Kohti sähköistä sivistyskeskusta – Opintopolku.fi

Opintopolku.fi -palvelu tuo tulevaisuudessa yhteen kaikki elinikäisen oppimisen tiedot kansalaisen opinpolulta. Syksyllä 2013 avautunut sivusto toimi jo tänä syksynä ammatillisen koulutuksen yhteishaun välineenä. Asiakkaan tarpeista lähtevä verkkopalvelu on osa laajempaa Oppijan verkkopalvelut -kokonaisuutta, jonka kehittämistyöhön osallistuu aktiivisesti eri sidosryhmiä.

”Nyt käyttöönotetun verkkopalvelukokonaisuuden ensimmäinen toteutus kehittyy vaiheittain ja paljon kehitettävää riittää vielä koulutustoimijoille rakennettavissa palveluissa”, kertoi projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, kun tiedustelimme tänä syksynä kehittämistyön tilanteesta.

OP_FI_blue_rgb.pieniEnsimmäinen Opintopolku.fi-palvelun kautta toteutettu yhteishaku päättyi lokakuun 2013 alussa. Hakijoita yhteishaussa oli lähes 3000. Suppealla sivustolla toteutettu haku sujui Sammalkiven mukaan ongelmitta:

”Lähes 90 % hakijakyselyyn vastanneista koki hakulomakkeen täytön helpoksi tai melko helpoksi ja vastaavasti kolme neljästä vastaajasta piti koulutuskuvauksia selkeinä ja helppoina löytää. Uusi hakulomake sai kyselyyn vastanneilta hakijoilta kouluarvosanaksi 8,2.”

Mitä kuuluu koulutusneuvonnan ja -ohjauksen verkkopalveluille?

Opintopolku.fi kuuluu laajempaan Oppijan verkkopalvelut -kehittämistyöhön, jossa rakennetaan opetustoimen sähköisen asioinnin verkkopalvelukokonaisuutta. Kaiken takana on valtiovarainministeriön koordinoima SADe-kehittämisohjelma.

Uusilla Oppijan verkkopalveluilla tuetaan opiskelua ja opiskeluun hakeutumista elinikäisen oppimisen periaatteella. Sen lisäksi, että palvelut tarjoavat ajantasaista tietoa koulutuksesta ja mahdollisuuksia koulutukseen hakeutumiseen, järjestelmään kerrytetään myös aiemmin opitun tunnistamisessa hyödynnettävää tietoa osaamisesta ja koulutuksesta. Palveluiden käyttäjät ovat mm. koulutukseen hakeutujia, opiskelijoita, perheitä, oppilaitoksia, koulutuksen järjestäjiä ja julkishallinnon toimijoita.

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus rakennetaan vuosina 2011-2015. Syksyllä avattua Opintopolku-portaalia ja sen kautta toteutettua ammatillisen koulutuksen yhteishakua seuraavat tulevana vuonna muun muassa korkeakoulutuksen haku- ja valintapalvelu, aikuiskoulutustiedot sekä todennetun oppimisen rekisteri.

Kehittämistä vaiheittain ja avoimesti

Oppijan verkkopalvelua rakennetaan asiakaslähtöisesti ja poikkihallinnollisesti. Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti Oppijan verkkopalvelun kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tarkoituksena on edistää palveluiden tuottajien ja käyttäjien toimintatapojen muutosta ja sähköistä asiointia. Osa uusien palveluiden käyttöönottoa ovat myös koulutuksen järjestäjille suunnatut koulutukset.

Käyttäjille ja kehittämistyöstä kiinnostuneille on tarjottu mahdollisuus tarkastella tietoja ja kommentoida Oppijan verkkopalvelun työympäristössä sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Opintopolku.fi-palvelusta keskusteltiin myös lokakuussa 2013 järjestetyssä Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarissa, jonka osallistuvat nostivat esille ajatuksia mm. koulutustietojen tallentamisesta ja uuden järjestelmän vaikutuksista opinto-ohjaajien työhön.

