OSUVAn tavoitteet

Projektin tarkoitus ja tutkimuksen tavoitteet

Projektin tarkoituksena on tuottaa tutkittua tietoa osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisesta ja sen edistämiseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksessa olemme rajanneet kyseisen ilmiön tutkimisen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöön ja tarkastelemme toimialan rakennemuutoksen vaikutuksia innovaatiotoimintaan. Kohdeorganisaationa ovat sosiaali- ja terveysalan yhteistoiminta-alueet, erikoissairaanhoito sekä yksityiset palveluntuottajat. 

Projektin tutkijaverkoston tarkoituksena on synnyttää innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen ja kehittämisen kumppanuusverkosto, jonka monitoimijaisen yhteiskehittämisen tavoitteena on sekä metodinen että teoreettinen uuden luominen ja yhteisen substanssiosaamisen kasvattaminen.

Tutkimuksen tavoitteena on

1) tuottaa uutta tietoa niistä johtamisen rakenteista, prosesseista ja yhteiskehittämisen muodoista, jotka estävät, tukevat ja edistävät osallistuvan innovaatiotoiminnan toteutumista kehitettäessä sosiaali- ja terveyspalveluita ja muutettaessa palvelurakenteita,

2) selvittää, kuinka ja minkälaisin välinein organisaatiossa muodostuu yhteinen ymmärrys sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämiseksi,

3) selvittää, mitkä ovat keskeiset toimialan innovaatiotoimintaan vaikuttavat tekijät ja

4) selvittää, kuinka muutoksessa oleva sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatio parantaa innovaatiotoimintaansa ja tekee uusia palveluinnovaatioita ja

5) kuvata kokemuksia osallistuvan innovaatiotoiminnan ja palveluinnovaatioiden synnyttämisen uusista käytännöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja

6) luoda osallistuvaa innovaatiotoimintaa edistäviä toimintamalleja.

Tutkimusprojekti tuottaa uuden teoreettisen mallin osallistuvan innovaatioprosessin johtamisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden muutostilanteissa. Tutkimusprojektin avulla saadaan kattava käsitys tavoista, joilla osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista voidaan edistää. Lisäksi tunnistetaan osallistuvan innovaatiotoiminnan vaikutuksia. Innovaatiojohtamisen ja palvelujärjestelmän kehittämisen työkalujen pilotoinnin avulla syntyy uusia menetelmäaihioita edelleen kehitettäviksi tuotteiksi. Tutkimuksesta saatuja tuloksia ja jäsennyksiä reflektoidaan ja jalostetaan kehittämistyöpajoissa työ- ja hyödyntäjäorganisaatioiden kanssa tulosten hyödyntämisen varmistamiseksi.

 

Tutkimuksen käsitteet.