Optima ytimenä

"Mitä? Miksi? Milloin? Kenelle?"

Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on nopeaa. Uusia pilvipalveluja, joita opettajat voisivat hyödyntää opetuksessaan, syntyy kiihtyvällä tahdilla. Palveluiden haltuunotto ja teknologiassa mukana pysyminen aiheuttaa haasteen hallitulle teknologian käytölle ja edelleen opetusteknologian johtamiselle.

Verkkowelho-koulutuksen aikana puntaroimme oppimisalustaamme ja sen merkitystä verkkotuetussa opiskelussa. Totesimme, että Optima toimii hyvänä ytimenä, johon voi tarvittaessa liittää ulkopuolisia palveluita kulloisenkin tarpeen tyydyttämiseksi.

Selvitimme mitä puutteita Optiman käytössä on koettu ja löysimme niihin ratkaisuja. Havaitsimme myös, että usein oletukset ja tietämättömyys käytettävissä olevista työkaluista estävät Optiman monipuolisen hyödyntämisen oppimisessa ja ohjaamisessa.

” Optimassahan voi tehdä monenlaisia asioita. Enhän tiennytkään, että seurantaobjekti helpottaa mun työtäni. Mitä muuta te olette keksineet? ” kommentoi eräs velhoista.

Tutustuimme uusmediasuunnittelijoiden päivittämiin mallipohjiin ja totesimme niiden tuovan vaihtelua työtilojen ulkoasuun ja helpottavan opettajan työtä. Myös uusmedia-suunnittelijoiden Optima-osaaminen, ”Pimp my Optima” –palvelut, verkkokurssin käsikirjoitta-misosaaminen ja toteuttamiselle vierihoitona saatava tuki saivat positiivista palautetta.

Satu Aksovaara
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK