Jakamisen tärkeys blogeissa: miksi se on tärkeää?

Blogin tuottamisessa jakamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jakaminen tarkoittaa tässä sitä, että blogi lähtee kiertämään eli viraalistuu. Jakaminen vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Hakukoneet tulkitsevat sellaiset blogit hyviksi, joita jaetaan edelleen. Tässä blogissa käsitellään jakamisen syitä ja jakamispsykologiaa.

Mitä ja miksi jaetaan?

Jakamisessa ei ole kyse uudesta asiasta, sillä ihmiset ovat aina jakaneet ajatuksia, tuotteita, ruokaa ym. Vanha jakamisilmiö on saanut uuden muodon verkossa. Se, miksi jakaminen on nyt tärkeää, johtuu siitä, että verkossa jakamisesta on tullut yksi tärkeimmistä hakukonenäkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Hakukoneet arvioivat jakamisella yksittäisen yrityksen tai kirjoittajan sisältöjen arvoa. Mitä parempi sisältö, sitä paremmin se lähtee leviämään eli viraalisoituu. Viraalisuuden, koukuttamisen ja sitouttamisen lainalaisuudet toimivat kaikessa viestinnässä, myös sanoma- ja aikakauslehdissä.

Miksi me jaamme tai kerromme kuulemamme ”hyvän” jutun? Näin me teemme ja olemme tehneet aina, mutta miksi?

Jakamisilmiön olemusta on tutkittua jakajien typologian, jakamisen syiden ja onnistuneen jakamisen pohjalta (New York Times Study: “The Psychology of Sharing. Why Do People Share Online?” 2011). Jakamisen psykologia ovat käsitelleet muun muassa seuraavat henkilöt (Bouman 2016):

Kaikkea ei jaeta yhtä innokkaasti

Jakamishalukkuuteen vaikuttavat hyvinkin pienet seikat kuten postausten tai julkaisun oikea ajankohta. Sanoman ydinviesti on ratkaiseva, mutta näkyvyyden onnistumiseen vaikuttaa oleellisesti kolmas osapuoli eli Google. Google säätelee sen, millä edellytyksillä teksti saa näkyvyyttä. Jakamisessa onnistuminen ruokkii näkyvyyttä (SERP), eli jakamisen seurauksena näkyvyysindeksi nousee.

Jakamisen taustalla on monia syitä. Jakamista on pyritty selittämään motivaatioteorioilla, joita on monia ja joiden näkökulmat vaihtelevat. Perinteinen on Maslow’n tarvehierarkiateoria. Jakamista on selitetty itsensä toteuttamisella tai suhteiden luomisella (mt.).

Jakamisen taustalla ovat syyt, jotka voivat vaihdella yksilöittäin. Ihmiset eivät jaa kaikkea, ei sellaistakaan, joka vastaa hyvin heidän tarpeitaan. Jakaminen on valikoivaa ja yksilökohtaista. New York Timesin tutkimuksen mukaan jakamisen syyt voivat olla mm. seuraavat (mt.):

 • arvon tuottaminen muille
 • itsensä määrittely muille
 • suhteiden ylläpito ja kasvattaminen
 • itsensä toteuttaminen: jakamalla asioihin vaikuttaminen
 • oman arvomaailman tukeminen.

Sellaista, jolla on arvoa tai hyötyä meille ja muille, jaetaan mielellään. Jakamisen kohteena voivat olla ratkaisun tuottaminen ongelmiin, hyvät neuvot, auttaminen tai vain pelkästään ”hyvä juttu”. Jos tiedämme ystävän harkitsevan matkailuauton hankintaa, voimme jakaa hänelle matkailuautoihin liittyviä verkkosivuja.

Toisaalta voimme jakaa sellaisia sivuja, joiden avulla luomme kuvaa muille itsestämme: ”Jaan muille vai sellaista, mikä vahvistaa haluamaani minäkuvaa.”

Haluamme jakaa sellaisten automerkkien verkkosivuja, jotka kiinnostavat meitä itseämme tai joita itse haluamme hankkia. Jakamisessa on kyse usein enemmänkin siitä, mitä haluamme olla kuin siitä, mitä olemme. Näin varsinkin sosiaalisessa mediassa, jonka sivustot ovat usein toiveiden ja haaveiden tynnyreitä. Jakaja määrittelee itseään jakamansa kautta. Jaetaan sellaista, joka tukee lukijan omaa arvomaailmaa.

Suhteiden ylläpito

Jakamisella pidetään myös suhteita yllä. Tässä pitää paikkansa vanha sanonta: ”Kun jakaa, niin saa”. Kyse on samasta ilmiöstä kuin joulukorttien lähettämisessä tai merkkipäivien muistamisessa. Jakamisella halutaan osoittaa kohteelle hänen kuuluvan meihin, tai sen, että haluamme hänen kuuluvan   ystäväpiiriimme. Muistamisella ja jakamisella pyritään myös syventämää suhdetta eli sitouttamaan.

Jakamisella pyritään vaikuttamaan toisiin. Haluamme muiden olevan kaltaisiamme, joten jaamme sellaista, joka tukee meidän arvomaailmaamme. Jakamisella haluamme vaikuttaa toisiin ihmisiin verkossa.

Itsensä toteuttaminen

Jakaminen tyydyttää motivaation ylempiä asteita. Jakaminen on itsensä toteuttamisen keino. Jakaminen nostaa myös jakajan statusta: Minulla on sinulle jotain sellaista annettavaa, jota sinulla ei ole. (Bouman 2016.)

Mistä tietää, mitä jaetaan?

