Blogilla ei ole lukijoita – miten saada edes muutamia lukijoita alkukuukausina

Blogin kirjoittajan haasteena on lukijoiden löytäminen teksteilleen. Hakukonenäkyvvys kehittyy hitaasta ja alussa näkyvyys on heikko. Tämä johtuu hakurobottien hitaasta indeksoinnista, johon voi mennä kuukausia. Orgaaninen näkyvyys tuottaa tuloksia muutaman kuukauden kuluttua edellyttäen, että blogi vastaa hakukoneiden standardeja. Kirjoittaja voi itsekin paljon tehdä markkinointityötä levittääkseen tietoa uuden blogin olemassaolosta. Tässä blogissa käsitellään niitä keinoja, millä bloggaaja voi itse hankkia mahdollista lukijakuntaa omalla toiminnallaan.

Alkuinnostus hyytyy

Moni innostuu blogikirjoittamisesta, mutta hyvin nopeasti tulee arki eteen. Lukijoiden saaminen on hankalaa, joten kirjoittajan usko asiaan alkaa horjua. Toinen ongelma liittyy tekstien aiheisiin, joita pitäisi tuottaa jatkuvalla vauhdilla. Moni lopettaakin kirjoittamisen kokeiluun, mutta ennen tätä kannattaa kuitenkin tehdä jotain eikä pelkästään odottaa ihmettä tapahtuvaksi.

Blogiyleisön hankkiminen

Blogin lukijakunnan hankkimiseen kuluu aina oma aikansa. Alussa on hiljaista, sillä hakukonenäkyvyyden aktivoimiseen menee muutama kuukausi. Blogin ylläpitäjä voi itsekin tehdä paljon lukijakunnan kasvattamiseksi. Tieto blogin olemassaolosta pitäisi tuoda potentiaalisten lukijoiden tiedoksi.

Blogisivuja voidaan markkinoida seuraavilla keinoilla (Elliot 2016; Tachalova 2017: Gunelius 2017; PrNews 2018):

 • linkittäminen muiden blogeihin
 • jakaminen
 • mielipidejohtajien eli auktoriteettien hyödyntäminen
 • ryhmien hyödyntäminen (Facebook, LinkedIn)
 • video: YouTuben käyttö
 • sosiaalisen median hyödyntäminen
 • sähköpostiallekirjoitukset
 • sähköpostaus
 • vastavuoroisuus: toisten blogien kommentointi
 • oman blogin palastelu
 • maksettu mainonta
 • uutiskirjeet
 • liidimagneettien käyttö
 • verkkolehtien hyödyntäminen.

Muutamalla yksinkertaisella keinolla voidaan blogisivua markkinoida uusille lukijoille. Blogien tuottaminen sinällään, vaikka se onkin onnistumisen edellytys, ei johda hyvään lopputulokseen, jos blogien promoaminen unohdetaan. Lukijat eivät itsestään tule blogisivuille, vaikka hakukoneet ovatkin hyödyllinen apu. Hakukoneiden vaikutus näkyy hakutuloksissa pitkällä aikaviiveellä.

Linkitykset

Linkitykset voivat olla sisäisiä linkityksiä, uloslinkityksiä tai sisäänlinkityksiä. Linkitykset arvostetuilta sivuilta vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen (seo), mutta ne eivät välttämättä tuo uusia lukijoita blogisivuille. Hakukonenäkyvyyden parantumisella on arvokas välillinen vaikutus, mutta se ei aina tuo lukijoita. Varsinkin hyvin tunnetut ja arvostetut sivut eivät tuo linkitysten kautta uusia lukijoita blogiin. Tämä on valitettava totuus.

Arvostetut auktoriteetit ja heidän lukijakuntansa elävät omassa maailmassaan, eivätkä ne tuo uusia lukijoita, vaikka näin usein uskotaankin. (PrNews 2018.) Pelkällä linkityksellä ei ole muuta arvoa kuin vaikutus hakukonenäkyvyyteen.

