Anne Rantanen, marata-alan lehtori, POKE

Toimintani hankkeessa

Olen erityisesti pyrkinyt kehittämään maratan opiskelijoiden henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin liittyviä käytänteitä suuntautumisessa jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa.

Hanketyössäni olen keskittynyt kahteen projektiin, joissa molemmissa pyritään lisäämään toisen asteen opiskelijalle tietoa ja rohkeutta omaan päätöksen tekoon koskien hakeutumista ammattikorkeakouluopintoihin.

Marata-alan projektit POKESSA

1. Lähiruokaviikot Oppikokissa. Opiskelu pyrittiin toteuttamaan samaan tapaan kuin se olisi toteutettu ammattikorkeakoulussa. Projekti antaa merkityksen koko oppimiselle. Sille läheistä on asiakaslähtöinen suunnittelu ja toiminta. Se sisältää työelämän kehittämisnäkökulman ja siinä harjoitellaan moniammatillista tiimityötä (yrittäjät, restonomiopiskelija, kokkiopiskelijat) sekä asiantuntijuuden jakamista (opiskelijat tutustuivat yrittäjiin ja niihin tuotteisiin, joita Oppikokissa tarjottiin lähiruokaviikolla).

Projektioppimisessa opiskelijan oppimistoimintaa ohjaavat moniulotteiset tavoitteet, joita ovat omien oppimistavoitteiden lisäksi projektin tavoitteet sekä ryhmän (projektitiimin) oppimistavoitteet. Lähiruokaprojektin myötä jo toisen asteen opiskelijat saivat tuntumaa siihen, miten ammattikorkeakoulussa opiskellaan.

2. JAMK-tet. Jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa kiinnostuneet POKEn kolmannen vuoden kokkiopiskelijat tutustuivat viikon ajan restonomiopintoihin ja restonomiopiskelijoihin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.  Sosiaalinen konstruktivismi painottaa, että oppiminen on aina sidoksissa kontekstiinsa, siihen ympäristöön, tilanteeseen ja laajempaan kulttuuriin, jossa oppiminen tapahtuu.

Opiskelijalle tarjotaan JAMK-tetissä mahdollisuutta tutustua ammattikorkeakouluopiskeluun ja -tarjontaan todellisissa opiskeluympäristöissä. Tällöin ei keskitytä irrallisiin tietoihin, vaan sosiaalistutaan tietyn kulttuurin ajattelutapoihin ja jäsenyyteen.  Kokemuksellisen tiedon kautta tieto tulee omakohtaiseksi, ja opiskelijan on paljon helpompi tehdä valintoja.  Opiskelijalle syntyy ymmärrys siitä, mitä hän haluaa ja mitkä ovat hänen omat vahvuutensa ja valmiutensa korkeakouluopiskeluun.

Kuinka hanketyö liittyy varsinaiseen työhöni

Tässä hankkeessa olen erityisesti oppinut verkostoitumisesta ja tiimityöstä eri toimijoiden kesken. Oman oppilaitoksen, POKEn, hankeryhmä on toiminut moniammatillisena tiiminä innostuneesti.

Hankkeessa kehitellyt projektit jäävät elämään ja kehittymään.

Opettajana on innostavaa laittaa itsensä ja omat tietotaitonsa peliin ja arvioitaviksikin.

Anne Rantanen, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus