Vuoden 2017 loppuun kestävä kehittämistyö on ikäänkuin pilottijakso, jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan useita erilaisia toimenpiteitä sekä testataan niiden käyttökelpoisuutta toisen asteen opiskelijoiden ohjauksessa. Toimiviksi osoittautuvista toimintatavoista ja -menetelmistä rakennetaan Keski-Suomeen alueellinen kokonaismalli toisen asteen opiskelijoiden opintopolun siirtymien tukemiseen ja sujuvoittamiseen. Suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm:

Laaja-alaiset ja alakohtaiset tutustumiskurssit
Toisen asteen opiskelijoille suunnataan laaja-alaisia, korkeakouluopiskeluun ja eri koulutusvaihtoehtoihin tutustuttavia kursseja. Kurssit suunnitellaan ja toteutetaan joko kokonaan tai osittain korkea-asteen ja toisen asteen välisessä yhteistyössä. Alakohtaisilla kurkistuskursseilla opiskelija saa vahvemmin tuntumaa jonkun alan tai oppiaineen korkeakouluopinnoista, esim. tekniikan, IT- ja liiketalouden alan tai luonnontieteiden ja kasvatustieteiden opinnoista.

Vertaisohjaus
Toisen asteen opiskelijoille tarjotaan uudenlaisia tutustumiskäynti- ja vierailumahdollisuuksia korkeakouluihin. Opastuksesta ja ohjauksesta vierailun aikana vastaavat korkea-asteen opiskelijalähettiläät tai vertaistutorit.

Aineryhmätapaamiset
Toisen asteen aineryhmien ja korkeakouluopettajien välistä yhteistyötä pyritään vahvistamaan mm. aineryhmätapaamisilla.

Ohjaushenkilöstön valmennus
Toisen asteen ja korkea-asteen ohjaushenkilöstölle pilotoidaan valmennusta, jonka puitteissa pureudutaan ajankohtaisiin ohjauksen kysymyksiin, tuodaan korkea-asteen koulutusmahdollisuuksia tutummaksi sekä rakennetaan näkemystä toisen asteen koulutuksesta korkea-asteen opintoihin ja edelleen työelämään.

Lukio-TET ja ope-TET
Suunnitellaan ja pilotoidaan lukiolaisten sekä toisen asteen opettajien työelämään tutustumisjaksojen toteutusmuotoja. Maakunnan yritykset ovat tässä ensiarvoisen tärkeitä yhteistyökumppaneita, ja suunnitelmissa onkin saada keskisuomalaisten yritysten osaaminen ja näkemykset linkitettyä vahvasti kaikkeen kehittämistyöhön.

Maakunnallinen verkkokurssitarjotin
Toisen asteen opiskelijoiden käytössä jo ennestään ollutta maakunnallista verkkokurssitarjotinta kehitetään edelleen. Tavoitteena on saada se näkyvämmäksi opintotarjottimeksi pakollisten opintojen rinnalle.

Kehittämistyön läpäisevänä punaisena lankana kulkee ”Koko koulu ohjaa” -periaate.

 

 

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn--2