Muuntojoustava opetus – Monimuotoisen opetuksen kahdet kasvot

Mitä on muuntojoustava opetus? Miten tieto-ja viestintätekniikkaa (TiVi) voitaisiin hyödyntää pedagogisesti niin että oppiminen olisi saavutettavaa kaikille oppijoille? Voiko tieto- ja viestintätekniikasta olla jotain haittaa? Näitä teemoja tarkastelimme Jyväskylässä Iloa oppimiseen seminaarissa vetämässämme Saavutettava ja Monikanavainen oppiminen -työpajassa. Keskustelimme oppimisen monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta. Samalla tutkimme kokemuksellisesti sitä, miten tila vaikuttaa oppimiseen ja osallisuuteen.

 

Määrittelimme muuntojoustavan opetuksen sellaiseksi oppimis- ja opetustilanteeksi, joka vastaa oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Muuntojoustava opetus mahdollistaa saavutettavuuden, osallisuuden ja tasa-arvoisuuden kaikille oppijoille. TiVin monipuolinen käyttö opetuksessa tarjoaa mahdollisuuksia tällaiseen opetukseen. Pedagogisesti suunnitellen sen avulla voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden moninaisuus ja mahdollistaa käyttäjälähtöiset, monikanavaiset opetusratkaisut.

 

Toteutimme työpajan Jyväskylän ammattikorkeakoulun muuntojoustavassa tilassa, jonka suunnittelussa on pyritty huomioimaan erilaisia oppimistyylejä ja – tarpeita. Työpajamme alkoi rauhoittumisella. Tavoitteenamme oli johdatella osallistujat hektisestä seminaaritunnelmasta rauhoittavaan ja vastaanottavaan mielentilaan. Valjastimme muuntojoustavan oppimisympäristön siinä olevaa tekniikkaa hyödyntäen menttaalisiirtymää tukevaksi tilaksi. Täytimme tilan rauhoittavalla musiikilla ja siihen sopivilla luontokuvilla, jotka heijastimme kahdesta projektorista koko seinälle. Himmensimme valot (käytössämme oli valokuutioita), etsimme kukin itsellemme mieluisan paikan, joka saattoi olla lattia, tuoli, istumapallo tms. Sen jälkeen keskityimme vain ääneen ja kuviin ja anoimme itsellemme luvan rentoutua. Oli mielenkiintoista havaita, miten pienen pysähtymisen jälkeen ilmapiiri muuttui, osallistujat istuivat rauhallisemmin, he huomioivat toinen toisensa ja puheäänet hiljenivät. Koko tilanne rauhoittui.

RinkiRauhoittumisen jälkeen kokeilimme miten tilan käyttö vaikuttaa osallistumiseen ja oppimiseen. Osallistujat jaettiin pieniin ryhmiin, jotka työstivät annettua aihetta valitsemallaan tavalla. Osa ryhmistä kirjoitti valkotauluseinälle tai – sermille. Osa istui pöydän ääressä, osa työskenteli seisten. Luokkatilassa liikkuminen, ”istumapallot”, seisaallaan työskentely ja seinälle kirjoittaminen tarjosivat mahdollisuuksia monikanavaiseen oppimiseen.  Osallistujat kokivatkin, että liike vapautti ajattelua ja kirvoitti keskustelua. Liikkuminen muutti myös tyypillistä opettaja-opiskelija rooleja ja teki oppimistilanteen epämuodollisemmaksi ja osallistavammaksi.

LaputseinaTyöpajassa pysähdyimme miettimään myös lisääntyvän tieto- ja viestintätekniikan ja monikanavaisuuden kuormittavuutta. Työterveyslaitoksen mukaan tietotyö on yleistynyt ja tietotekniikka on läsnä kaikkialla. Koko ajan on opittava uutta ja hyödynnettävä tietotekniikan erilaisia mahdollisuuksia (Müller, 2014). Tämä näkyy myös oppimisessa. Tutkitusti monikanavaisuus ja TiVin monipuolinen pedagoginen käyttö tukee oppimista sillä se aktivoi useita aivoalueita. Tietotekniikka voi myös houkuttaa ja koukuttaa opettajia ja opiskelijoita siirtymään nopeasti tehtävästä ja laitteesta toiseen. Useat siirtymät keskeyttävät työskentelyn ja samalla keskittyminen tehtävään heikkenee. Vaarana voi jopa olla aivojen ylikuormittuminen Ylikuormituksen oireita voivat olla keskittymisvaikeudet, luovuuden kaikkoaminen, muistin heikkeneminen, mielenterveyden oireet ja unen katoaminen.  Aivot pitävät rasituksesta mutta liika on liikaa.

Miten siis löytäisimme tasapainon pedagogisilla ratkaisuilla? Kun mietitään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä muuntojoustavassa opetuksessa keskeisenä lähtökohtana tulee olla oppimisprosessi. Sen tarkoituksena täytyy olla jokaisen oppijan osallisuuden mahdollistaminen ja erilaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien vaihtelevien tarpeiden huomioon ottaminen. Teknisten ratkaisujen tulee siis tukea pedagogiikkaa, ei päinvastoin. Erilaisten teknisten laitteiden ja sovellusten käyttämisen ohella on siis myös huolehdittava kognitiivisesta ergonomiasta, jotta opiskelijoiden (ja opettajien) havainto-, tarkkaavaisuus-, muisti- ja ajattelukyky ei ylikuormitu.  Muistahan että aivomme tarvitsevat myös riittävästi lepoa. TiVi on hyvä renki, mutta huono isäntä!

JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Eila Burns ja Kaija Peuna

Lähteet:

Kokko, O. 2010. Ärsykeähky uhkaa aivojasi. http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/07/09/arsykeahky-uhkaa-aivojasi/20109533/139?pos=related

Müller, K. 2014. Aivotutkimuksesta ajatusruokaa työelämän kehittämiselle. Työterveyslaitos http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyslaitos/organisaatio/ratkaisujen_kehittaminen/aivot_tyossa/Documents/Aivotutkimus_tyoelama_KitiMuller_2014.pdf

Mynttinen, R. 2008. Pidä huolta pääomastasi — kuuntele aivojasi. http://www.pcuf.fi/sytyke/lehti/kirj/st20081/ST081-32A.pdf

Mynttinen, R. 2008. Inhimillistä tietotyötä — visioita kohti kognitiivista ergonomiaa. http://www.pcuf.fi/sytyke/lehti/kirj/st20081/ST081-30A.pdf

Shams. L &  Seitz, A.R. (2008) Benefits of multisensory learning. Trends Cogn Sci. Nov;12(11):411-7. doi: 10.1016/j.tics.2008.07.006.