Paras tapa on analysoida omia ja kilpailijoiden sisältöjä ja katsoa, mitä yhteistä on niillä sisällöillä, joita jaetaan. Voi olla niinkin, että jokin asian viraalistuu laajaksi ilmiöksi, mutta sille ei välttämättä löydy järkevää selitystä. ”Se vain lähti leviämään…” Se, mikä vetoaa yleisöön, selviää tutkimalla. (Kinsler 2016.)

Jakamisen varmistaminen

Blogitekstiä kirjoitettaessa kannattaa jakaminen pitää mielessä hakukonenäkyvyyden vuoksi. Tekstiä tuotettaessa on syytä aina esittää itselle tai tekstille seuraavat kysymykset (Eleventy marketing group 2015):

 • Miksi joku haluaisi jakaa tämän?
 • Kuinka sisältö voisi auttaa toista henkilöä?
 • Kuinka tämän jakaminen mahdollistaisi henkilöitä kertomaan (avautumaan) siitä, keitä he ovat?
 • Kuinka sisältö voisi auttaa rakentamaan siltoja ihmisten välille tai yhdistämään heitä?
 • Kuinka blogi voisi innostaa jotakuta toista auttamaan?

Jos blogiteksti ei tuota vastauksia oheisiin kysymyksiin, on syytä miettiä, kannattaako blogia julkaista. Vaikka kysymyksessä ovat jakamisen syyt, on kyseessä myös syyt siihen, miksi myös lukija, jolle blogi on ensisijaisesti tarkoitettu, vaivautuisi lukemaan sisällön.

Auktoriteettiaseman luominen

Rakentamalla omaa asiantuntemusta pitkäaikaisella blogitoiminnalla luodaan auktoriteettiasema, johon viitataan ja linkitetään muissa yhteyksissä. Linkittäminen on myös jakamista.

Linkittäminen

Jokainen blogikirjoittaja haluaa, että hänen sisältöjään arvostetaan ja niihin tehdään linkityksiä. Jakamisen syvällisempänä muotona voidaan pitää linkittämistä. Kirjoittaja haluaa luoda pysyvän suhteen oman ja toisen aineiston kanssa. Hyöty koetaan linkityksessä suuremmaksi pelkkään jakamiseen verrattuna.

Sisällön hyödylliseksi kokeminen on usein linkityksen perustana. Hyödylliseksi koettavia sisältöjä ovat muun muassa (Crowe 2018):

 • informatiiviset
 • inspiroivat
 • opetukselliset
 • viihdyttävät.

Informatiiviset sisällöt liittyvät uutisiin. Kirjoittaja haluaa jakaa lukijoilleen uusia asioita, jotka lisäävät myös jakajan omaa arvostusta (auktoriteettia): minulla on sinulle jotain jaettavaa. Inspiroivat aiheet liittyvät usein sisältöihin, jotka saavat lukijat toimimaan kuten itsensä kehittäminen. Toiminallisuus ja oppiminen ovat lähellä toisiaan. Opetuksessa ja oppimisessa on myös kyse lukijalle uudesta asiasta, mutta sinällään asia ei välttämättä omaa uutismielessä uutuusarvoa. Viihdyttävät sisällöt liittyvät lukijan tunteisiin: ilo, suru, onni, pelko ja yllätys.

Aina pitää kuitenkin muistaa blogin luonne ja aihealueet. Tietyntyyppisiä sisältöjä jaetaan ja linkitetään mielellään, mutta linkitysten pitää olla kongruenssissa blogin tavoitteiden kanssa.

Yhteenveto

Jakamiseen kannattaa kiinnittää huomiota blogia kirjoitettaessa. Jakamisessa on kyse hyödystä, jota halutaan välittää myös muille. Blogin lukijan sitoutuminen blogiin kasvaa edelleen jakamisen myötä, koska jakamismahdollisuus sinällään hyödyttää itse jakajaa. Jakamisen syyt ovat usein hyvin lähellä blogin lukijan motiiveja.

Kirjoittaja

Blogin kirjoittaja toimii tällä hetkellä liiketoiminnan tutkimuksen yliopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hän on julkaissut useita kirjoja digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median alalta. Tämä blogi liittyy kirjaan ”Blogi yrityksen strategisena asiakasajurina”.

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi

Lähteet

Bouman, J. 2016. The Psychology of How and Why We Share. Blogikirjoitus Everyday Social:n blogissa 29.1.2016. Viitattu 15.5.2018. https://everyonesocial.com/blog/the-psychology-of-how-and-why-we-share/.

Crowe, A. 2018. Want Links? Here’s How to Create Link-Worthy Content. Blogikirjoitus Search Engine:n 27.5.2018 Blogissa. https://www.searchenginejournal.com/link-building-guide/link-worthy-content/.

Eleventy marketing group. 2015. 9 Insights Into What Compels People to Share Online from The NY Times. Artikkeli Eleventy Marketing Group:n verkkosivuilla 6.10.2015. Viitattu 15.5.2018. http://eleventygroup.com/2015/10/06/what-compels-people-to-share-online/.

Kananen, J. 2019. Digitaalinen B2B-markkinointi. Käsikirjoitus. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kananen, J. 2018. Blogi yrityksen strategisena asiakasajurina. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kinsler, J. 2016. 6 Types of People Who Share and 5 Reasons Why. Blogikirjoitus Spredfast:n blogissa 27.4.2016. Viitattu 15.5.2018. https://www.spredfast.com/social-marketing-blog/6-types-people-who-share-and-5-reasons-why.

“The Psychology of Sharing. Why Do People Share Online?” 2011. Boston Web Designers:n verkkosivuilla n.d. Viitattu 25.5.2018. https://www.bostonwebdesigners.net/wp-content/uploads/POS_PUBLIC0819-1.pdf.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-48