Opin ovi -projektit elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

Vuosina 2007-2013 toteutetussa ESR-kehittämisohjelmassa kehitettiin aikuisille suunnattuja koulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Konkreettista koulutusneuvonnan ja -ohjauksen kehittämistyötä tekevät alueelliset ja valtakunnalliset Opin ovi -projektit eri puolilla Suomea.

Miksi valtakunnallinen kehittämisohjelma?

Aikuisten ohjauksen vastuu oli kehittämisohjelman aikaan Suomessa jaettu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjosivat mm. työ- ja elinkeinotoimistot, oppilaitokset ja järjestöt. Puutteena on ollut hallintoaloja ylittävä alueellinen yhteistyö, jolla olisi mahdollista tukea ohjausprosessia ja elinikäisen ohjauksen toteutumista.  Lisäksi työnjako- ja vastuukysymykset ohjaus- ja neuvontapalvelujen toteuttamisessa kaipaavat selkiinnyttämistä.

Valtakunnallisen kehittämisohjelman projektit olivat erilaisia mutta työskentelivät myös yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämisohjelma kokosi yhteen projektit ja toimijat koko Manner-Suomessa (yhteistyö myös Itä-Suomen suuralueen kanssa), ja tiedonkulku ja hyvien käytäntöjen jakaminen alueiden ja organisaatioiden kesken tuki poikkihallinnollista yhteistyötä.

Helposti saavutettavat ja kaikkia aikuisia palvelevat tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

Aikuisohjauksen kehittämisohjelman strategian visiona oli, että Suomessa on vuonna 2014 elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävä moniammatillinen TNO-palvelujen kokonaisuus, joka vastaa aikuisten ja työelämän tarpeisiin. Kehittämisohjelman aikana kehitettävät palvelut ovat asiakaslähtöisiä (henkilö- ja yritysasiakkaiden tarpeet huomioivia), monikanavaisia ja helposti saavutettavia.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla tuetaan elinikäistä oppimista ja ohjausta – henkilön ohjauspolkua, joka lähtee ensimmäiseen koulutuspaikkaan hakeutumisesta, jatkuu oppimisen ohjaamisena koulutuksen aikana ja myös siirtymävaiheessa koulutuksesta työelämään sekä työuran aikana erityisesti muutostilanteissa. Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön tarve kasvaa osaamisen kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja yhteiskunnan muutosten myötä. Elinikäisen ohjauksen merkitys nousee esille myös syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Yksilön henkilökohtaisen menestymisen lisäksi aikuisohjauksella on merkitystä myös yhteiskunnallisesti ja esimerkiksi alueiden kehittämisen näkökulmasta. Euroopassa työvoima on ikääntyneempää kuin muissa maanosissa. Pohjimmaisena tavoitteena kehittämisohjelmassa onkin osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Työelämässä tapahtuva ohjaus palvelee elinikäistä oppimista. Työpaikoillakin tarvitaan ohjaushenkilöstöä, joka kykenee auttamaan aikuisia esimerkiksi irtisanomistilanteissa.

Opin ovi -hankeperhe

Hankekokonaisuudessa toimii yhteensä noin 40 projektia. Alueellisia Opin ovi -projekteja oli yli 30 (2011), ja niiden toimintaa ja valtakunnallista kehittämistä tuettiin valtakunnallisilla projekteilla. Valtakunnan tasolla projekteja hallinnoi kaksi eri ministeriötä ja aluetasolla projektien toteuttajina on niin työ- ja elinkeinohallinnon toimijoita kuin oppilaitoksia. Toimintaan osallistui mm. TE-toimistoja, ELY-keskuksia, eri oppilaitoksia, kolmannen sektorin toimijoita ja työelämän yhteistyökumppaneita. Valtakunnallisella tasolla yhteistyötä tehtiin myös sisäasiainministeriön toteuttaman ALPO-tukirakenteen kanssa maahanmuuttajien ohjauksen teemoihin liittyen.

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla
ESR-kehittämisohjelmaa (yht. 24,7 miljoonaa euroa) hallinnoivat ja rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, ELY-keskukset, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen Opin ovi -logokehittämistyötä, jotta jokainen aikuinen saisi tarvitsemaansa palvelua ja löytäisi tien koulutukseen ja työelämään. Tutustu Opin ovien toimintaan! www.opinovi.fi

 

Teksti: Erno Hyvönen, Anna-Kaisa Tiihonen (päivitetty 2019)

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-2