Osaaminen rahaksi – asiantuntija- ja lomituspalveluilla lisää tuloja

Asiantuntijapalveluita tarvitaan, silloin kun yrittäjällä, tai muulla toimeksiantajalla ilmenee erityisosaamisen tarve hänen aloittaessaan tai kehittäessään toimintaansa tiettyä tavoitetta kohti. Asiantuntijapalvelut voivat olla esimerkiksi yleistä tietojen antamista, neuvonnan tarjoamista tai kaupan valvomista ja suorittamista. Asiantuntija on velvollinen edistämään huolellisesti toimeksiantajansa etuja ja selvittämään laajasti toimeksiantoon liittyviä eri mahdollisuuksia. Tavoitteen saavuttaminen ei yleensä kuulu asiantuntijan vastuuseen, vaan toimeksiantajan riskin piiriin. Asiantuntijapalveluita käytetään yleensä silloin, kun toimeksiantajan riskit ovat suuret, joten asiantuntijan työssä pienikin virhe voi koitua toimeksiantajalle kalliiksi. Vastuuvakuutuksella asiantuntija turvaa asemaansa vahingonkorvaustilanteessa. (1.)

Toimeksiantotilanteessa
kannattaa keskustella:

 • Palvelun sisällöstä ja tavoitteista
 • Toimeksiannon pohjatiedoista
 • Palvelua rajoittavista tekijöistä
 • Toimeksiantajan roolista prosessin aikana
 • Hinnoitteluperusteista ja mahdollisesta kustannusarviosta
 • Aikataulusta
 • Asiantuntijan vastuuasioista

Asiantuntijatehtävissä tulee noudattaa:

 • Huolellisuusvelvollisuutta
 • Lojaaliteettivelvollisuutta
 • Tiedonanto- ja neuvontavelvollisuutta
 • Salassapitovelvollisuutta (1.)

Maatalouslomitus ja sen järjestäminen tiloilla

Viljelijät tarvitsevat lomittajaa vuosilomiensa ajaksi. Tuettua maatalouslomitusta voivat saada kaikki lomaoikeuden täyttävät viljelijät joko paikallisyksikön järjestämänä tai itsejärjestettynä. Paikallisyksiköllä on maatalouslomittajia palkkalistoillaan, mutta ne tekevät myös sopimuksia yrittäjälomittajien kanssa. (3.)

Paikallisyksikön järjestämä yrityslomitus

 • Yrittäjällä sopimus paikallisyksikön kanssa, jolloin yrittäjällä oltava
  • YEL tai MYEL eläkevakuutus
  • Y-tunnus
  • Yrittäjän vastuuvakuutus
  • Kuuluttava ennakkorekisteriin
  • Kaupparekisterissä yhtenä toimialana oltava lomituspalvelut
 • Yrittäjä toimii paikallisyksikön käytäntöjen mukaisesti
 • Yrittäjä on velvollinen itse järjestämään sijaisen itselleen (3.)
  Tilallisen itsejärjestämä yrityslomitus
 • Viljelijä sopii paikallisyksikön kanssa järjestävänsä lomituksen itse
 • Lomatoimisto maksaa korvauksen viljelijälle
  • Lomittaja laskuttaa viljelijää
 • Viljelijä valitsee mieleisensä lomittajan
  •  Oltava ennakkorekisteriin merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yritys
  • Korvausta ei makseta, jos työ tehdään omalla tilalla tai oman perheenjäsenen toimesta

Ammattitaitoinen lomittaja on tärkeä tekijä maatilalla

Ammattitaito on tärkeä tekijä maatalouslomituksessa. Lomittajat ovat keskeinen tekijä viljelijöiden työssä jaksamisessa. Lomituspalvelut ovat pienen rakennemuutoksen kourissa, mutta hallituksella on tällä hetkellä tahtotila muuttaa lomituskäytäntöjä niin, että myöskään lomittajat eivät kuormitu työstä liikaa.

Kirjoittaja: Aija Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Lähteet ja lisää tietoa

 1. Ahola, E. 2012. Asiantuntijan korvausvastuu ja velvollisuudet. Pro Gradu- tutkielma. Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/60375/Ahola.Eerik.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 2. Itse järjestetty lomitus. 2019. Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAn verkkosivut. https://www.mela.fi/maatalousyrittajat/maatalouslomitus/lomituspalvelujen-jarjestamistavat/itse-jarjestetty-lomitus/
 3. Lomituksen Sysmän paikallisyksikön opas yrittäjälomittajille. 2011. Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa -alueiden välisen Leader-hankkeen julkaisu. https://docplayer.fi/517929-Opas-yrittajalomittajille.html.
Rahoittajalogot eu, jamk, witas, hankelogo

URN: http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-2670-0980-12