TIETO OHJAA NUORTA VALINNOISSA – Koordinaatti ohjaa ammattilaisia

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti perustettiin vuonna 2006 vastaamaan nuorille tieto- ja neuvontapalveluita tuottavien kuntien ja järjestöjen asiantuntija- ja tukipalveluiden tarpeeseen. Valtakunnallinen nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkosto eli tuolloin voimakkaan kasvun aikaa ja työmuotoa koordinoivalle sekä kehittävälle taholle oli todellinen tarve. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 210 kuntaa ja järjestöä.

Koordinaatti on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön valtakunnallisista palvelu- ja kehittämiskeskuksista, joiden toimintaa ministeriö rahoittaa. Oulussa sijaitsevassa Koordinaatissa työskentelee neljä päätoimista työntekijää. Koordinaatti on osa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita.

Koordinaatti tarjoaa nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöille asiantuntija-, tuki- ja koulutuspalveluita, koordinoi kansallisia työmuodon kehittämishankkeita sekä edistää työmuodon tunnettuutta monialaisella yhteistyöllä kansallisesti ja kansainvälisesti. Koordinaatin asiantuntijuus on nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden käytettävissä paitsi palveluiden kehittämisessä myös ammatillisen osaamisen vahvistamisessa. Erilaisilla tukipalveluilla, kuten verkkoperustaisilla työvälineillä ja viestinnällä tuetaan kentän työntekijöitä arjessa. Vuositasolla järjestetään useita seminaareja ja koulutuksia, joilla mahdollistetaan myös työntekijöiden verkostoituminen.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotakuun toteuttamisen välineenä

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka tukevat ennakoivasti nuoren kasvua ja hyvinvointia. Nuorille annetaan heidän tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta siten, että heitä samalla kannustetaan ja tuetaan kehittämään taitojaan, motivaatioitaan ja itseluottamustaan. Nuoren sosiaalinen vahvistaminen sekä omatoimisuuden ja hyvän itsetunnon edistäminen ovat työn keskiössä.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön rooli nuorisotakuun tavoitteiden edistäjänä on tärkeä. Jotta nuoret osaavat ja voivat hakeutua erilaisten palveluiden piiriin, he tarvitsevat tietoa sekä matalan kynnyksen palvelupaikkoja. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat keskeisiä palveluita nuorille suunnatun tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarjoajina.

Tieto- ja neuvontatyön tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä, jotta oikeiden palveluntuottajien palvelut kohdentuvat oikeaan kohderyhmään. Tarvitaan tahtotilaa ja asennetta. Tämä on keskeisin viesti, jota Koordinaatti toiminnallaan välittää kentän toimijoille ja yhteistyökumppaneille yli sektorirajojen. Nuorisotakuun tavoitteiden toteuttamisessa tarvitaan koko kentän osaaminen ja palvelut käyttöön. Koordinaatti on muun muassa mukana Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian koulutuskiertueella ”Nuorisotakuu – ohjaustyöllä tuloksiin”, kiertue jatkuu myös keväällä 2014.

Ohjausalan yhteistyötä yli sektorirajojen

Koordinaatti on yhä voimakkaammin mukana nuorten ohjaukseen liittyvien verkostojen toiminnassa. Elinikäisen ohjauksen keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa ohjauspalveluiden tasapuolinen saatavuus, yksilön ohjaustarpeisiin vastaaminen sekä se, että ohjausta tekevillä olisi tehtävän edellyttämä osaaminen. Kaikki teemoja, jotka liittyvät olennaisesti myös nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoitteisiin.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ja niiden edistäminen monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa on keskeinen tehtävä kaikille nuorisoalan toimijoille. Tämä on myös yksi keskeisistä painopisteistä Koordinaatin toiminnassa tulevina vuosina. Keskiössä alueellisen yhteistyön edistäjänä ovat alueelliset ELO -ryhmät ja niiden välinen vuorovaikutus alueellisia toimintasuunnitelmia ja strategioita tehtäessä.

Koordinaatin työstä ja tavoitteista lisätietoa on ammattilaisille suunnatussa verkkopalvelussa www.koordinaatti.fi.

Kirjoittaja

Jaana Fedotoff
etunimi.sukunimi@ouka.fi
Koordinaatti  – Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-53