Ammattietiikkaa yli maarajojen

Hollantilaiset ja suomalaiset YAMK -opiskelijat osallistuivat tänä syksynä yhtebrisellä verkko-opintojaksolla ammattietiikan tiimoilta. Hanna Hopia avaa alla sekä videomuodossa että tekstin kautta ajatuksiaan verkkokurssin toteuttamisesta. Hannan optima-työtilasta kelpaa ottaa mallia!

http://www.youtube.com/watch?v=XGaYywqd8Qk&feature=youtu.be

(Jos video yllä ei näy katso se suoraan täältä)

Verkko-opintojakso ”Ethics in clinical practice” toteutettiin yhdessä hollantilaisten ja suomalaisten sosiaali- ja terveysalan YAMK opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoita oli yhteensä 28, joista 15 oli hollantilaisesta Utrechtin yliopistosta, kaukaisimmat Karibian mereltä, Hollannin Antilleilta asti ja 13 JAMKin kliininen asiantuntija koulutusohjelman YAMK opiskelijaa. Molempien opetussuunnitelmaan kuului ammattietiikan opintojakso, joka toteutettiin nimellä ”Ethics in clinical practice” Optima työympäristössä. Osallistujilla oli jo sosiaali- tai terveysalan perustutkinto ja heistä suurin työskenteli maisteriopintojensa ohella. Opintojakson suunnitteli ja toteutti kaksi opettajaa, Mariël Kanne Hollannista ja Hanna Hopia Suomesta.

Opintojakso suunniteltiin keväällä 2011 siten, että molempien maiden vastuuopettajat olivat noin kahden viikon välein yhteydessä toisiinsa ACP:n (Adobe connect pro) tai sähköpostin kautta. Suunnittelun aikana tehtiin suulliset sopimukset työnjaosta, muun muassa sisällön tuotannosta, avoimen oppimateriaalin koonnista, tehtävien laatimisesta, arviointikriteereiden työstämisestä ja Optima työympäristön rakentamisesta. Päävastuu Optima työtilan rakentamisessa oli JAMKin opettaja Hanna Hopialla, mutta Mariël Kanne opetteli myös Optiman käyttöä onnistuneesti ACP:n välityksellä.  Opintojakso käynnistyi syksyllä 2011, ja sen kesto oli kaksi kuukautta. Lähes kaikille opiskelijoille tämä oli ensimmäinen kokonaan verkossa suoritettava opintojakso heidän opiskeluidensa aikana. Myös hollantilaiselle kollegalle verkko-opintojen suunnittelu ja toteuttaminen olivat uusia asioita.

Verkkopedagogiset periaatteet opintojaksolla

Verkko-opintojen suunnittelua ohjasi neljä pedagogista periaatetta (eivät ole tärkeysjärjestyksessä):

1)      Työtilan visuaalinen ilme tasapainoinen

Tämä toteutettiin siten, että työtilassa käytettiin valmiita Optiman mallipohjia. Tällöin jokaisella työtilan sivulla oli samanlainen perusilme, joka tässä tapauksessa oli vihreä kuviointi valkoisella pohjalla. Fonttityyppi, fonttikoko ja fontin väri toistuivat samanlaisina sivulta toiselle. Kuvia ”istutettiin” sivuille harkiten, vain muutamaa peruskuvaa käytettiin.  Sivujen visuaalisen ilmeen rakentamiseen käytettiin paljon aikaa. Lukuisia erilaisia visuaalisia sivumalleja testattiin suunnitteluprosessin aikana.

2)      Käytettävyys

Optima työtila luotiin käytettävyydeltään mahdollisimman selkeäksi, jotta opiskelijoiden olisi siellä helppo navigoida. Tämä toteutettiin siten, että työtilan vasemmalla sivulla olevassa navigaatiopuussa on vain rajattu määrä tiedostokansioita. Lisäksi jokaisella kansiolla on ns. etusivu, josta pääsee alakansioihin. Käytettävyyden kannalta olennaista oli myös se, että jokaisella työtilan sivulla on linkki sekä edelliselle sivulle että työtilan pääsivulle. Linkit on sijoitettu aina samaan paikkaan, sivun alareunaan.

