Pienten pankkien kannattavuus kiristyneessä taloustilanteessa tiukentuneen lainsäädännön alaisuudessa

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka pieni maakunnassa toimiva pankki, kykenee toteuttamaan taloudellisesti kannattavaa pankkiliiketoimintaa tulevaisuudessa kiristyneessä taloustilanteessa ja tiukentuneiden lainsäädäntövaateiden vallitessa.

Tiivistelmä: Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka pieni maakunnassa toimiva pankki, kykenee toteuttamaan taloudellisesti kannattavaa pankkiliiketoimintaa tulevaisuudessa kiristyneessä taloustilanteessa ja tiukentuneiden lainsäädäntövaateiden vallitessa.  Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena myös Suomen talous on taantunut voimakkaasti. Finanssikriisi johtui pankkien vastuuttomasta luotonannosta, jonka vuoksi myös pankkeja koskeva lainsäädäntö kiristyi. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan finanssikriisin vaikutuksia pankkisektoriin sekä finanssikriisin aiheuttamia lainsäädäntömuutoksia. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin. Aineistoa analysoitiin teemojen mukaan luokitellen. Tutkimuksen kohteeksi valittiin pieniä, Pohjois-Savon maakunnassa sijaitsevia Säästöpankki Optian pankkikonttoreita. Haastateltavat henkilöt olivat Säästöpankki Optian henkilöstöä, osa Ylä-Savon alueella olevien pankkikonttoreiden johtajia, osa pankinjohtajia, jotka vastaavat laajemmin yksittäisten konttoreiden toiminnasta ja tuloksista. Haastatteluja tehtiin kuusi kappaletta. Tutkimuksen tuloksista ilmeni, että merkittävimmät haasteet pankille ovat talouden taantumasta johtuva korkokatteen heikkeneminen, kiristynyt kilpailu, vakuuksien arvostamisen vaikeus sekä väliaikainen pankkivero. Kiristyneiden lainsäädäntövaateiden nähtiin heikentävän pankin tuloksentekokykyä, mutta toisaalta lainsäädäntövaateiden ansiosta Säästöpankit ajautuivat yhteenliittymään, joka nähdään tulevaisuuden kannalta positiivisena.

Avainsanat: Basel III, kannattavuus, korkokate, pankkitoiminta, pankkivero, taloustilanne

Authors:

Aapeli Laitinen, vastaava kirjoittaja, aapeli.laitinen (at) gmail.com

Anne Eskola, JAMK University of Applied Sciences, School of Business, Rajakatu 35, 40200, Jyväskylä, Finland, anne.eskola (at) jamk.fi

Katso video haastattelu täällä.

Click here for full text article

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2341-9938-6

5 Comments

  1. Artikkelissa perustellaan mielestäni kattavasti, miksi Basell -säädökset ja rahapoliittiset päätökset ovat oolleet välttämättömiä uudistuksi talouden vakauden säilyttämiseksi, sekä millaisia haasteita ne tuovat erityisesti pienten paikallisten pankkien toimintaan. Taloudellisen tilanteen aiheuttamien haasteiden lisäksi artikkelissa mainitaan, että kilpailu asiakkaista on kiristnyt. Pankkien liiketoimintaympäristö kokee jatkuvasti muutoksia asiakaskäyttätymisen muuttuessa, joten pankkit joutuvat yhä enemmän ottamaan toiminnassaan huomioon myös asiakaskokemusjohtamisen luodakseen arvoa asiakkailleen kohtaamisten kanavasta riippumatta.

  2. Basel- säädösten tuoma vakaus ja luotettavuus on tervetullutta Finanssikriisien ehkäisemiseksi vaikka sillä onkin haitta vaikutuksia pienille pankeille. Maksuvalmiusvaatimus
    LCR, joka määrää luottolaitosten maksuvalmiuspuskurin on aika suuri ja heikentää pienten paikallisten pankkien kilpailu kykyä aika varmasti. Basel 3 säädös myös ajaa pienemmille pankeille lisää työtä lisääntyvien raportointien muodossa.

  3. Artikkeli on informatiivinen ja tukee JAMK:n finanssikursseihin liittyvää oppimista. Eritysesti Basel I, II ja III -säännökset on käsitelty hyvin ja artikkelista selviää, miksi Basel I ja Basel II -säännöksiä jouduttiin täydentämään vuoden 2008 finanssikriisin johdosta Basel III -säännöstöllä. Huomionarvoista on, että erityisesti pienille pankeille uusi säännöstö aiheuttaa paljon sopeutumisvaikeuksia, mutta pitkällä tähtäimellä Basel III -säännöstö nähdään mahdollisena positiivisena tekijänä myös pienille suomalaisille pankeille.

  4. Artikkeli on selkeä ja helppolukuinen. Talouden taantuma tuo haasteita pankeille, mutta taantumassa voidaan nähdä myös positiiviasia asioita, kuten esimerkiksi Säästöpankkien yhteenliittymä ja panostaminen pankin asiakaspalveluun.

Leave a Comment