Vuorenmäki, M. (2018). Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella

Download PDF

Original Research

Smokeless Expectancy and Parental Care Chain in the South Ostrobothnia hospital district

Author(s): Mari Vuorenmäki 1*

1 JAMK University of Applied Sciences, Finland

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Vuorenmäki, M. (2018) Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e13.

Abstract

About 15% of pregnant women in Finland smoke at some stage of pregnancy. To reduce this smoking South Ostrobothnia Hospital District (EPSHP) introduced the Smokeless Expectancy and Parental Care chain in spring 2017. The purpose of the study was to describe the Smokeless expectancy and parental care chain from the nurses’, who work in the maternity clinics, point of view. The aim of the study was to find out how nurses carry out the care chain in practice working with smoking pregnant women. Other goals were to find out how the nurses feel the functionality of the care chain and what kind of effect they thought it has had on pregnant smokers. The study was carried out as a qualitative study. Twelve maternal clinics’ nurses’ were interviewed. The interviews were conducted as a personal theme interviews. The analysis was performed using inductive content analysis and grounded theory. The results showed a positive reception of the care chain. The importance of co-operation between basic and special health care was emphasized in the results. Nurses hoped for additional training for smoking treatment as an addictive disease. The challenge of the Smokeless expectancy and parental care chain was to combine the care chain with practical work so that the purpose of the care chain comes to fruition. This was feasible with more carbon monoxide meters and longer reception times. According to nurses, a clear change was not yet apparent in pregnant women smoking habits. It was hoped that the use of the Smokeless expectancy and parental care chain would be extended to all health care units working with families.

More about this article in Finnish:

Suomessa raskaana olevista noin 15 % tupakoi jossain raskautensa vaiheessa. Tätä tupakointia vähentämään on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) alueella alkuvuonna 2017 otettu käyttöön Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju. Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketjun keinoin perus- ja erikoisairaanhoidossa pyritään vähentämään raskaana olevien naisten tupakointia ja tukemaan vaikuttavasti raskaana olevien naisten tupakoinnin lopettamista raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Tuki kohdennetaan myös ennen raskautta tai sen jälkeen imetyksen aikana tupakoinnin lopettaneisiin. Hoitoketju mahdollistaa äitiysneuvoloissa raskaana olevien ja heidän kumppaniensa puhalluttamisen häkämittarilla, ylimääräisten vastaanottoaikojen antamisen tupakasta vieroitukseen ja lähetteiden teon erikoisairaanhoitoon äitiyspoliklinikalle pelkästään tupakoinnin vuoksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija Mari Vuorenmäki tutki opinnäytetyössään Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketjua sitä käyttävien äitiysneuvoloiden terveydenhoitajien näkökannalta.

Opinnäytetyössä käsiteltiin tupakkatuotteista pelkästään savukkeiden polttamista raskauden aikana. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelemalla alueen kahden suurimman yhteistoiminta-alueen äitiysneuvoloiden terveydenhoitajia Savuton odotus ja vanhemmuus – hoitoketjusta. Haastateltavia terveydenhoitajia oli 14. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa savuttomaan vanhemmuuteen ohjaavien hoitoketjujen kehittämisessä.

Opinnäytetyössä tuli ilmi, että äitiysneuvoloissa oltiin tietoisia uudesta Savuton odotus ja vanhemmuus – hoitoketjusta ja sen toiminnasta. Hoitoketjua terveydenhoitajat toteuttivat samalla tavoin. Suurin ero toteutuksessa oli savuttomien raskaana olevien puhalluttamisessa häkämittarilla; osa terveydenhoitajista puhallutti savuttomat asiakkaat, osa ei. Selkeä syytä miksi näin oli, ei terveydenhoitajilla ollut esittää.

Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju oli saanut positiivisen vastaanoton eikä sen sisältöä terveydenhoitajilla ollut tarve muuttaa. Eniten ongelmia aiheutti hoitoketjun yhdistäminen käytännön työhön siten, että hoitoketjun tarkoitus tulisi toteutetuksi. Terveydenhoitajat kokivat kiireen ja ajankäytön heille haastavimmaksi hoitoketjun toteuttamisessa. Eritoten ongelma korostui niissä neuvoloissa, joissa oli yksi häkämittari useamman terveydenhoitajan käytössä. Tuolloin, jos häkämittari ei ollut heti käytettävissä, häkämittaus jäi usein tekemättä. Vastaanottoaikojen lyhyyden ja vähyyden vuoksi terveydenhoitajat kokivat myös, että eivät pystyneet toteuttamaan tupakkavalistusta niin aktiivisesti kuin haluaisivat. Tämän lisäksi hoitoketju ei ollut vielä terveydenhoitajille tullut rutiiniksi, jolloin sen toteutus vei heiltä enemmän aikaa.

Opinnäytetyössä tuli esiin terveydenhoitajien toive lisäkoulutuksesta. Koulutusta toivottiin häkätaulukon tulkintaan sekä tupakoinnin hoitoon riippuvuutta aiheuttavana sairautena. Yhteistyön lisäämistä Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketjun toimijoiden kesken toivottiin. Toivomuksena oli yhteisiä tapaamisia, joissa hoitoketjusta keskusteltaisiin ja jaettaisiin kokemuksia. Yhteydenpidossa korostui tarve yhteistyöhön äitiyspoliklinikan huume-, alkoholi- ja lääkeriippuvuuksien hoitoon erikoistuneiden HAL-kätilöiden kanssa.

Suuria muutoksia raskaana olevien tupakointiin eivät terveydenhoitajat olleet huomanneet Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketjun aikana. Terveydenhoitajien näkemys oli, että tupakointia raskautensa aikana vähentävien määrä oli kasvanut. Niiden raskaana olevien tupakoitsijoiden määrä, jotka lopettivat tupakoinnin kokonaan, oli kuitenkin pysynyt samana. Tupakoinnin vähentämiseen vaikutti terveydenhoitajien mukaan eniten häkämittauksen tuloksen esittämä konkreettinen tieto hään määrästä naisen ja sikiön elimistössä sekä hään vaikutukset sikiöön. Näin ollen olisi hyvä, jos jokaisessa Suomen äitiysneuvolassa olisi häkämittari verenpainemittarin seurana terveydenhoitajan työpöydällä aina käytettävissä. Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju tulisi ottaa aktiiviseen käyttöön myös muissa terveydenhuollon yksiköissä, ei vain äitiysneuvoloissa.

Lisätietoja:

Kirjoittaja: Mari Vuorenmäki,  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMKtutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. mari.vuorenmaki(et)hotmail.fi

Vuorenmäki, M. 2018. Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Opinnäytetyö, ylempi AMK. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-3