Kulttuurimatkailu – mistä on kyse?

Kulttuurimatkailu kasvaa globaalisti 15 % vuosittain. Kulttuurimatkailu koostuu aineellisesta ja aineettomasta kulttuuriperinteestä, taiteen aloista, museoista, taide- ja kulttuuritapahtumista sekä paikallisesta elämäntavasta. Kulttuurimatkailussa palveluita tuotetaan alueellisia ja paikallisia voimavaroja arvostaen. Kulttuurimatkailun tarkoituksena on luoda elämyksiä, mahdollistaa tutustuminen kulttuurillisiin voimavaroihin ja sitä kautta mahdollistaa niistä oppiminen osallistumisen kautta. Tätä kautta ihmiset pääsevät rakentamaan omaa identiteettiään sekä ymmärtämään ja arvostamaan toisia kulttuureja. 16 prosentille matkailijoista kulttuuri on tärkein syy matkustamiselle, mutta miltei puolet kaikista matkailijoista käyttää kulttuuripalveluja matkoillaan.(1.)

Kulttuurimatkailun kehittämistyössä huomioitavaa

 • Matkailupakettien luominen ja päällekkäisyyksien karsiminen yhteistyössä eri matkailun toimijoiden kesken
 • Paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esille tuonti tarjonnan värittämiseksi
 • Laaja verkostoituminen ja tiedottaminen kulttuuritarjonnasta näkyvyyden lisäämiseksi
 • Tarinallistaminen, tutustumiskäynnit ja työpajat tunnettuuden lisäämiseksi niin kotimaas-sa kuin kansainvälisesti (1.)
 • Kulttuurimatkailun kohderyhmät jakautuvat kahteen ryhmään eli niihin, joiden matkustusmotiivina on jokin kapea-alainen kulttuuri-/taidesisältö ja niihin, jotka hakevat yleisemmin kulttuurimatkailusta uusia elämyksiä

Suomi kulttuuri maana

Matkailun kannalta Suomen vahvuuksiin kuuluu puhtaan luonnon, hyvinvointia edistävien olosuhteiden ja toimivan infrastruktuurin lisäksi suomalainen omaperäinen kulttuuri (2). Suomalainen kulttuuritarjonta on korkealaatuista ja usein luontolähtöistä. Luonto tarjoaa inspiraation lähteen taiteelle ja kulttuurille, mutta se voi olla myös niiden tapahtumapaikkana. Luonto tarjoaa lisäksi paljon oheispalveluja kulttuurimatkailulle. (1.)

Kulttuurimatkailun haasteita Suomessa

 • Suomalaisen kulttuuritarjonnan tunnettuus kansainvälisten kohderyhmien keskuudessa
 • Suomen kulttuurisen matkailumaakuvan vahvistaminen yhteistyössä suomalaisen kulttuurin vientiä tekevien tahojen kanssa (1.)

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa aiheesta

 1.  Kulttuurimatkailu. N.d. Business Finlandin verkkosivut. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tuotekehitys-ja-teemat/kulttuurimatkailu/
 2. Yhdessä enemmän – kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. 2015. Suomen matkailun tiekartta 2015-2025. https://tem.fi/documents/1410877/2735818/Tiivistelm%C3%A4+matkailun_tiekartasta_2015_2025_TEM.pdf/2eef2ace-db82-4f62-b342-b9a4f8148dc2/Tiivistelm%C3%A4+matkailun_tiekartasta_2015_2025_TEM.pdf
 3. Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät – katse vuoteen 2030. 2014. TEM raportteja 4/2014. https://tem.fi/documents/1410877/2735818/Suomen_matkailun_tulevaisuuden_nakymat.pdf/31129d0a-60cc-4f95-abbc-886e03f34511/Suomen_matkailun_tulevaisuuden_nakymat.pdf
 4. Matkailu kasvaa ja kansainvälistyy nyt nopeasti. N.d. Visit Finlandin verkkosivut. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/lyhyesti/?dl
 5. Toimialaraportit Matkailu. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:3. 2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161292/TEM_3_2019_Matkailun_toimialaraportti.pdf
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-14