Kiihtyvä digitalisoituminen kirittää opettajia

Digitalisoituminen on läsnä arkielämässämme yhä voimakkaammin. Eikä mene pitkään, kun esineissä olevat tietosirut keskustelevat keskenään ilman ihmistä. ITK-päivien 11.4.2013 puheenvuoroissa maalattiin tulevaisuutta teknologian kiihtyvän kehityksen tahdittamana.

Satu Aksovaara
JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Puheenvuorot haastoivat opettajia: opettajien tulisi pysyä muutoksen vauhdissa mukana. Effective use of ICTOpettajien osaamisvaateiksi nousee oppimisen laadun parantaminen kiihtyvästi muuttuvassa toimintaympäristössä tieto- ja viestintäteknologiaan nojautuen. Opettajan tulisi siis kyetä kehittämään tieto- ja viestintäteknologian käyttöä omassa luokassa ja tukemaan opiskelijoidensa oppimista. Toisaalta opettajilla pitäisi olla valmiuksia osallistua koko koulun opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintätekniikka on voimakkaasti kehittyvä osa koulujen arkipäivää.

 

Kuntien ja koulujen TVT-strategiat

Tieto-ja viestintäteknologian tehokkaaseen käyttöön tarvitaan pitkäkestoisia, kehittämistoimintaa linjaavia suunnitelmia. Valtakunnallisella tasolla tietoyhteiskuntakehitystä ohjaa mm. Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Myös valtakunnalliset ja kuntatason opetussuunnitelmat sekä Opetushallituksen suositukset ohjaavat koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. yhä useammat kunnat ja koulut ovat laatineet omat tieto- ja viestintätekniikan strategiansa. Strategiassa määritellään nykytilasta lähtien tavoitetila. Strategia sisältää näkökulmia mm. kehittämistyön organisointiin, toimenpiteisiin ja toiminnan arviointi, siinä määritetään opiskelijoiden ja henkilöstön taitotavoitteet, organisoidaan pedagoginen ja tekninen tuki, suunnitellaan laitteistohankinnat ja tietoturvallinen toimintaympäristö. Strategian laatiminen on määrätietoista työtä ja siihen liittyy merkittävästi nykytilan määrittely.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma valmis toteutettavaksi, OPH 11/2011

Opeka apuna strategia-työssä

Oppilaitoksessa jo tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön nykytilan määrittely on haastava tehtävä. Tämän työn tukesi on nyt mahdollista käyttää Opeka-verkkopalvelua.

Opeka (Opetusteknologisten ekosysteemien kartoitin) on kehitetty Tampereen yliopiston TRIM -tutkimuskeskuksessa OPH:n rahoittaman OTE-Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön tutkimusosuutessa sekä Tampereen seutuyhteistyönä.

Opeka on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voidaan arvioida opettajien opetusteknologian käyttöä, koulujen tvt-ympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista. Opeka pohjautuu koulun eValmiustaso-luokitteluun, joka auttaa asettamaan kehittämistavoitteita.

Opeka-palvelu on käynnistetty Opetushallituksen Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -hankkeessa. Tavoitteena on säilyttää Opekan peruspalvelu ilmaisena myös jatkossa oppilaitoksen kehittämistyötä tukemassa. Palvelun kehitystyöstä vastaa Tampereen yliopisto.

 

Opeka antaa palautetta opettajalle

Oppilaitosten strategiatyön lisäksi Opeka on oiva apu myös yksittäiselle opettajalle. Se antaa palautetta opettajan osaamisesta.  Kyselyn vastaamisen aikana palvelu tarjoaa vastaajalle jokaisesta kysymyksestä vertailutietoa. Vastaaja näkee miten hän sijoittautuu muihin vastaajiin verrattuna valtakunnallisella tasolla. Kyselyn lopuksi opettaja saa koosteen, miten on arvioinut oman koulunsa ja oman osaamisensa verrattuna omaan kouluunsa, kuntaansa, saman aineen opettajiin sekä valtakunnallisesti. Välittömän palautteen avulla opettaja pystyy suunnittelemaan oman osaamisensa kehittämistä.

 

Opetus- ja oppimistilanteissa suurimmat puutteet

Suomalaiset koulut ovat tietotekniseltä varustukseltaan Euroopan huipputasoa, mutta tieto- ja viestintätekniikan aktiivinen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen ovat jääneet muista maista jälkeen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä .

Samaa sanomaa toistavat Opekan tulokset, jotka julkistettiin ITK-päivillä. Laitteistoinvestoinnit näkyvät tilastoissa ja laitekantamme on kohtalaisella tasolla, mutta laitteiden käytössä on meillä tehostamisen paikka.

Toisaalta olemme tilanteessa, jossa opetusteknologian mahdollisuudet ja opetuksen kehittämisen tarpeet kohtaavat. Nyt meidän täytyy vain haastaa itsemme muuttamaan toimintatapojamme ja pedagogisia menetelmiämme, siten että saamme oppimisympäristössä aikaan laadukasta ja tehokasta oppimista.

 

Lisätietoja:

OPEKA (www.opeka.fi) Nykytilan arviontiin, ITK-päivien diat: http://www.slideshare.net/raisukka/opeka-itk2013teemaseminaari

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa muuta Eurooppaa jäljessä: http://www.oph.fi/etusivu/102/0/tieto-_ja_viestintatekniikan_opetuskaytto_suomessa_muuta_eurooppaa_jaljessa

Survey of schools: ICT in Education http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/itemdetail.cfm?item_id=9920

KUUMA (www.kuuma.fi): TVT lähikoulutusmalli koko työyhteisölle ja Koulu-coaching