Kirjoittaja: Tiia Rantanen

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää maaseuturahastosta rahaa maakunnan kehittämiseen kehittämishankkeiden ja yritystukien kautta. Suurin rahallinen panostus Keski-Suomessa tehdään yrittäjyyden ja elinkeinojen edistämiseen.

Yritystukia on myönnettävissä maakunnassa yhteensä 24,4 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle vuoteen 2020 asti. Yritystukia on myönnetty tähän mennessä 1,2 miljoonan euron edestä.

Yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia jo toimiville, kehittyville ja kasvaville yrityksille sekä uusille yrityksille. Tuet ovat avoimia laajasti eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen.

Rahaston nimi saattaa hämätä, sillä varsin moni keskisuomalainen yritys toimii maaseutualueella, ainoastaan Jyväskylän ydinkeskusta on rajattu ohjelman ulkopuolelle. Oman yrityksen rahoitusmahdollisuuksien tarkastelun voi aloittaa yrittäjille suunnatulta valtakunnalliselta sivustolta www.mahdollisuuksienmaa.fi.

Keski-Suomessa tiivistimme yritysrahoituksen keskeiset periaatteet kymmeneen faktaan. Nyt avaamme vähän tarkemmin, mitä faktat pitävät sisällään.

10 faktaa & saman verran täsmennyksiä

Yritystukiesite #maaseutu2020
Yritystukiesite #maaseutu2020
  1. Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Tuettavilla yrityksillä tulee olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät maaseutuohjelman ja alueellisen suunnitelman tavoitteiden toteutumista. Toimenpiteitä rahoitettaessa käytetään yhtenäisiä valintakriteereitä.

  1. Valinnassa huomioidaan yritysten kilpailuedellytykset rahoitettavalla toimialalla ja alueella. Tukea myönnetään ensisijaisesti päätoimiseen ja ammattimaiseen yritystoimintaan, joka antaa toimeentulon joko yrittäjälle tai ainakin yhdelle työntekijälle.

Rahoituksessa pyritään varmistamaan hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja aikaansaamaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus maaseutualueiden kehittymiseen, työllisyyteen ja yritysten kilpailukykyyn. Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa.

  1. Maaseutuohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee olla merkittäviä sekä yrityksen että sijaintipaikan kannalta. Yrityksen tulee luoda uusia palveluja tai pysyviä työmahdollisuuksia alueelle, kasvattaa yrityksen liikevaihtoa, tehostaa yrityksen tuotantoa tai parantaa yrityksen teknologian tasoa.

Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia eri toimialojen yrityksille toiminnan kehittämiseen. Yrittäjän ei tarvitse harjoittaa maataloutta ollakseen oikeutettu maaseutuohjelman yritystukiin. Tärkeintä on, että yritys lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia – sekä yrittäjälle itselleen, että työpaikkoina muille.

  1. Merkitystä on myös yrittäjän ammattitaidolla, yritystoiminnan kannattavuudella ja alan kilpailutilanteella.

Yrityksen toimintaa ja kehittämissuunnitelmia arvioidaan kokonaisuutena, missä ollaan nyt ja mitä tavoitellaan tulevaisuudelta. Tietojen kirjaamisesta ja tulevaisuuden pohtimisesta on varmasti hyötyä myös yrittäjälle, varsinkin jos ei sitä tule muuten säännöllisesti tehtyä.

  1. Keski-Suomi on lähes kokonaan rahoituskelpoista aluetta, ulkopuolelle on rajattu ainoastaan Jyväskylän kaupunkialue (Jyväskylän ydinkeskusta, Keljonkangas, Vaajakoski, Seppälä–Seppälänkangas ja Palokka). Maataloustuotteiden jalostusta ja -kauppaa voi kuitenkin tukea myös kaupunkialueella.

Varsin moni keskisuomalainen yritys toimii EU:n näkökulmasta maaseutualueella, myös pienissä kaupungeissa. Asiakkaat voivat olla vaikka maailman metropoleissa, kunhan yrityksen pääasiallinen tuotanto tehdään kasvukeskusten ulkopuolella. Jyväskylän tarkemmin ulos rajaava kartta löytyy täältä.

