joka tasoltaan on riittävä alalle työllistymiseen – näin määrittelee Opetushallitus ammatillisten perustutkintojen tyydyttävän tason.

PAIKKO-malli kaaviokuvana
PAIKKO-malli kaaviokuvana. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

Lupaavia tuloksia

PAIKKO-hankkeessa on huhtikuuhun 2014 mennessä tunnistettu noin 70 oppimisympäristöä työpajoilla 20 eri tutkinnon perusteiden mukaisesti. Samalla on myönnetty noin 300 osaamistodistusta eri työpajoilla valmentautuneille. Projektin (ESR Toimintalinja 2) alkaessa tavoitteeksi asetettiin luoda työkalut ja menetelmä työpajojen oppimismahdollisuuksien tunnistamiseen ja osaamistodistusmalli. Tavoitteessa on onnistuttu yli odotusten.

Osaamisen kerryttämismahdollisuuksien tunnistaminen on otettu työpajoilla hyvin vastaan. Se on tehnyt työpajavalmennuksen mahdollisuudet entistä paremmin näkyviksi ja tunnistusraporttien käyttäminen oman toiminnan kehittämiseen on yleistynyt. Valmennusprosessien osaamiseen liittyvä tavoitteenasettelu on terävöitynyt ja sen seuranta on parantunut. Valmentajat ovat osallistuneet arviointikoulutuksiin ja tutustuneet alueen oppilaitosten toimintaan aktiivisesti. Tätä kautta ohjaaminen ammatilliseen koulutukseen on saanut uutta potkua.

Oppilaitokset ovat ottaneet osaamistodistukset hyvin vastaan. Oppilaitokseen hakeuduttaessa osaamistodistuksen esittäminen on antanut mahdollisuuden yksilöllisen opinpolun rakentamiseen ja osaamisen tunnustamiseen osaksi ammatillista tutkintoa. Myös aikuiskoulutuksessa todistusten avulla on voitu merkittävästi lyhentää valmistavan koulutuksen kestoa. Iloksemme olemme huomanneet myös, että osaamistodistuksia on onnistuneesti käytetty työnhaun tukena.

PAIKKO-osaamistodistus kertoo osaamisesta

Valtakunnallinen osaamistodistusmalli työpajoille

Tavoitteena on saada osaamistodistuskäytäntö käyttöön mahdollisimman monilla työpajoilla ympäri maan. Eri hankkeiden toimijoista koostunut valtakunnallinen työryhmä on kartoittanut erilaisia käytössä olevia malleja ja sopinut periaatteista, joiden mukaiset mallit voivat olla mukana valtakunnallisessa kehittämisessä. Perusperiaatteena on, että osaamistodistuksen tulee perustua Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Osaamisen tunnistaminen perustuu sekin perustutkintojen perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin, lähinnä tyydyttävään tasoon.

Valtakunnallisen osaamistodistuksen käyttöönotto tapahtuu asteittain vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on antaa työpajoilta ulkoasultaan samanlaisia, samoihin lähtökohtiin perustuvia osaamistodistuksia, jotka perustuvat tunnistettuihin oppimis- ja toimintaympäristöihin. Näistä tunnistetuista ympäristöistä tullaan jatkossa pitämään valtakunnallista tietokantaa, josta työpajojen mahdollisuudet osaamisen kerryttämiseen ja tunnistamiseen selviävät.

 

PAIKKO-käsikirjasta lisää

Hankkeen prosessia ja toimintaa kuvataan tarkemmin PAIKKO-käsikirjassa.
Se on ladattavissa KYT ry:n sivuilta.

 

Kirjoittaja:

Susanna UusitaloKirjoittajan kuva
projektipäällikkö, PAIKKO -projekti
susanna.uusitalo@kyt.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
www.kyt.fi

 
 


URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-56