Verkossa avoimesti jaettu tieto palvelujen kehittämisestä on hyödyllistä erityisesti opetushallinnon nykyisten järjestelmien ylläpitäjille. Oppijan verkkopalvelujn kehittäjät kannustavatkin tutustumaan dokumentteihin erityisesti silloin, kun päivitetään tai hankitaan uusia tietojärjestelmiä, jotta järjestelmien yhteentoimivuudesta huolehdittaisiin.

opintopolku.fi-kokonaisuus kuviona, sisältää esimerkiksi todennetun osaamisen rekisterin, asiakaspalveluratkaisun, haun eri koulutustasoille sekä HOPS-työkalun.
Lähde: www.oph.fi/oppijanpalvelut/hanketietoa

Onnistumisia yhteistyössä

Kehittämistyön taustalla ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus, ja yhteistyötä tehdään luonnollisesti myös Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Opetushallituksen vastuulla on Oppijan verkkopalvelun palveluportaali, palvelun koulutustiedot, hakeutumiseen liittyvät sähköiset palvelut sekä todennetun osaamisen rekisterin toteutus. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on Oppijan verkkopalvelun johtaminen ja resursointi sekä kytkennät muuhun koulutusjärjestelmän kehittämistyöhön ja julkisen hallinnon tietojärjestelmäuudistuksiin.

Järjestelmästä löytyvien koulutustietojen ja -tarjonnan tallentamisesta ja päivittämisestä vastaavat Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät.

Oppijan verkkopalvelu -hankkeen projektipäällikkö Ritva Sammalkivellä on pitkä kokemus vastaavien palvelujen kehittämisestä. Opintopolku.fi-projektin onnistumisina hän näkee erityisesti laajan monialaisen asiantuntijatyön sekä sidosryhmien yhteistyön:

Ritva Sammalkivi Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin teemapajassa.

”Kansallisten palveluiden toteuttajana Opetushallitus on onnistunut kokoamaan niin substanssiasiantuntijat kuin palvelun tekniset kehittäjät yhteen tavalla, jota ei tässä mittakaavassa ole tietojärjestelmätoteutuksissa ollut. Hankkeen eri projektien toteutuksissa on alusta alkaen ollut mukana eri sidosryhmien edustajat – onpa sitten laadittu esiselvityksiä, määritelty tai tehty tulevan palvelun testauksia ennen käyttöönottoa.”

Opintopolku.fi:n seuraavat askeleet

Kehittämistyön seuraava askel on valmistautuminen kevään 2014 yhteishakuun ja kesällä 2014 käyttöön otettavaan uuteen perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakuun. Syksyn 2014 painopiste on erityisesti korkea-asteen ja aikuiskoulutuksessa.

”Nyt tehdään täysillä töitä vuoden päästä käyttöön otettavaan korkeakoulujen yhteishakuun”, Sammalkivi kertoo. Aikuiskoulutus on tulossa palveluun mukaan myös, ja ainakin alussa sen osalta käyttöönotto perustuu vapaaehtoisuuteen.

”Vuoden päästä on tavoitteena saada palveluun aikuiskoulutustarjonta sekä ensimmäiset hakupalvelut aikuiskoulutusta varten. Opetussuunnitelmien ja ammatillisen tutkinnon perusteiden rakenteistaminen ja sähköistäminen on käynnissä omana projektinaan”.

Uusien palvelujen rakentamista voi seurata ja kehittämistyöhön voi vaikuttaa verkkosivustolla www.oph.fi/oppijanpalvelut. Kuukausittainen Oppijan hankkeen uutiskirje tiedottaa hankkeen ajankohtaisimmista tapahtumista. Koulutuksen järjestäjille ja palvelua käyttäville viranomaisille on tarjolla tietoa ja tukimateriaalia Oppijan verkkopalvelukokonaisuuden sivustolla ja koulutuksissa.

Kirjoittaja:

Anna-Kaisa Tiihonen

Lähteet:

Ritva Sammalkosken haastattelu lokakuussa 2013.

Oppijan verkkopalvelut -sivusto: http://www.oph.fi/oppijanpalvelut

Oppijan verkkopalvelut -verkkosivu, Opetus- ja kulttuuriministeriö: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/oppijanpalvelut/

Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaarin teemapajan aineisto: www.opinovi.fi/ohjaus2013

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-50