Mobiiliohjaus työssäoppimisessa

Kirjoittajat:  Alanko Markus, Hautasuo Maria, Määttä Hanna, Niininen Saija ja Tuomi Ari   Työssäoppimisen yhä lisääntyessä ammatillisessa koulutuksessa halusimme perehtyä mobiiliohjauksen keinoihin opettajankoulutukseemme liittyvässä pedagogisessa kehittämistyössä. Keskityimme erityisesti työelämän jaksojen seurantaan ja yhteydenpitoon. Mobiiliohjaukseen liittyviä teemoja tarkastelimme yhdessä ja yksittäin. Hanna Määttä tarkasteli mobiiliohjauksen pedagogisia malleja ja WhatsApp-sovelluksen yksityiskohtia. Markus Alanko keskittyi mobiiliohjauksen hyötyihin ja […]

Opettaja – vuorovaikuta verkko-opetuksessa

Kari Hytönen, Hanna-Leena Niemelä, Kati Pöllänen & Sonja Salonen Viime aikainen digitalisaation kehitys on tuonut oppimis- ja opetusympäristöjen ja – menetelmien muutoksen sekä verkkoja monimuoto-opetuksen osaksi opettajan arkipäivää. Parhaimmillaan verkko ja teknologia mahdollistavat opetuksen pedagogisen ja vuorovaikutuksellisuuden kehittymisen. Lähtökohtana on tällöin välineen sijaan juuri pedagoginen mielekkyys ja – tavoitteellisuus,  vuorovaikutteisuus ja vahvempi opiskelijalähtöisyys. Opettajalle tämä […]

Perfectmatch.com: how to evaluate and choose a good tool?

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Arja Kunnela International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences We selected the topic of our Pedagogical Development Project […]

Quality in modern learning environments: concepts and definitions

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Arja Kunnela International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences The laws that regulate the education system have also […]

Previous quality projects around e-learning

Dream Team (a learning circle in International teacher education 2013-12014 in Teacher Education College in Jyväskylä) is an international group of students studying to achieve the qualification of a vocational teacher. Arja Kunnela International Group 13 – 14 Teacher Education College JAMK University of Applied Sciences 1. VOPLA project (Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu vopla.fi) E-learning […]

Tableteilla osaaviksi opettajiksi

Tableteilla osaaviksi opettajiksi  –  tablettien mahdollisuudet opettajiksi opiskelevien oman ammatillisen kasvun tukena ja oman opetustyön välineinä. Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä (ATTE) –hanke käynnistyi keväällä 2013 Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. ATTE-projektin tuotoksena syntyi mm. pedagogisia toimintamalleja. Tässä artikkelissa kuvataan yhtä ATTE-mobiilioppimisen pilottikokeilua ja pedagogisen mallin soveltamista Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun lukuvuonna 2013-2014 Joensuun alueryhmässä opiskelevien ryhmässä.   Mobiilioppimisen […]

Muuntojoustava opetus – Monimuotoisen opetuksen kahdet kasvot

Mitä on muuntojoustava opetus? Miten tieto-ja viestintätekniikkaa (TiVi) voitaisiin hyödyntää pedagogisesti niin että oppiminen olisi saavutettavaa kaikille oppijoille? Voiko tieto- ja viestintätekniikasta olla jotain haittaa? Näitä teemoja tarkastelimme Jyväskylässä Iloa oppimiseen seminaarissa vetämässämme Saavutettava ja Monikanavainen oppiminen -työpajassa. Keskustelimme oppimisen monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta. Samalla tutkimme kokemuksellisesti sitä, miten tila vaikuttaa oppimiseen […]

Monenlaisen oppimisen ja muutojoustavan opetuksen näkökulma

Jokainen meistä oppii omalla tavallaan. Myös temperamentti vaikuttaa oppimiseen. Oppijoilla voi olla eroja myös aistien käytössä, havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa ja muistitoiminnoissa. Myös ajattelutaidot ja ymmärtämisen taso vaihtelevat, samallakin ihmisellä eri tilanteissa. Integroivassa opetuksessa on oppimisen mahdollisuuksia pyritty parantamaan sillä, että tarjotaan erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle erityisiä tukitoimia. Inklusiivinen opetus ottaa huomioon ihmisten kykyjen, taitojen, tarpeiden, odotusten, mieltymysten […]

Muuntojoustavien tilojen ketterä kehittäminen

Perinteisistä pulpettirivein varustelluista luokkatiloista ollaan siirtymässä muuntojoustaviin oppimisympäristöihin, joissa voidaan opiskella eri menetelmiä käyttäen yksin, pareittain ja erilaisissa ryhmissä. Fyysisen oppimisympäristön kehittymisen suuntaan vaikuttavat nykyiset oppimiskäsitykset ja myös ajatus oppilaitosten tilojen mahdollisimman taloudellisesta käytöstä. Yhdestä tilasta voi olla moneksi, kun se on huolella suunniteltu pedagogisen toiminnan lähtökohdista. Käyttäjälähtöisestä suunnittelusta avaimet pedagogiselle käytölle Tulevaisuuden monimutkaisissa työtehtävissä […]

Etänä – läsnä – yksin – yhdessä!

Avoimissa oppimisympäristöissä ajan ja paikan lisäksi oleellista on myös tahti. Tieto- ja viestintäteknologian myötä yksilön ja ryhmän oppimisprosessit voidaan huomioida joustavasti. Vaikka oppimiskäsitykset muuttuvat, ei pedagoginen ydin katoa mihinkään. Perinteisesti opetus on tapahtunut luokassa, opettajan johdolla samanaikaisesti, samassa tahdissa ja samassa paikassa. Oppimiskäsitykset ovat kuitenkin muuttuneet ja tulevat varmasti muuttumaan edelleen. Oppija on noussut keskiöön. […]