Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus varhaisiän musiikkikasvatuksessa

Varhaisiän musiikkikasvattajat pyrkivät opetuksessaan tukemaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kuinka tämä vuorovaikutussuhde vaikuttaa lapseen ja hänen kehitykseensä? Miksi vanhemman läsnäolo on muskaritunnilla tärkeää? Varhainen vuorovaikutus  Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan vauvaa enimmäkseen hoitavan aikuisen, yleensä oman vanhemman, ja vauvan välistä vuorovaikutusta (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 86). Vauvan ja äidin vuorovaikutussuhteen voi ajatella…

Jatka lukemista

Vanhempien rooli lapsen soitonoppimisen tukijoina

Onko vanhemman läsnäolosta soittotunnilla hyötyä? Voiko vanhempaa sitouttaa lapsen soittoharrastukseen, kotiharjoittelun motivoimiseen ja ohjaamiseen? Miten opettajan tulisi huomioida vanhempi? Mikä merkitys vanhemman tuella ja kannustuksella on lapsen harjoittelumotivaation ja soittotaitojen kehittymiselle? Opettajan ja vanhemman välinen vuorovaikutus Soitonoppiminen ei ole pelkästään opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutustapahtuma, vaan siihen liittyy olennaisesti myös opettajan ja vanhemman yhteistyö, ns….

Jatka lukemista

Paniikkia ja tärinää lavan takana

Esiintymisen alkuun on viisi minuuttia. Sormet ovat kylmät ja kädet tärisevät. Paniikki kasvaa joka sekunti ja tekisi mieli paeta vielä kun voi. Mitä voisi tehdä toisin, jotta lavalle voisi astua varmempana ja nauttia esiintymisestä? Onko olemassa keinoja, joilla vähentää haitallista jännitystä ennen esitystä? Esiintymisjännitys on asia, jota lähes jokainen esiintyvä taiteilija kokee ennen esitystä. Toiset…

Jatka lukemista

Orkesterien koesoitot – kohtaavatko koulutus ja työelämä?

Orkesterien koesoitto puhututtaa musiikkialan toimijoiden keskuudessa. Musiikkikoulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen painopiste jakautuu yhä enemmän pedagogiikan puolelle, vaikka orkesterit ovat edelleen yksi suuri työllistäjä. Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa voi opiskella ”AMK- muusikko”- tutkintonimikkeellä, kaikissa muissa ammattikorkeakouluissa on valittavana ainoastaan musiikkipedagogin tutkinto. Virkkalan (2011, 11) mukaan avoimien työpaikkojen määrä orkestereissa kasvaa aina vuodesta 2015 vuoteen 2025 saakka ja…

Jatka lukemista

Rumpujensoiton opettajan ”aloituspaketti” vasta-alkajalle

Miksi rumpujensoiton opettaminen vasta-alkajalle tuntuu usein haastavammalta kuin jo pitkään harrastaneelle? Onko alkeiden opettaminen vaikeaa, koska monet keskeiset asiat ovat jo niin itsestäänselvyyksiä, ettei niihin kiinnitä huomiota opetuksessaan? Miten rumpujensoiton alkeiden opetusta tulisi lähestyä? Tavoitteenani on luoda jonkinlainen ohjenuora rumpujensoiton opettajille siitä, miten rakentaa vasta-alkajille toimivaa ja suunnattua opetusta.  On otettava huomioon, että oppilaat ovat…

Jatka lukemista

Musiikin perusteiden integrointi jousisoitinopetukseen

Harmoniaoppi, sointuasteet ja -analyysit – mitä tekemistä niillä on viulunsoiton kanssa? Mihin sellisti tarvitsee prima vista -laulutaitoa? Soittoharrastuksen alussa musiikinteoria kulkee harmaata polkua ja joskus jopa tuntuu, että vastakkaiseen suuntaan kuin soittaminen. Musiikin perusteiden tunnilla opettaja puhuu intervalleista ja soinnuista, joita havainnollistetaan pianolla. Pikku alttoviulisti – Aino ajattelee, että G-duurin 9-8 -pidätys on jotain, mikä…

