Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö

Innostava ympäristö on viihtyisä, tukee erilaisia oppimistyylejä ja mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien toteuttamisen myös tieto- ja viestintätekniikan tukemana. Parhaimmillaan yhteistoiminnallisen oppimisen prosessi syntyy ja dokumentoituu oppivan yhteisön tuotoksena samanaikaisesti digitaaliseen muotoon ja tuotokset ovat jatkotyöstettävissä oppimisalustalla.

Satu Aksovaara & Irmeli Maunonen-Eskelinen
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Oppimisympäristö koostuu monesta osasta

Tieto- ja viestintätekniikan (TiVi) valjastaminen oppimisen tueksi ei merkittävästi ole muuttanut fyysisiä oppimisympäristöjämme. Otamme teknologian luokkaympäristöön, mutta luokkamme ja toimintatapamme pysyvät ennallaan kalustuksen ja sijoittelun tukiessa voimakkaasti perinteistä käsitystä opettamisesta. Pahimmillaan opettaja on sidottu tietokoneen ja laajakulmanäytön taakse luokan toiseen kulmaan ja seurattava dokumentti toiseen kulmaan hajauttaen opiskelijan huomioita. Fyysisen ympäristön laatu vaikuttaa enemmän kuin ajattelemmekaan oppimisprosessiin ja oppimisen laatuun.

Sulautuvaa oppimista tukevia ratkaisuja luodessamme tulee oppimisympäristöä tarkastella kokonaisvaltaisesti eri ympäristöjen kokonaisuutena. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu.

Fyysinen ympäristö kattaa rakennukset, tilat, kalusteet ja välineet, mutta myös teknisen oppimisympäristön, jolla tarkoitetaan opetusteknologiaa. Viimeisten vuosien fyysisten ympäristöjen kehittämien on fokusoitunut voimakkaasti opetusteknologisiin sovelluksiin ja nyt näkökulma on laajentumassa kattamaan koko oppimisympäristön. Oppimisympäristö sanana yhdistetään edelleen liian usein verkko-oppimisalustaan, esimerkiksi Moodleen tai Optimaan.

Menetelmät ja oppimisympäristö käsi kädessä

Oppimisympäristön tulee mahdollistaa monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käyttö. Opettajat tiedostanevat heikosti, mikä merkitys fyysisellä ympäristöllä on tai he kokevat, että fyysiseen ympäristöön heillä ei juuri ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Se, millaista osaamista oppimisprosessin avulla synnytetään, on perustana sekä sisältöjen valinnalle että niille pedagogisten lähestymistapojen ja menetelmien valinnalle, joilla sisältöä opitaan. Oppimisympäristö on yksi merkittävä osatekijä suunnitteluvaiheessa, jotta oppimisympäristö tilaratkaisuine sekä valittuine teknologioineen tukee käytettävää opetusmenetelmää. Opetusmenetelmien vaihtelu ja siihen sulautunut TiVi, haastaa oppimisympäristön muunneltavuutta uudella tavalla.

Fyysisellä ympäristöllä on väliä

Fyysisen oppimisympäristön merkitystä oppimistuloksiin on tutkittu suhteellisen vähän ja tutkimukset ovat kohdistuneet lasten tai nuorten oppimiseen. Brooks (2010) osoitti tutkimuksessaan, että fyysisellä oppimisympäristöllä on huomattava vaikutus oppimistuloksiin.  Tilan muodolla ja kalustuksella on vaikutusta siihen, miten opiskelijat kokevat opettaja-opiskelijasuhteen.

Fyysinen oppimisympäristö vaikuttaa myös siihen, miten opiskelijat kokevat opetuksen. Kun fyysisen oppimisympäristön laatuun ei ole panostettu, opiskelijat ovat tyytymättömämpiä opettajien opetuksen laatuun. Oppimisympäristöjen kehittämiseen tulee panostaa siten, että ne paremmin tukevat oppimista.  Oppimisympäristö voi siis parhaimmillaan auttaa opiskelijaa ylittämään itsensä.

Visuaalinen ympäristö vaikuttaa visuaalisten ärsykkeiden havaitsemiseen ja sekä oppimissuorituksiin että -asenteisiin.  Valaistuksen tulisi olla säädeltävissä erilaisten opetusmenetelmien  ja -tilanteiden tarpeisiin.

Väreillä on monenlaisia vaikutuksia ihmiseen. Ne vaikuttavat osaltaan myös oppimiseen, vähentävän poissaoloja ja tukevan tilan käyttäjien moraalista ulottuvuutta. Myönteisesti koettu luokkaympäristön värimaailma kantaa yhtä luokkatilaa laajemmalle: se muodostaa myönteisen kuvan koko campuksesta ja oppilaitoskulttuurista ja oppilaitoksenimagosta.

