OSUVAn toteutus

Työpakettirakenne

3-vuotinen tutkimusprojekti on jaettu 3 eri työpakettiin. Projektin aikana toteutetaan yksi kyselytutkimus ja haastatteluja sekä neljä erilaista toimintatutkimuskokonaisuutta. Alla on kuvattu työpakettien sisältö.

Työpaketti 1: Tutkija-kehittäjäkumppanuus ja yhteiskehittäminen
Tutkijaverkosto työskentelee tiiminä projektin yhteisen tavoitteen – työorganisaatioiden innovaatiotoiminnanjohtamisen edistämisen – suuntaan, eikä ainoastaan tavoitellen omaa tieteenalansa ja tutkimuksensa kiinnostuksen kohteita. Yhteiskehittämisessä hyödynnetään osallistavia ja reflektiivisiä menetelmiä sekä toisilta oppimista tukevia organisoitumisen malleja.

Työpaketti 2: Survey ja haastattelut
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kyselytutkimus. Kysely kohdistetaan vähintään kymmenen sosiaali- ja terveysalan organisaation koko henkilöstölle ja siihen osallistuu noin 4000 työntekijää ja johdon edustajaa. Surveyn tuloksia syvennetään haastatteluin. Haastatteluissa selvitetään organisaatioiden perusratkaisut ja työn organisoitumisen periaatteita sekä organisaatioiden ikä. Yleisissä haastatteluissa syvennetään tietoa, joka on saatu kyselyn avulla ja tavoitteena on ilmiöiden syvällisempi ymmärtäminen.

Työpaketti 3: Toimintatutkimukset
Tutkimustiedon soveltaminen todellisiin tilanteisiin todellisissa organisaatioissa on tärkeä askel jalostettaessa tutkimustietoa organisaatioille hyödynnettävään muotoon.

Toimintatutkimukset kohdentuvat tämän päivän haasteellisiin tilanteisiin:

  1. Sitoutumista ja luottamusta edistävä osallistuvan innovaatiotoiminnan johtaminen. Vastuutahona Arcada sekä SeAMK. Työorganisaationa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Psykiatrian tulosalue.
  2. Kestävää luovuutta ja innovatiivisuutta edistävä esimiestyö muutosten toteuttamisessa. Vastuutahona Työterveyslaitos sekä Vaasan yliopisto. Työorganisaatioina Perusturvakuntayhtymä Akseli, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen sekä Vaasan kaupunki.
  3. Yhteisen ymmärryksen luominen ja sen hyödyntäminen palveluinnovoinnissa. Vastuutahona Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Työorganisaationa Etelä-Karjalan Sosiaali ja Terveyspiiri sekä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi.
  4. Osallistuvan innovaatioprosessin johtamisen työvälineet ja hyvät käytänteet. Vastuutahona Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Työorganisaatioina Hoivapalveluyhdistys ry sekä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.