Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa

Download PDF: Available soon.

Short Communication

Proposals from experts by experience for the development of mental health services in Central Finland

Author(s): Ekmark, Rej; Puttonen, Anne

Published by: JAMK-JHSS (2018)

Language of article: Finnish

Citation: Ekmark, R., Puttonen, A. (2018) Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia mielenterveyspalveluista Keski-Suomessa, JAMK Journal of Health and Social Studies, e182.

Abstract

National policies in health care concentrate on increasing the citizens’ health and well-being, reducing inequality, improving availability in health services and increasing the client-oriented approach. The patient-oriented approach is also an essential priority in the strategy of the Central Finland Health Care District. The client-oriented approach and client involvement can be developed by utilizing the information produced by experts by experience. The purpose of the study was to examine the views of the experts by experience in Central Finland and present proposals in order to enhance the client-oriented approach in mental health services. The aim of the study was to produce information about the client-oriented approach in the mental health services in Central Finland. The study had a qualitative research approach. The data were collected with a questionnaire and a group interview from experts by experience who had utilized mental health services. Inductive content analysis was used as the method of analysis. Mental health services in Central Finland were not always seen as client-oriented. The key elements in the point of view of reinforcing client involvement were interaction, paying attention to the patient’s opinions, respecting their self-determination and creating a goal-oriented health care plan together with the patients, their families and various professional networks. Companionship was hoped from the professionals. Access to mental health services were found difficult and the information flow inadequate. Based on the results of this study, in order to enhance the client-oriented approach in mental health services, low-threshold and centralized services are required and the various services need to be flexibly and quickly accessible. Individually customized treatment enables the client-oriented approach in the best possible way.

More about this article in Finnish:

Tutkimuksen tilaaja oli Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri, psykiatrian toimialue. Tutkimuksen tekijöinä olivat kaksi Keski-Suomen Sairaanhoitopiirillä akuuttipsykiatrian parissa työskentelevää sairaanhoitajaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä Keski-Suomessa sekä esittää niiden pohjalta ehdotuksia asiakaslähtöisempien mielenterveyspalveluiden tuottamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyydestä.
Kansallisten linjausten mukaan, sekä sote- uudistuksen yhteydessä terveydenhuollossa pyritään lisäämään terveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä, parantamaan palvelujen saatavuutta sekä vähentämään ihmisten eriarvoisuutta. Sairaanhoitopiirin strategian tavoitteena on potilas ensin ajattelun toteutuminen, jossa asiakas eli potilas on keskiössä. Tutkimusten tulosten mukaan asiakaslähtöisyys ei aina toteudu Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluissa. Asiakaslähtöisyys toteutuu parhaiten, kun potilaan hoito on yksilöllisesti ja tavoitteellisesti räätälöity, potilaan osallisuus sekä itsemääräämisoikeus on vuorovaikutuksellisesti huomioitu.
Vuorovaikutuksellinen toiminta nousi asiakaslähtöisyyteen pyrkiessä kaikkiaan tärkeäksi tekijäksi. Tärkeiksi koettuja tekijöitä olivat myös muun muassa potilaan ja perheen kanssa tehty hoitosuunnitelma, perhetyö ja moniammatillisuuden huomiointi sekä että palveluihin pääsee joustavasti ja nopeasti. Kehitysehdotuksia mielenterveyspalvelujen sekä toiminnan kehittämiseksi kokemusasiantuntijat toivat useita. Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on 34 koulutettua kokemusasiantuntijaa. Nykysuuntauksena toiminnan kehittämistä kokemusasiantuntijoiden ja heidän kokemuksellisuuden avulla pyritään lisäämään muun muassa asiakaslähtöisyyttä.
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineisto tutkimukseen kerättiin kaksivaiheisesti, kyselyn ja ryhmähaastattelun avulla. Tutkimuskysymykset olivat lähinnä avoimia kysymyksiä, jotta kokemusasiantuntijoiden oli mahdollista tuoda omat, empiiriset näkemyksensä esiin. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksissa kokemusasiantuntijoiden esiin nostamia tekijöitä voisi huomioida valtakunnallisesti laajemminkin mielenterveyspalvelujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta kehitettäessä tai uusia toimintamalleja suunnitellessa. Lean- ajattelun mukaisen toimintamallin siirtämiseen terveydenhuoltoon ei ole mutkatonta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muutosjohtamisessa, jotta asiakaslähtöisyys säilyy toiminnan ytimessä.

Kirjoittaja: Rej Ekmark, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. rej.ekmark(et)ksshp.fi
Anne Puttonen, Terveyden edistämisen ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Ekmark, R. 2018. Ettei jäis niinku pallona pomppimaan. Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä ja kehittämisehdotuksia Keski-Suomessa. Opinnäytetyö. Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK. Jyväskylä. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2490-029X-4