Aikuisopiskelijoiden kompetenssitietoisuus ja itseohjautuvuus urasuunnittelussa

Muutaman vuoden takaisessa pienehkössä Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen koordinoimassa iCOPER-projektiin liittyvässä haastattelututkimuksessa selvitettiin sitä, kuinka aikuisopiskelijat suunnittelivat omaa osaamistaan ja työllistyvyyttään edistäviä opintoja. Haasteltavista valtaosa oli naisia ja keski-ikä oli lähemmäksi neljäkymmentä. Kaikki haastateltavat opiskelivat jollain statuksella Jyväskylän yliopistossa. Selvityksen pääpaino oli siinä, kuinka aikuisopiskelijat hahmottavat aukkoja osaamisessaan ja pystyvätkö he esim. kurssikuvauksia lukemalla näkemään, mitä osaamistaan tukevia opintoja heidän kannattaisi suorittaa.

Suurin osa vastaajista oli tietoisia omista taidoistaan ja kompetensseistaan ja siitä, mitä osa-alueita heidän tulisi vielä vahvistaa, mutta vain murto-osa heistä oli lähtenyt kehittämään työhönsä tai työllistyvyyteensä liittyviä osa-alueita. Heistä yksi kertoi aikaisemman työnantajansa järjestäneen puolivuosittain kehitys- tai urasuunnittelukeskusteluja, joissa kartoitettiin työntekijän osaamista sekä suunniteltiin yhdessä työntekijän kanssa, kuinka työntekijä voisi kehittää uraansa. Näiden keskustelujen pohjalta työntekijä pystyi jatkokouluttautumaan haastattelussa kartoitettujen tarpeiden mukaan työnantajan tarjoamilla kursseilla.

Yksi haastateltava sen sijaan oli lukenut yhdessä työkaverinsa kanssa eri kurssikuvauksia ja miettinyt niiden ja nykyisten työtehtäviin tarvittavien taitojen yhteneväisyyksiä. Tällä tavoin hän oli tehnyt päätöksen, mitä opintoja hänen kannattaa tehdä ammattitaitonsa kehittämiseksi. Muut vastaajat, jotka pystyivät hahmottamaan omaa osaamistaan ja heijastamaan sitä esim. nykyisiin tehtäviinsä, kertoivat opiskelevansa joko täysin tai vähintäänkin osittain opintopisteitä, eikä niinkään tiettyjen taitojen ja kompetenssien vahvistamista varten. Näin oli erityisesti silloin, kun kyse oli jostain opintokokonaisuudesta (esim. aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot), jonka tuloksena on tutkinto tai pätevyys toimia jossain tehtävässä.

Otoksen hyvin pienen koon vuoksi yleistyksiä ei voi haastatteluista vetää, mutta on mielenkiintoista huomata, että haastatteluun osallistuneet aikuisopiskelijat olivat pääosin kiitettävän tietoisia omista taidoistaan ja kompetensseistaan ja että niin halutessaan he pystyivät suunnittelemaan opintojaan oman uransa sekä työllistyvyytensä tukemiseksi ja kehittämiseksi.

Kirjoittaja:

Marjo Halmiala

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-42