Jakaminen

Omia verkostoja kannattaa aina hyödyntää myös blogiyleisönä. Kirjoittajan kannattaa jakaa blogia omille verkostoille. Verkostojen jäseniä pyydetään jakamaan blogia edelleen omille verkostoilleen. Verkoston luonne ja tarpeet vaikuttavat siihen, kannattaako blogin jakamista pyytää. Jos käy hyvin, jakaminen voi kumuloitua nopeasti, jolloin voidaan puhua lumipalloefektistä. Lisäksi verkoston jäseniä voidaan pyytää kommentoimaan blogia, mikä tuottaa heille mielihyvää. Kommentit voidaan myös julkaista, minkä jälkeen heistä tulee uskollisia kannattajia ja heidän sitoutumisasteensa nousee seuraavalle tasolle.

Alan auktoriteetit

Alan asiantuntijoiden kirjoitusten saaminen omaan blogiin on haasteellista, mutta onnistuessaan hedelmällistä. Asiantuntijoita voidaan lähestyä kysymyksillä, joihin heidän toivotaan vastaavan. Kaikki eivät tähän vaivaudu, mutta joku voi kuitenkin suostuu haasteeseen. Asiantuntijan vastaukset esitetään sisällön tai blogin yhteydessä.

Yhteistyön rakentaminen on hidasta, mutta jos siinä onnistutaan, tuloksena saadaan uusia lukijoita omalle blogille. Esim. LinkedIn on sopiva sosiaalisen median alusta lähestyttäessä alan ammattilaisia.

Asiantuntijoita voidaan lähestyä sopivilla sisältöön liittyvillä kysymyksillä. Nopein sosiaalisen median alustoista on tässä tapauksessa Twitter. (PrNews 2018.)

Saman alan yhteisöt

Verkossa on lukematon määrä erilaisia yhteisöjä, joita voidaan hyödyntää monella tavalla. Hakemalla verkosta oman toiminnan kaltaisia yhteisöjä voidaan yhteisöjä lähestyä ensin jäsenenä ja tarjoamalla vähitellen omaa asiantuntemusta yhteisön hyödyksi. Saman alan yhteisöjä yhdistää samat asiat, mikä edesauttaa yhteisön hyödyntämistä. Jäsenkunta on ja valmiiksi valikoitunut samanmielisistä. Tarjoamalla yhteisölle hyödyllistä sisältöä, päästään sen kanssa vähitellen luottamukselliseen suhteeseen, jolloin voidaan tarjota sopivassa tilanteessa myös omia sisältöjä.

Video

Videota voidaan käyttää promootiovälineenä. Videon tavoitettavuus ja läpimeno ovat aina parempia kuin pelkän tekstisisällön. Lukijat katsovat mieluummin tiivistetyn videon kuin alkavat lukea tekstipohjaista sisältöä. Videoita jaetaan mielellään myös eteenpäin eli video voi viraalistua. Video voidaan tuottaa yksinkertaisimmillaan kännykällä ilman kalliita lisälaitteita.

Sosiaalisen median yhteisöt

Kuvio 1. Sosiaalisen median yhteisöt (Lähde: Pexels)

Sosiaalisen median yhteisöjä voidaan hyödyntää blogin markkinoinnissa. Someyhteisöjen rooli on toimia asiakasajureina ja tässä roolissa ne voivat olla myös blogin eduksi. Kirjoittajan Facebook-ystäviä ei kannata unohtaa, sillä heissä piilee myös jakamisen voimavara. Heille voidaan lähettää pyyntö jakaa blogia edelleen.

Oman maailmansa muodostaa YouTube. YouTube on eräänlainen visuaalinen blogi. Blogista tehdään video, joka ladataan YouTubeen. Tässä vaiheessa tarvitaan yksityiskohtaista ohjeistusta YouTuben käytöstä. Pelkkä videon lataaminen kyseessä olevalle foorumille ei tuota tulosta. Ohjeistus löytyy YouTuben sivuilta. YouTubessa on omat keinot verkostoitua ja kasvattaa yleisöä.

