Majoitustoiminnasta sivuelinkeino?

Majoitustoiminta luo rungon maaseutumatkailulle. Mökkimajoituksella on Suomessa pitkät perinteet, mutta sen rinnalle on alkanut tulla muitakin majoitusmuotoja, kuten koti-, maatila- ja aamiaismajoitusta. Majoituksen uudet tuulet, kuten luksustelttailu Glamping ja lasiprisma majoissa, tarjoavat hyviä mahdollisuuksia lisäelinkeinojen harjoittamiseen, etenkin maaseudulla. (1.) Ihmisten vaatimustaso majoitusten suhteen on noussut, joten majoitusvaihtoehdot on syytä luokitella esimerkiksi maaseutumatkailun majoitustilojen valtakunnallisen laatuluokituksen mukaisesti (2). Majoitustoiminta kuuluu usean eri sääntelyn, kuten lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, pelastuslain sekä elintarvikelain piiriin. Ennen majoitustoiminnan aloittamista on syytä tutustua näiden lakien vaatimuksiin omaa toimintaa ajatellen. (3.)

Satunnainen ja tilapäinen majoitustoiminta

 • Usein yksityishenkilön, rahallista korvausta vastaan tarjoamaa (4)
 • Matkustajailmoituksen tekeminen suositeltavaa, mutta ei pakollista.(5)

Ammattimainen majoitustoiminta

 • Maatilamatkailu ja aamiaismajoitustoiminta lukeutuvat ammattimaiseksi toiminnaksi
 • Toimintaa säätelee mm. laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, elintarvikelaki ja pelastuslaki
 • Laki velvoittaa matkustajailmoituksen tekemiseen
 • Kirjallinen perustamisilmoitus tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista terveydensuojeluviranomaiselle
 • Vuokratiloissa toimiessa omistajalta pyydettävä suostumus toiminnan harjoittamiseen vuokrasopimukseen (6.)

Asiakkaan arvot tuotteistamisen pohjaksi

Nykyajan matkailijat alkavat olla hyvin ympäristötietoisia. Majoituksen tarjoaja voi viestiä vihreistä arvoistaan erilaisilla ympäristömerkeillä tai -sertifikaateilla. Nämä tunnustukset ovat etenkin kansainvälisten asiakkaiden keskuudessa arvostettuja. Tämän lisäksi kansainväliset asiakkaat arvostavat majoituksen yksilöllisyyttä, palvelujen joustavuutta sekä paikan historia. (1.)

Aterioiden tarjoaminen majoitustoiminnan yhteydessä

Aterioita tarjottaessa tulee aina noudattaa elintarvikehygienian osalta elintarvike-, majoitus- ja ravitsemislain vaatimuksia. Aamiaista lukuunottamatta säännöllisten aterioiden tarjoaminen vaatii elintarvikehuoneisto-ilmoituksen tekemistä. Hygieniapassia suositellaan kaikille, jotka ovat tekemisissä elintarvikkeiden kanssa. (1.) Oman kaivon tai vedenottamon veden ollessa vuokrattavan huoneiston talousvetenä, tulee myös sen täyttää ennalta määritellyt laatuvaatimukset ja veden laatua tulee tällöin tarkkailla säännöllisesti. Oman kunnan terveydensuojeluviranomaiselta saa asiasta lisää tietoa. (7.)

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa aiheesta

 1. Komo, H. & Selkälä, S. 2018. Saaristo- ja vesistömatkailun Hyvät tuotteet -projektin loppura-portti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160844/05_18_Saaristo_Hyvattuotteet_loppuraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 2. Maaseutumatkailun majoitustilojen valtakunnallinen luokitus. N.d. Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen julkaisu. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/luokitusohjeisto-1.doc
 3. Suomen lainsäädäntö. N.d. www.finlex.fi.
 4. Kotimajoittajan opas. N.d. Homestay- kotimajoituskonseptin kehittäminen maaseudulla -hankkeen julkaisu. http://ruralfinland.karelia.fi/images/Tiedostot/Julkaisut/Homestay_Koti-majoitusopas.pdf
 5. Matkustajailmoitus. 2019. https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/matkustajailmoitus-tyo-ja-elinkeinoministerio/96fd9064-310d-4462-9bc8-061b47fd6f25
 6. Opas kotimajoitusta tarjoavalle. 2016. Työ- ja elinkeinoministeriön kotimajoittamisen opas. TEM oppaat ja muut julkaisut 3/2016. https://tem.fi/documents/1410877/2735818/3_ 2016_ohjeita_kotimajoitusta_tarjoavalle_25042016_WEB.pdf/4e48204f-ee08-4e55-9713-1d33d5aebb0b/3_2016_ohjeita_kotimajoitusta_tarjoavalle_25042016_ WEB.pdf
 7. Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan. N.d. Ruokaviraston verkkosivut. https://www.ruokaviras-to.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-19