Jatko-opinnot sekä pääsykokeet tutustumiskursseille osallistuneiden ajatuksissa

Kevätlukukaudella 2017 Omalle polulle korkeakouluun -kehyksessä tarjotuille kursseille ilmoittautui kolmea vaille 100 toisen asteen opiskelijaa. Heille lähetettyyn palautekyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 26 opiskelijaa. Näistä 26:sta vastanneesta 21 opiskelijaa oli suorittanut valitsemansa kurssin.

Palautteista ilmenee, että opiskelijat hakeutuivat sellaisille kursseille, joiden substanssi on heistä kiinnostava ja jotka liittyvät jatkokoulutushaaveissa olevaan alaan. Myös tulevat pääsykokeet siinsivät mielessä, ja osallistuminen kurssille nähtiin valmistautumisena niihin.

Rento itseopiskelu, tarjottu apu, verkkoluentojärjestelyt, etätehtävät, mukava opettaja ja työrauha mainittiin vastauksissa kysymykseen: Mistä erityisesti pidit kurssilla? Kehitysehdotuksina esitettiin mm., että verkkoluentoja tulisi saada myös toisen asteen opintoihin, kurssien markkinointiin voisi panostaa lisää ja kurssien laajuuksia sekä tehtävänantoja harkita.

Seuraavassa kuvassa on esitetty vastausten jakauma kyselyssä esitettyihin 14 väittämään. Vastausasteikko oli 5…1 (5: täysin samaa mieltä, 4: jokseenkin samaa mieltä, 3: en samaa enkä eri mieltä, 2: jokseenkin eri mieltä ja 1: täysin eri mieltä). Palkin yltäessä vihreän pystyviivan oikealle puolelle suhteellisesti suurempi osa vastanneista on ollut samaa mieltä ja vastaavasti palkin jäädessä viivan vasemmalle puolelle eri mieltä olevien osuus on ollut suurempi. ”Väittämä ei koske minua” -valinnat eivät ole mukana kuvaajassa.

Vastauksista koostettu PowerPoint-esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyn 2016 ja kevään 2017 palautekyselykierrosten vastauksista kootun lyhyen vertailun perusteella voi todeta (ehkä) kiinnostuksen tutustumis- ja kurkistuskursseista levinneen yli vuosikurssien, sillä keväällä 2017 kyselyyn vastanneissa oli jo melko tasaisesti niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannenkin vuoden opiskelijoita, kun vielä syksyllä 2016 kursseja suorittaneet vastaajat olivat pääosin kolmannen vuoden opiskelijoita (seuraava kuva). Mahtaako olla myös niin, että verkkokurssit toisella asteella ovat lisääntymään päin, sillä keväällä 2017 vastanneista 58 %:lla oli ennestään kokemuksia verkko-opiskelusta, kun syksyllä vastanneiden kohdalla aikaisempia verkko-opintokokemuksia oli 35 %:lla vastanneista?