Myös muita sosiaalisen median kanavia kannattaa hyödyntää. Blogille voidaan luoda Facebook-sivu tai -ryhmä. Sosiaalisen median foorumeista kannattaa aina valita oikea kanava, sillä useiden foorumien hallinnointi ja päivitys ovat työlästä. Valitaan yksi, johon panostetaan. Se voi olla esimerkiksi Facebook, jos potentiaaliset lukijat tai kilpailijat ovat kyseessä olevalla foorumilla.

Sähköpostiallekirjoitukset

Pienillä yksityiskohdilla, kunhan ne vain muistetaan, voidaan saada näkyvyyttä. Sähköpostin allekirjoituksiin voidaan lisätä kaikki oleelliset omat linkit kuten blogi. Näin markkinoidaan blogisivuja, tai mitä ne sitten ovatkaan, joka kerta, kun lähetetään sähköpostia.

Sähköposti

Ikivanhaa yhteydenpitokeinoa eli sähköpostia ei kannata unohtaa. Sähköposti ei ole kuollut, vaikka näin usein virheellisesti väitetäänkin. Henkilöistä, joiden oletetaan olevan kiinnostuneita blogiaiheista, laaditaan sähköpostilista. Yrityksellä on aina asiakassähköpostiosoitteet, jotka voivat olla sähköpostauksen kohteina.

Vastavuoroisuus

Bloggaajan on hyödyllistä verkostoitua myös toisten bloggaajien kanssa. Internet rakastaa verkottumista ja palkitsee sen korkeampina näkyvyys- ja löydettävyyslukuina. Hyvä lähestymistapa on palautteen pyytäminen omasta blogista.

Kun palaute on saatu omasta blogista, pyydetään lupaa palautteen julkaisemiseen oman blogin kommenttisivuilla. Näin saadaan omalle blogille uskottavuutta ja ulkopuolista vahvistusta. Samalla kirjoittajan oma uskottavuus kasvaa. Toinen osapuoli on myös tyytyväinen, sillä hän saa linkityksen, lisää omaa näkyvyyttään ja hänen arvostuksensa kasvaa arvioitsijana. Kumppanuus on win-win-suhde. Ihmiset pitävät sitä, että heidät huomioidaan.

Muiden blogien kommentoinnissa ei pidä mennä halpaan, sillä sellaiset kommentit kuin ”hyvä”, ”hyvin kirjoitettu” tai ”lisää tällaista” eivät innosta toista blogikirjoittajaa. Kohteen tulee aidosti hyötyä kommenteista. Jos jokin on ”hyvää”, perustellaan, miksi se on hyvää. Kommentoimattomia kommentteja voidaan myös kommentoida. Suhteiden luominen on tässäkin asiassa tärkeintä. Auttamalla toista bloggaajaa syntyy vastapalveluksen velvollisuus, joka toimii itsestään ja jota voi hyödyntää tai jopa pyytää.

Blogin palastelu

Hyvästä blogikirjoituksesta saa monta osaa, joita voidaan hyödyntää muissa verkkoyhteyksissä. Blogikirjoittaminen on haastavaa ja aikaa vievää. Yhtä kirjoitusta voidaan hyödyntää jakamalla se osiin ja käyttämällä osia muilla foorumeilla.

Blogista, jossa annetaan ohjeita esimerkiksi terveellisestä ruuasta, voidaan tehdä video, jossa näytetään käytännössä vaihe vaiheelta yhden ruoka-aineen valmistaminen ateriaksi. Jos asia koskee esimerkiksi munakasta, voidaan tehdä yksinkertainen ja helppo video siitä, miten munakas valmistetaan oikeaoppisesti. Videon loppuun voidaan liittää viittaus blogiin, jossa käsitellään muita terveellisiä ruoka-aineksia.