3)      Monipuolisuus verkko-opinnoissa

Opintojaksolla oli yhteensä neljä tehtävää, joista kaksi edellyttivät vuorovaikutusta opiskelijoiden välillä ja kaksi muuta olivat yksilötehtäviä. Haastavin tehtävistä oli eettisesti haasteellisen tilanteen pohtiminen omasta työympäristöstä ja niiden käsitteleminen pienryhmässä keskustelupalstalla. Jokaisessa ryhmässä oli kaksi hollantilaista ja kaksi suomalaista opiskelijaa. Paneuduimme hollantilaisen kollegan kanssa paljon juuri tämän tehtävän tehtäväksi annon selkeyteen, koska kyseessä oli ryhmätehtävä melko vaikeasta aiheesta. Muita tehtäviä opintojaksolla olivat referaatin laatiminen etiikan teoksesta sekä oman eettisen osaamisen reflektiivinen itsearviointi. Opettajat antoivat palautteen tehtävistä kirjallisesti sekä käyttäen Optiman videoääni –työkalua eli palaute kirjallisesta referaattitehtävästä annettiin äänitteenä jokaiselle opiskelijalle. Opintojakson suunnittelun ohella luotiin avoimiin oppimisympäristöihin ammattietiikkaan liittyvä materiaalisivusto, joka linkitettiin Optima työtilaan. Tällöin opiskelijalla oli mahdollisimman paljon verkossa olevaa, luotettavaa materiaalia käytettävänään opintojakson aikana. Linkki ammattietiikan avoimeen oppimisympäristöön: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ethics/

4)      Tavoitettavuus

Tässä verkko-opintojaksossa molemmat opettajat olivat tavoitettavasti helposti ja nopeasti FAQ-palstan (pulmapalstan) kautta. Opiskelijoita ohjeistettiin kirjaamaan kysymyksensä ja kommenttinsa verkko-opintojaksoon liittyen Optima työtilassa olevalle FAQ-palstalle. Opettajat kävivät säännöllisesti vastaamassa kysymyksiin, myös opiskelijat vastasivat toistensa kysymyksiin tarvittaessa. Opiskelijoille oli informoitu, että opettajat eivät vastaa sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin, ainoastaan ko. palstan kautta tulleisiin. FAQ-palsta edellyttää, että opetta(t) käyvät säännöllisesti verkko-opintojakson aikana tarkistamassa palstan. Tässä opintojaksossa se tapahtui kahden opettajan toimesta, joten opiskelijat saivat nopeasti vastauksen kysymyksiinsä.


Kehittämishaasteet seuraavalle verkko-opintojaksolle

Huolellisesta suunnittelusta huolimatta opintojakson aikana tuli jatkuvasti tilanteita, joista jouduttiin informoimaan opiskelijoita. Tämä tapahtui Optimasta lähetettävien, opiskelijoiden sähköpostiin saapuvien ilmoitusten kautta. Mahdollisissa seuraavissa opintojakson toteutuksissa on tärkeää, että jokainen Optiman ilmoitustyökalun kautta lähtenyt ilmoitus tallennetaan myös työtilan pääsivulle opettajien toimesta. Joka kerta, kun opiskelija tulee työtilaan sisään, häntä ohjeistetaan lukemaan ajankohtaiset ilmoitukset pääsivulta. Toinen kehittämishaaste on lisätä entistä enemmän opiskelijoiden välistä vuorovaikutteisuutta opintojakson aikana. Esimerkiksi reaaliaikainen chatti –tyyppinen keskustelu saattaisi olla hyvä vaihtoehto eettisesti haastavien tilanteiden pohdintatehtävään.

Optima tarjoaa kohtuullisen toimivan työtilan verkko-opinnoille, mutta muutakin on hyvä olla ”lisukkeena”. Avointen oppimateriaalin rakentaminen ja niiden kytkeminen Optiman työtilaan tarjoaa opiskelijalle monipuolisemman virtuaaliopiskeluympäristön. Samoin esimerkiksi Skypen, ACP:n tai muun mahdollisen välineen käyttö opintojakson aikana toisi kaivattua monipuolisuutta verkko-opintoihin. On kuitenkin hyvä muistaa, että ainakin tässä verkko-opintoina suoritettava opintokokonaisuus oli lähes kaikille opiskelijoille uusi kokemus. Verkkopedagogiikan perusperiaatteita noudattaen pelkästään Optima työtilastakin voi saada toimivan verkko-opintojen alustan. Verkko-opintoja rakennettaessa kannattaa muistaa, että yhtä tärkeässä asemassa ovat opintojen sisältö kuin verkossa käytettävät menetelmät.

Hopia Hanna
Hyvinvointiyksikkö
JAMK