”Se oli vaativa, mutta silti ei mahdoton.”

Näin perustelee yksi kurssipalautekyselyyn osallistuneista vastaustaan omien odotusten täyttymisestä suoritettuaan korkeakoulun tarjoaman tutustumiskurssin syyslukukaudella 2017. Toisen perustelut ovat myös kannustavia: ”Kurssin sisältö oli monipuolista ja kiinnostavaa. Sain uutta tietoa eri aloista ja niiden opiskelusta.” Kurssien vetäjiä tai opiskelukavereitakaan ei ole palautteissa unohdettu: ”Ohjaajat olivat todella mukavia, ryhmä oli yhtenäinen ja uskalsi olla oma itsensä. Todella hyvä ilmapiiri ja hyvää ruokaa!”

Oman polun kurssitarjonta syksyllä 2017 Keski-Suomen verkkokurssitarjottimella sai 125 nuorta kiinnostumaan siinä määrin, että he ilmoittautuivat jollekin tarjonnassa olleelle maksuttomalle tai maksulliselle kurssille. Oman polun kurssit olivat kutakuinkin siinä laajuudessaan esillä kolmatta lukukautta. Jokaisen kolmen lukukauden päätteeksi on ilmoittautuneille lähetetty sähköinen kurssipalautekysely.

Palautekyselyyn vastasi tällä kertaa 49 henkilöä. Vastausprosentiksi tuli 37 %, mikä on hankkeen aikana tehtyjen kurssipalautekyselyjen ”ennätys”. Vastaajista 37 opiskeli vastaushetkellä lukiossa, viisi ammatillisessa toisen asteen oppilaitoksessa ja seitsemän vastaajaa ilmoitti, ettei opiskele toisella asteella. Lukiolaisten vastaajien osalta huomionarvoista oli, että myös muut kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioiden opiskelijat olivat löytäneet tutustumiskurssit, jopa maakunnan ulkopuolelta. Muista Keski-Suomen lukioista sekä maakunnan ulkopuolisista lukioista vastaajia oli yhdeksän molemmista ryhmistä.

Kahdella edeltäneellä palautekierroksella kyselyyn vastanneet toisen asteen opiskelijat olivat vastaushetkellä ensimmäisen, toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita. Syksyllä 2017 kursseilla olleiden joukossa oli myös neljännen vuoden opiskelijoita vastausprosenttien jakautuessa eri vuosikurssien kesken seuraavasti: 1. vuosi 9,5%, 2. vuosi 48%, 3.vuosi 33% ja 4. vuosi 9,5%.

Aikaisempien kyselykierrosten tapaan kiinnostus oppiainetta kohtaan, tulevat kirjoitukset sekä jatkokoulutussuunnitelmat esiintyivät vastauksissa, kun kysyttiin, mistä syystä vastaaja oli päättänyt ilmoittautua korkeakoulun tarjoamalle kurssille. Mutta taustalla oli myös muita syitä, joista tässä muutama poimittuna avoimista vastauksista.

En saanut lukion kursseista tarpeeksi kursseja syksylle.

Olin kiinnostunut laboratoriotöistä ja halusin kokeilla yliopistotason opiskelua.

Halusin kokeilla innostuisinko politiikasta.

Halusin kerrata matematiikkaa pääsykokeiden vuoksi.

Minua kiinnosti tietää, millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa ja halusin selventää jatko-opintosuunnitelmiani. Halusin myös tietää, sopiiko ammattikorkeakoulussa opiskeleminen minulle. Kurssi kiinnosti minua ja minulla oli aikaa suorittaa kurssi. Opinto-ohjaaja suositteli kurssia lukio-opiskelijoille ja kertoi halukkaille lisätietoa.

Viimeisessä avoimessa vastauksessa esiintyvät seikat – kiinnostus, motivaatio ja aika – edesauttavat suuresti mm. siinä, että opiskelija lopulta suorittaa kurssin. Vastanneista 49 henkilöstä 31 ilmoitti suorittaneensa valitsemansa kurssin. Keskeyttäneitä oli kahdeksan, ja opiskelijoita, jotka eivät ilmoittautumisestaan huolimatta aloittaneet kurssilla, oli kymmenen. Eniten valintoja kysymykseen keskeyttämisen syystä osui vastaukseen: ”Aikataulujen järjestely korkeakoulukurssin ja muun elämän välillä oli hankalaa.” Vastaavasti niiden kohdalla, jotka eivät aloittaneet kurssia, eniten valintoja kohdistui perusteluun: ”Kurssi ei lopulta sopinut lukujärjestykseeni.”

Vaikka palautteet pääosin olivatkin myönteisiä, myös kriittistä palautetta kohdistui tutustumiskursseihin. Näistä on toki hyvä ottaa koppia ja miettiä, miten kurssitarjontaa, kurssien aikatauluja, sisältöjä, ilmoittautumiskäytäntöjä sekä kursseista tiedottamista voisi jatkossa kehittää. Valmisteilla oleva uusi lukiolaki edellyttänee jatkossa, että jokaisella lukiolaisella tulee olla mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin jo toisen asteen opintojensa aikana, joten korkeakoulukurssien tarjoaminen toisen asteen opiskelijoille jatkunee Omalle polulle korkeakouluun -hankkeen päättymisestä huolimatta.

Ilmoittautumisen pitäisi olla helpompaa.

Muistakaa antaa opiskelijoille tunnukset oikeaan aikaan, että he ehtivät tehdä kurssin ja osallistua kontaktiluennoille.

Videot voisivat olla lyhyempiä, koska jotkut aiheet olivat vaikeita ymmärtää.

Kurssin aloitusaikaa saisi myöhäistää hieman. Klo 9 kaukaa tulevalta on hieman liian aikainen.

Kaikki avoimet palautteet sekä yhteenvedon palautekyselyn tuloksista löydät täältä.

Yhteenveto lukukausien S2016, K2017 ja S2017 jälkeen tehdyistä kurssipalautekyselyistä löytyy puolestaan tämän linkin takaa.