Tanssi sirkuksen ammattikoulutuksessa

Opiskelen ensimmäistä vuotta Lahden Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalla ja suoritan samanaikaisesti loppuun tanssinopettajan tutkintoa Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa. Minulla on takanani myös tanssijan ammattiopintoja ulkomailla. Siksi minulle on luonnollista ja kiinnostavaa tutkia tanssin ja sirkuksen yhteyksiä ja tällä hetkellä erityisesti sitä, miten tanssia hyödynnetään sirkuksen ammattikoulutuksessa. Kuten Purovaara (2005, 69) kirjoittaa, tanssi on sirkukselle hyvin läheinen taidemuoto. Hän…

Jatka lukemista

Ajatuksia dialogisesta tanssipedagogiikasta

Dialoginen pedagogiikka on syventänyt ymmärrystäni vuorovaikutuksellisista opetustavoista. Olen herännyt tarkastelemaan tanssikäsitystäni, ja sen soveltuvuutta dialogiseen opetustapaan. Tulen valottamaan artikkelissani dialogisen pedagogiikan periaatteita, sekä niiden ilmenemistä tanssipedagogiikan kontekstissa. Avaan myös näkemystäni siitä, voiko jokainen olla dialoginen opettaja.  Dialoginen pedagogiikka Perinteisessä opetuskulttuurissa oppilas ollaan nähty tiedon vastaanottajana ja opettaja puolestaan tiedon asiantuntijana. Yksisuuntainen opettaminen on tarjonnut oppilaalle…

Jatka lukemista

Tanssitunnilla musiikin tahtiin?

Musiikki soi eri muodoissaan tanssitunnilla. Tanssinko silloin  kuunnellen vai kuuntelenko tanssien? Miten valitsemme äänimaailman tanssitunnille ja mikä tehtävä sillä on ? Esittelen artikkelissani erilaisia suhteita ja näkemyksiä musiikin käytöstä tanssitunnilla. Mukana on neljän Oulun taidekoulun eri tanssinopettajan kokemuksia musiikin ja tanssin suhteesta heidän omassa tanssinopetuksessaan. Haastattelemani tanssinopettajat opettavat tanssitaiteen perusopetuksen oppimäärää. Tarkoitukseni ei ole esitellä…

Jatka lukemista

Tanssioppilaiden käsityksiä itseohjautuvuudesta

Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus ovat käsitteitä, jotka usein nousevat esille oppimisesta puhuttaessa. Jotta oppilas pystyy syventämään ja ymmärtämään oppimaansa, on hänen myös itsenäisesti työstettävä saamaansa informaatiota ja verrattava sitä aiemmin oppimaansa (Pylkkä). Tämän aiheen pohjalta olen omassa työssäni tanssinopettajana törmännyt dilemmaan: missä määrin voin vaatia oppilailtani itseohjautuvaa ja oma-aloitteista työskentelyä tanssitunnilla, ja sen ulkopuolella? Työskentelen jazz-…

Jatka lukemista

Psyykkisen valmennuksen merkitys tanssin harrastajalle

Tässä artikkelissa käsittelen psyykkistä valmennusta tanssin oppimisen näkökulmasta. Psyykkisen valmennuksen merkitykseen on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota urheilumaailman puolella, mutta tanssinkentällä psyykkinen valmennus ei ole niin tuttu ja käytetty, vaikka psyykkisen valmennuksen menetelmien osia, kuten rentoutuminen ja tavoitteiden asettaminen, on hyödynnetty tanssinopetuksessakin. Tässä artikkelissa nostan esille muutamia teemoja, jotka ovat nousseet opetustyössäni omien havaintojeni, sekä…

Jatka lukemista

Lapsilähtöisyys tanssin varhaiskasvatuksessa

Oma kiinnostukseni varhaiskasvatukseen on kasvanut koulutukseni edetessä ja kokemukseni karttuessa. Äitini on päiväkodin johtaja, jolta olen saanut paljon oppia ja tukea opintojaksoja suunnitellessani. Tunnen että minun ja monen muun opettajan on helppoa suunnitella tunti tarkasti etukäteen ja mennä pitämään se suunnitelman mukaan ryhmälle, mutta haastavampaa on mennä avoimien ehdotusten kanssa ja katsoa minne päin tunti…

Jatka lukemista

KOREOGRAFISTA AJATTELUA SYVENTÄMÄSSÄ – Lukioikäisen tanssijan koreografinen ajattelu ja opettajan rooli sen syventämisessä