  1. Yritys voi hakea rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen, liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvattamiseen, investointeihin tai investoinnin suunnitteluun.

Tukea saa esimerkiksi liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. Investoinneilla tarkoitetaan esim. tuotantotilojen hankkimista tai rakentamista ja koneiden hankkimista.

  1. Perustamistukea voi saada asiantuntija- ja neuvontapalveluihin sekä liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen esimerkiksi siirryttäessä uudelle toimialalle. Kokeilurahaa voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun, testaamiseen ja kehittämiseen.

Perustamistuki auttaa alkuun, mikäli yritys tarvitsee esimerkiksi asiantuntija- ja neuvontapalveluja. Tärkeintä on laatia toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jonka mukaan edetään. Perustamistukea voi saada harkinnan ja kulujen mukaan 5 000–35 000 euroa.

Kokeiluiden toteuttamiseen myönnetään tukea sekä uusille että toimiville yritykselle. Kokeilulla on rajattu laajuus ja aikataulu sekä rajatut kustannukset. Kokeiluihin myönnettävä tuki on 2 000–10 000 euroa.

  1. Investointituet kohdennetaan kasvaviin ja kehittyviin yrityksiin sekä toimintojaan maatalouden ulkopuolelle monipuolistaville maatiloille.

Yritykset voivat saada investointitukea muun muassa tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen, koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40%. Keski-Suomessa tukitaso on valtaosassa investointeja 20%. Tarkemmat kriteerit löydät täältä.

  1. Investoinnin kannattavuutta voi suunnitella etukäteen teettämällä investoinnin toteutettavuustutkimuksen.

Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaa uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvitys voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää. Investoinnin toteutettavuustutkimukseen voi saada tukea 40–50 % kustannuksista.

  1. Yrittäjät voivat parantaa liiketoimintaedellytyksiään myös yhdessä kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Yhteistyö- tai yritysryhmähankkeissa voi esimerkiksi kehittää uusia tuotteita, muodostaa tuotanto- ja toimitusketjuja, tehdä kokeiluja tai kehittää yhteistä markkinointia.

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet antavat hyvän mahdollisuuden tehdä kehittämistä yhdessä muiden yritysten kanssa. Verkostoitumisetujen lisäksi myös tukiprosentit ovat yksittäisiä yritystukia suuremmat. Toimenpiteissä voi olla pääsääntöisesti sekä yhteisiä- että yrityskohtaisia toimenpiteitä. Kehittämishankkeen tulosten tulee kuitenkin olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Koordinointi- ja aktivointityyppisessä yhteistyöhankkeessa (tuki 100%) kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Tiedonhankintahankkeessa tai teollisessa tutkimuksessa (tuki 80%) voidaan hankkia ja tuottaa pienille yrityksille uutta tietoa ja taitoa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseen tai olemassa olevien huomattavaan parantamiseen. Tietoa voidaan hankkia myös prototyyppien rakentamiseen tai kehittämistyötä tukevan pilottihankkeen suunnitteluun.

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishankkeessa eli kokeellisessa kehittämisessä (tuki 60%) voidaan uusia tai parantaa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa (tuki 75%) 3–10 yritystä kehittää yhdessä toimintaansa ja samalla voidaan kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla toimenpiteillä.

Yritysryhmän koulutushankkeessa (tuki 75%) voidaan tarjota neuvontaa myös yksittäisille yrityksille. Yritysryhmän koulutushanke soveltuu esimerkiksi laatuvalmennukseen, koska yhteisen koulutuksen lisäksi se voi sisältää yrityskohtaista neuvontaa yritysten omien laatujärjestelmien laadintaan. Ryhmässä tulee olla vähintään 3 osallistujayritystä, enimmäismäärää ei ole.

Lue lisää yhteistyöhankkeista.

Kirjoittaja:
Tiia Rantanen
maaseutukoordinaattori
Keski-Suomen ELY-keskus