Kokemuksia Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ERKKERI-koulutuksesta

Voimavara- ja ratkaisusuuntautunut ohjauskoulutus järjestettiin keväällä 2012 Turussa. Koulutukseen osallistui 19 aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaista, jotka työskentelevät asiakaspalvelussa työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä sekä yhdistyksissä.

Koulutuspäiviä oli neljä, joiden lisäksi opiskelijat työskentelivät itsenäisesti välitehtäviä tehden. Lähijaksojen teemat liittyivät ohjaajan oman ajattelun voimavaraistamiseen sekä ratkaisukeskeisiin työtapoihin tutustumiseen paitsi teoriassa myös harjoituksissa. Perusajatuksena oli kietoa koulutus tarinallisuuden ympärille ja pohtia menetelmien ohella tarinallisuuden merkitystä identiteettityössä. Ihminen ymmärtää elämänsä ja siihen liittyvät tapahtumat tarinoina ja rakentaa identiteettiään kysyen jatkuvasti kuka olen, mistä tulen ja mitä teen. Kertoessaan omaa elämäntarinaansa ihminen luo samalla todellisuuttaan ja kertomisen ohessa hän omaksuu kertomuksia ympäröivästä, kulttuurisesta maailmasta. Tietämys itsestä muodostuu siis kuuntelemalla ja kertomalla – suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja yhteisöihin. Tähän lähtökohtaan rakentuivat koulutuksen ennakkotehtävät sekä tehtävät, joita opiskelijat pohtivat ja harjoittelivat lähijaksojen välillä.

Koulutuksen tarina

Osallistujien odotuksia koulutukselle olivat esimerkiksi kehittää ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien hallintaa ja rohkeutta asiakaskontakteissa, vahvistaa jo olemassa olevaa osaamista niin, että tulisi tietoisemmaksi työskentelystään, lisätä yhteistyöverkostoja sekä saada uusia näkökulmia ryhmän tuella.

Koulutukseen osallistuneet toivat mukanaan tarinoita omasta ohjaajan työstään ja siihen kasvamisesta.  He olivat valmiita osallistumaan ja jakamaan avoimesti kokemuksiaan ryhmässä. Kartuttaessaan konkreettista osaamistaan erilaisten työtapojen ja menetelmien käytössä osallistujat hyödynsivät aikaisempaa tietämystään sekä omia että asiakkaiden tarinoita. Käytännön harjoituksissa tavoiteltiin ratkaisukeskeisyyden perusajatusta ongelmakeskeisyyden ja ongelmapuheen vähenemisestä ja tarinoiden rikastamisesta moniulotteisemmiksi.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen lähestymistavan perusajatuksia ovat ihmisellä jo olemassa oleva viisaus, taito ja kyky päästä eteenpäin sekä näkemys, että ihmisellä itsellä on myös tieto ja voimavarat siihen, miten ongelmia ratkaistaan. Ohjaustyössä toimivan henkilön tehtävänä on luoda asiakkaalle mahdollisuudet havaita nämä voimavaransa ja löytää yhdessä tutkien asiakkaalle sopivat ratkaisut. Toisinaan pienetkin uudet oivallukset kaipaavat ulkopuolista apua. Ohjaajan tehtävänä on luoda erilaisilla menetelmällisillä valinnoilla edellytyksiä sille, että asiakkaalle mahdollistuu jotakin uutta ja oppimisen prosessi voi käynnistyä.

Valitsimme koulutukseen sellaisia ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä, joiden oletimme olevan käyttökelpoisia asiakastyön monimuotoisiin yksilö- ja ryhmäohjaustilanteisiin. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Tulevaisuuden muistelu, Narratiivinen tarina, Uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtamisen taito, Symbolit ja metaforat sekä kieleen ja kysymisen taitoihin liittyvät harjoitukset.

Rikastuneita tarinoita

Koulutuksen päättyessä osallistujat antoivat palautetta metafora-muotoon tehdyistä kysymyksistä kuten ”Tulevaisuudessa aion…” ja ”Ensimmäinen askeleeni kohti edellistä aikomustani on…”. Vastauksista välittyi osaamisen kehittyminen, oma identiteettityö ja voimaantuminen ohjaustyössä.

  • Toin koulutukseen tullessani itseni, arkana ja tunnustelevana, mutta tärkeänä osana… uskalsin olla oma itseni.
  • Toin mukanani oman tarinani… sain oppimisen ja oivaltamisen riemua. Kotimatkalla tein linja-autossa myötätuntoharjoituksia.
  • Tulevaisuudessa aion… opoksi.
  • Menen nyt kirjastoon.

Osallistujien palautteiden ”Kiitos osallistujille ja kouluttajille välittömästä ja lämminhenkisestä ilmapiiristä” ja ”Kiitos, tämä koulutus on ollut monella tavalla voimaannuttava ja auttanut jaksamaan kiireen keskellä” vastaavat kouluttajienkin kokemusta. Koulutus oli kokemuksena rikastuttava ja voimaannuttava niin opiskelijoille kuin kouluttajillekin.

Kirjoittajat

Marja Vuortama-Räsänen ja Seija Mäkinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-23