Yksitoista tanssilinjan abiturienttia Sibelius-lukiosta ja kaksitoista opiskelijaa Tampereen Yhteiskoulun ilmaisutaidon lukiosta vastasivat laatimaamme kyselyyn. Tavoitteemme oli kartoittaa lukioikäisten tanssijoiden ajatusmaailmaa liittyen tanssin ja koreografian käsitteisiin. Toivoimme saavamme uutta tietopohjaa ja suuntaa sille, mihin lukiolaisten kanssa koreografian parissa työskennellessä kannattaisi keskittyä. Kaikki vastanneet opiskelijat olivat keskellä koreografista prosessia, tanssin lukiodiplomin taiteellisen osion tekemistä. Laatimamme kysymykset olivat…

Jatka lukemista

Tiaroja ja tukihousuja – Sukupuolisensitiivisyys baletinopetuksessa

Klassinen baletti on niin esittämisen kuin opettamisen traditioidensa puolesta hyvin voimakkaasti sukupuolittunut laji. Osa liikemateriaalista tai tanssimisen käytänteistä, kuten varvastossutyöskentely, on eksplisiittisesti määritelty tietylle sukupuolelle kuuluvaksi. Näen tällaisen voimakkaan kahtiajaon opetuksessa huonosti perusteltuna, luovuutta rajoittavana sekä pedagogisesti epäeettisenä. Tässä artikkelissa tarkastelen mahdollisuutta opettaa balettia sukupuolisensitiivisesti. Esittelen lyhyesti historiallista taustaa baletin sukupuolikäytänteiden synnylle sekä tutkin myös…

Jatka lukemista

Tanssioppilaat ilmaisun äärellä

Opiskellessani tanssinopettajaksi olen törmännyt usein keskusteluun siitä, kuinka tanssikoulujen opetuksessa painottuu tekninen harjoittelu. Samalla tanssin ilmaisullinen aspekti tuntuu olevan itsestäänselvyys niin harrastajien, ammattilaisten kuin monen tavankansalaisenkin käsityksissä, kun puhutaan tanssista taidemuotona. Onko tanssijasta välittyvä ilmaisuvoimaisuus vain hetkittäistä sattumaa vai voisiko ilmaisullisuuden syntymiseen vaikuttaa tietoisesti? Kuinka tanssinopettaja voisi auttaa oppilaitaan löytämään keinoja ilmaisuvoimansa kehittämiseen? Tätä artikkelia…

Jatka lukemista

OSALLISTAVUUS TANSSISSA – kehittää yksilön identiteettiä ja tukee yksilön kasvamista yhteisössä

Kuuntele, anna aikaa, tartu – kaikki osaavat tanssia! Tässä artikkelissa käsittelen osallistavan tanssin käsitettä ja kokemuksiani siitä. Mitä se osallistavuus tarkoittaa? Mitä siihen liittyy? Osallistava tanssi, osallistavuus – yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että jokainen osallistuu omalla tavallaan ja ohjaajan tai ryhmän kannattelijan suurin työ on tehdä se mahdolliseksi. Kumpulainen (2010) kuvaa oppimista kasvuna yhteisöllisyyteen, jossa…

Jatka lukemista

Soitonopettajan selviytymisopas alkeismateriaalin viidakkoon

Huimaako päätäsi alkeismateriaalin suuri määrä? Näyttäytyykö tämä materiaali sinulle vain epämääräisenä kasana? Miten tässä oppimateriaaliviidakossa voisi suunnistaa? Oppimateriaalin valinta on osa-alue, joka edellyttää opettajalta jatkuvaa arviointia ja päätöksentekoa. Tulevina soitonopettajina kiinnostuimme siitä, millä perusteella instrumenttiopettajat valitsevat oppimateriaalin alkeisopetuksessa. Selvitimme asiaa kysymällä sitä kokeneilta jousisoitinopettajilta ja lukemalla, mitä aiheesta on kirjoitettu. Haastattelimme syksyllä 2015 kolmea pitkän…

Jatka lukemista

Laulunkirjoittamisen opettaminen

Miten lauluja tehdään ja miksi? Mistä johtuu, että toiset kappaleet tuntuvat toimivan paremmin kuin toiset? Voiko laulunkirjoittamista opettaa ja miten se voisi tapahtua? Laulunkirjoittamisella tarkoitetaan tässä artikkelissa lähinnä pop/rock-tyylisten musiikkikappaleiden säveltämistä ja sanoittamista. Käsite pitää kuitenkin sisällään paljon enemmänkin, kokonaisen maailman. Se edustaa eri ihmisille eri asioita. Keke Lammassaari (2015) kertoo laulunkirjoittamisen merkitsevän hänelle ”luomishalua,…

Jatka lukemista