Aikataululliset haasteet hankaloittavat korkeakoulukurssien suorittamista

Syyslukukaudella 2016 Omalla polulla tarjotuille 22:lle kurssille ilmoittautui lähes 70 toisen asteen opiskelijaa. Kaikille ilmoittautuneille lähetettiin sähköinen kurssipalautekysely helmikuun alussa 2017. Kyselyyn vastasi 20 opiskelijaa eli reilusti alle kolmannes. Vastausten vähäisyys oli odotettavissa, sillä kurssit olivat jo päättyneet, kurssisuoritukset suurelta osin kirjattu ja osa ilmoittautuneista jättänyt kurssin kesken tai ei aloittanut lainkaan. Lisäksi kokemus on, että opiskelijat reagoivat sähköposteihinsa melko huonosti, ja linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse.

Vastanneista 20 opiskelijasta tasan puolet oli naisia ja puolet miehiä. Suurin osa vastaajista oli lukiolaisia. 75 % vastaajista oli kolmannen vuoden opiskelijoita. Vastaajien joukossa oli opiskelijoita myös muista kuin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioista.

Ylivoimaisesti eniten kursseista oli saatu tietoa omalta opinto-ohjaajalta. Koululla järjestetty infotilaisuus sekä oma ryhmänohjaaja olivat tilastossa toisena ja kolmantena. Korkeakoulu, sosiaalinen media, painettu esite, verkkokurssitarjotin sekä aineenopettaja saivat kukin yhden ”äänen” kyselyssä.

Halu tutustua korkeakouluopintoihin, tarve tietää enemmän jatko-opinnoista sekä haaveissa olevasta alasta samoin kuin tarve saada lisää kursseja omaan toisen asteen tutkintoon olivat vastaajien ilmoittamia syitä siihen, miksi he valitsivat korkeakoulun tarjoaman tutustumiskurssin. Myös kurssin aihe sisänsä oli syynä joidenkin vastaajien ilmoittautumiseen.

Vastanneista 55 % ilmoitti, että ei lopulta kuitenkaan aloittanut kurssilla lainkaan tai jätti kurssin kesken. Suurimpana syynä he ilmoittivat aikatauluhankaluudet. Korkeakoulun tarjoaman kurssin sovittaminen omaan toisen asteen lukujärjestykseen ei onnistunut, ja toisaalta myös aikataulujen sovittaminen korkeakoulukurssin ja muun elämän välillä osoittautui hankalaksi. Joku koki myös siirtymisen kampukselta toiselle hankalaksi.

Ne 55 % vastaajista, jotka suorittivat valitsemansa kurssin loppuun, olivat pääosin tyytyväisiä kurssin antiin. Opiskelijoiden odotukset kurssin suhteen täyttyivät 91 %:lle niitä suorittaneista. Kursseja suorittaneille esitettiin kyselyssä 14 väittämää, joihin heitä pyydettiin vastaamaan asteikolla 5…1 (5: täysin samaa mieltä, 4: jokseenkin samaa mieltä, 3: en samaa enkä eri mieltä, 2: jokseenkin eri mieltä ja 1: täysin eri mieltä). Lisäksi vaihtoehtona oli: ”Väittämä ei koske minua.” Oheisessa kuvassa on esitetty vastausjakauma esitettyihin väittämiin. Mikäli palkki on vihreän viivan oikealla puolella, suhteellisesti suurempi osa on ollut samaa mieltä ja vastaavasti palkin jäädessä viivan vasemmalle puolelle eri mieltä olevien osuus on ollut suurempi. (”Arvosanat” 0 ja 6 näkyvät x-akselilla kyselyohjelmiston raportointiteknisistä syistä.)
sähköisen kyselyn tuloksia graafissa esiteltynä

Avoimissa palautteissa näkyivät myös aikatauluongelmat. Kurssi-informaatioon toivottiin erittelyä siitä, mitä kurssi vaatii opiskelijan koulu-/vapaa-ajalta. Toivojan kohdalla kurssi oli mennyt ohi hankalien ajoitusten johdosta. Toinenkin opiskelija totesi, että ”aikataulutusta voisi yrittää kehittää, jotta se sopisi paremmin opiskelijoille”. Palautteissa oli mainittu myös erään kurssin osalta runsas tehtävien määrä.