Maksettu mainonta

Blogisivua voidaan tehdä tunnetuksi myös maksetulla mainonnalla. Tässä asiassa käyttökelpoisia somekanavia ovat esimerkiksi Twitter ja Facebook. Hyvinkin pienellä mainosbudjetilla voidaan saavuttaa tuloksia aikaiseksi.

Uutiskirjeet

Uutiskirjeillä voidaan muistuttaa esimerkiksi sosiaalisen median tykkääjiä julkaistuista blogeista.

Liidimagneettien käyttö

Tarjoamalla erilaisia potentiaalisten lukijoiden kokemia hyödyllisiä tai kiinnostavia asioita voidaan verkkoilijoita johdatella blogin yhteyteen. Näitä keinoja kutsutaan ”liidimagneetiksi”, liittymislahjahjaksi tai ”lead magneeteiksi ”(lead magnet).

Liittymislahja voi olla opas, työkirja, muistilista, erilaiset pohjat, ilmaiset webinaarit, ohjeet jne. Tärkeintä on, että lahja tarjoaa vastaanottajalleen lisäarvoa. Liittymislahjan saannin edellytyksenä on yhteystietojen antaminen vastapalveluna. Yhteys- eli sähköposteista laaditaan sähköpostilistat, joita hyödynnetään blogin markkinoinnissa. (Konttinen n.d.) Uusi tietoturva-asetus on muuttanut käytänteitä, joihin on syytä perehtyä.

Verkkolehtien hyödyntäminen

Monien verkkolehtien verkkoliikenneluvut ovat usein omaa luokkaansa. Sivujen hallinta on toimittajien käsissä. Ystävystyminen toimittajien kanssa avaa yhteistyökanavat. Verkkolehtien ja uutistoimistojen sivuilla vierailee päivittäin tuhansia lukijoita, jotka pitäisi saada tietoiseksi blogin olemassaolosta. Blogisivun linkin saaminen lehden sivuille on bloggaajalle voitto. Mutta tämä ei takaa liikennevirtoja.

Toimittajien taivuttelu on äärimmäisen haasteellista ja aikaa vievää. Valitaan muutama toimittaja, joiden artikkeleihin perehdytään ja joiden sisältöjä kommentoidaan positiivisessa mielessä. Kehuminen tuottaa aina tulosta. Jossakin vaiheessa voidaan pyytää toimittajaa linkittämään oma blogi lehden sivulle. Lehdellä ja blogin sisällöllä pitää olla asiayhteys, sillä muuten toimittajalla ei ole mitään syytä linkitykseen. Toimittajan sitoutumista voidaan vauhdittaa siten, että häntä pyydetään kommentoimaan esimerkiksi tulevaa artikkelia.

Kirjoittaja

Jorma Kananen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Liiketalous, tutkimuksen ja kehittämisen yliopettaja, jorma.kananen (at) jamk.fi.

Lähteet

Elliot, J. 2016. 17 Blog Post Promotion Tactics (That Actually Work). Blogikirjoitus One Man Wiki:n blogissa 21.12.2016. Viitattu 19.3.2017. Http://onemanwiki.com/blog-post-promotion-tactics/.

Gunelius, S. 2017. Ways to Promote a Blog Post Right After You Publish It. Blogiteksti Lifewire:n blogissa 28.1.2017. Viitattu 12.5.2018. https://www.lifewire.com/promote-blog-posts-after-publish-3476467.

Konttinen, T. N.d. Näin saat lukijoita blogiin. https://www.tiiakonttinen.fi/nain-saat-lukijoita-blogiin/.

PrNews, 2018. Content Promotion Tactics That Result In Attracting Traffic. Artikkeli Search Engine Journal:ssa 24.4.2018. https://www.searchenginejournal.com/prnewsio-content-promotion-tactics/248369/.

Tachalova, A. 2017. 10 Hacks That Can Skyrocket Your Content Promotion. Artikkeli Search Engine Journal:n verkkosivuilla 24.11.2017. https://www.searchenginejournal.com/content-promotion/220071/.

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-52