Jatka lukemista

Säveltämisen puolesta

Artikkelissani käsittelen oman musiikin luomisen merkitystä kokonaisvaltaisen muusikkouden kehityksessä. Etsin myös vastauksia kysymyksiin, voiko säveltämistä opettaa, ja miten. Aiheen taustoittamiseksi pohdin säveltämisen luonnetta luovana toimintana. Säveltämisen käsitteestä Säveltämisellä viitataan useassa kielessä ennalta määrättyjen elementtien sommitteluun, komponointiin (vrt. engl. compose). Ervastin, Muhosen ja Tikkasen (2013, 251) mukaan Paynter (1982) ja Seinälä (1994) kuvaavat säveltämistä musiikilliseksi ongelmanratkaisuksi…

Jatka lukemista

Laulu, keho ja mieli – tasapainoa joogasta

Keho ja mieli elävät ikäänkuin symbioosissa toisiinsa nähden. Laulu on yksi niistä asioista, jotka syntyvät niiden yhteistyöllä, ja on uskomatonta miten suuri merkitys kehon ja mielen tasapainolla on äänentuottamiseen. Intiasta peräisin olevan sanskritin kielen sana ”yoga” tarkoittaa yhteyttä. Ja tällä yhteydellä tarkoitetaan yhteyttä omaan itseen (Definitions Of Yoga 2015.) Joogaharjoitteissa mieli, keho ja hengitys liittyvät…

Jatka lukemista

KUN OPPILAS LOPETTAA -instrumenttiopettajan työn haasteellisuus

Kuinka opettaja kokee itsensä oppilaan lopettaessa soitto-opintonsa musiikkioppilaitoksessa kesken? Missä tai kenessä on opettajan mielestä syy? Opettajassa, oppilaassa vai kenties jossain muussa asiassa? Tilanne on usein haasteellinen kaikille osapuolille. Melko varmasti jokaiselle instrumentti- ja laulunopettajalle on tullut työssään eteen tilanteita, joissa oppilas syystä tai toisesta haluaa lopettaa opintonsa kesken. Tässä vaiheessa opettajalle tulee usein pohdittavaksi…

Jatka lukemista

”Kind of Glue?” Jazz-workshopista eväitä jazzin ja improvisoinnin harjoitteluun

Suuret ryhmäkoot asettavat haasteita musiikkioppilaitoksien workshop-opetukselle. Kuusi kuukautta kestävä workshop joudutaan usein toteuttamaan lauluohjelmistoon perustuvana projektina, joka päättyy konserttiin. Jos lauluohjelmisto jätetään pois, voidaan jazz-workshopista tehdä intensiivikurssi, joka antaa eväitä ja motivaatiota pidempiaikaiseen jazzin, improvisoinnin sekä kokonaisvaltaisen instrumentin hallinnan harjoitteluun. Haasteena suuret ryhmät ja instrumenttien epätasainen jakautuminen Olemme opintojemme varrella huomanneet, että musiikkialan oppilaitoksissa instrumentit…

Jatka lukemista

Esiintymisvalmennus – laulutunneilta puuttuva palanen?

Hei laulunopettaja! Oletko antanut laulutunneillasi ohjeistusta esiintymistä varten? Tarvitsetko työkaluja esiintymisen opettamiseen? Onko esiintymisjännitys kenties haittana oppilaiden esiintymistilanteissa? Pohdittuamme edellä mainittuja kysymyksiä totesimme esiintymisvalmennuksen puuttuvan usein laulunopetuksesta kokonaan. Laulutunneilla harjoitellaan laulamista, mutta useimmat laulajat tähtäävät esiintymislavoille. Tämän takia kehitimme esiintymisvalmennuksesta paketin, jonka voisi sisällyttää pop/jazz-laulun yksilöopetukseen eri oppilaitoksissa, oppilaan valmiudet huomioon ottaen. Haastattelimme oppilaitamme ja…

Jatka lukemista

Lauluimprovisaation alkeiden opettaminen

Improvisaatio on tärkeä osa musiikkia ja musiikillista ilmaisua. Monet kuitenkin arkailevat lähteä kokeilemaan taitojaan tässä joskus pelottavaltakin tuntuvassa taiteenlajissa varsinkin, kun instrumenttina on jotakin niin henkilökohtaista kuin oma ääni. Kokoan artikkelissani asioita, joita opettajan tulisi ottaa huomioon aloittelevaa improvisoijaa opettaessaan, sekä harjoituksia, joista on hyvä lähteä liikkeelle. Kaikki alkaa leikistä Improvisointi on leikkiä. Laulajat, jotka…

Jatka lukemista