Ääniympäristö on varsin tärkeä tekijä oppimisessa. Häiritsevät äänet vaikeuttavat keskittymistä, korkea melutaso estää kommunikointia ja hankaloittaa vuorovaikutusta.  Hyvä ääniympäristö vaikuttaa myönteisesti tiedon prosessoinnin nopeuteen ja kuullun ymmärtämiseen.

 Uusi oppimisen tila JAMKissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun uutta oppimisympäristöä ryhdyttiin kehittämään oppimisen ja yhdessä tekemisen ilon tukemisen pohjalta. Nykyisiin oppimiskäsityksiin perustuvat oppimis- ja työympäristöt eroavat teollisuusyhteiskunnan luokkahuoneista.  Pulpettiriveistä siirrytään kodinomaisiin oppimisen tiloihin ja ympäristöihin, joissa voi kohdata muita (Mattila, 2012).

Perinteisen luokkahuoneen uudistamisen lähtökohtana oli moderni käsitys opettamisesta ja oppimisesta. Tavoitteena oli rakentaa oppimiseen innostava ympäristö, joka tukee erilaisia oppimistyylejä, muuntuu joustavasti erilaisiin opetustilanteisiin, mahdollistaa erilaisten menetelmien toteuttamisen ja jossa TiVi-ratkaisut tukevat käytettyä menetelmää ja oppimista. Oppimisympäristöön integroidun teknologian käytön tavoitteena on vähentää opettajan kokonaistyömäärää ja sitouttaa opiskelijat tuottamaan ja jakamaan oppimisen hetkellä digitaalisia tuotoksiaan.

Uudistettu tila on sisustettu olohuonemaiseksi, viihtyisäksi ympäristöksi, joka muuntuu hetkessä erilaisia oppimistilanteita varten. Pehmeät tuolit ja matot, himmeää valoa antavat valaisimet, pienryhmätyöskentelyä rauhoittavat verhoratkaisut, kuvatapetti, raikkaat kalusteiden värit ja tieto- ja viestintäteknisten laitteiden sulautumisen tilan sisustukseen luo myönteisen tunteen heti tilaan astuttaessa. Opetustilassa on myös mahdollisuus käyttää monipuolisesti eri pintoja hyväksi, lattia ja seinäpinnat mukaan lukien. Rullien ansiosta helposti liikuteltavat  ja muunneltavat kalusteet mahdollistavat eri sosiaalimuotojen vaihtelun työskentelyn edetessä ja pitävät oppimistilanteet energisenä.

Välitön opiskelijapalaute on ollut varsin myönteinen. Opiskelijoiden mielestä ympäristön vaikutus yhteistoiminnalliseen oppimiseen on merkittävä.

Opettajille tukea 

Uudenlaisten oppimistilojen käyttöön ja niiden ominaisuuksien täysipainoiseen hyödyntämiseen tarvitaan tukea. Sekä opettajat että opiskelijat saattavat juuttua totuttuihin käytänteisiin ja työskentelymenetelmiin, vaikka oppimisympäristö tarjoaisi uusia mahdollisuuksia. Uudenlainen oppimisympäristö haastaa pedagogiseen kehittämiseen.

Uudistetun opetustilan käytön tueksi on opettajille luotu pohjaksi pedagogisesti suunniteltuja layout-ratkaisuja, joissa kalustesijoittelu tukee kulloinkin valittua opetusmenetelmää. Kehittämisprosessin aikana havaitsimme oppimistilanteiden sosiaalimuotoja kuvaavien layout-kuvien olevan tarpeellisia, jotta opettajat oppivat käyttämään ympäristöä niin vaihtelevasti kuin mahdollista.  Lisäksi mallinnetuilla TiVi-ratkaisuilla opettajat voivat monipuolistaa opiskelijoiden oppimisprosessia, kehittää opetuksen suunnittelua, osallistaa opiskelijoita opettamiseen ja erilaisten materiaalien hyödyntämistä, yhteistoiminnallistaa tuottamista, jakamista ja edelleen työstämistä.

Kun opettajat innostuvat kokeilemaan oppimisympäristöä ja uudenlaisia toimintatapoja, se kehittää heidän pedagogisia käytänteitään. Parhaimmillaan myös opetus perinteisissä oppimisympäristöissä kehittyy, yhteistoiminnallisuus lisääntyy ja oppimistulokset paranevat.

Koko artikkeli: http://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu

Tällä sivulla oleva materiaali on tuotettu osana Keski-Suomen ELY –keskuksen rahoittamaa 4GEE –hanketta (2010-2013).

vipuvoimaa elykeskus ESR