Kurkistus amk-opintoihin ICT-alalla – pilotointi syksyllä 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) teknologiayksikön ICT-alalla koulutetaan media-, ohjelmisto- ja tietotekniikan insinöörejä. Näille aloille hakeutuu paljon myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät tarkasti tiedä, mitä opiskelu ja alalla pärjääminen vaatii. Opiskelija on voinut kuvitella, että tietotekniikka on hänelle oikea ala, koska hän on viettänyt paljon aikaa tietokoneella.

Opintojen alussa selviää, että insinööriopiskelulla on vahva matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja opinnot vaativat aikaa ja innostumista aiheesta. Kun totuus paljastuu, voi seurauksena olla motivaation lasku ja mahdollisesti keskeyttäminen sen vuoksi, että opinnot tuntuvat liian haastavilta tai ala ei enää tunnukaan omalta.

Jotta saisimme lisää motivoituneita hakijoita, päätimme ryhtyä suunnittelemaan kurkistusopintojen tarjoamista aluksi lähimmille toisen asteen ammatillisille opiskelijoille. Valitsimme pilotointikumppaneiksemme Jyväskylän ammattiopiston (JAO) tieto-ja tietoliikennetekniikan sekä tieto-ja viestintätekniikan koulutusohjelmat.

Miten edettiin?

Maaliskuun alussa 2013 tapasin Kiihdytyskaista II -hankkeen palaverissa JAOn opinto-ohjaajia ja sovimme yhteisen aloituspalaverin järjestämisestä. Kutsuin koolle JAOlta koulutuspäälliköt, opinto-ohjaajat ja muutamia opettajia. JAMKin ICT-tulosalueelta mukaan kutsuttiin koulutuspäällikkö, koulutusvastaavat ja itse edustin opintojen ohjausta. Palaveri saatiin koolle huhtikuun alussa 2013.

Yhteistyön aloittaminen sujui hyvässä hengessä, sillä molemmat osapuolet kokivat hyötyvänsä tilanteesta: JAOn opiskelijat voisivat laajentaa osaamistaan ja saada samalla näkemystä ammattikorkeakouluopinnoista, ICT:n etu olisi, että opiskelijat saavat oikeaa tietoa opiskelusta ja osaavat hakeutua oikealle alalle. Palaverissa ideoitiin monia muitakin yhteistyön muotoja kuin pelkästään kurkistusopintojen aloittaminen. Palaveri oli siis erittäin onnistunut.

Ensimmäisen palaverin tuloksena laitoimme tarjolle seitsemän 5 op:n kurkistusopintojaksoa, joista viisi ajoittui syksylle 2013 ja kaksi keväälle 2014. Opinnot olivat normaaleja ICT:n ammatillisia perusopintoja, joihin JAOn opiskelijoille varattiin noin viisi aloituspaikkaa/opintojakso. Osa opinnoista sijoitettiin lukujärjestykseen JAOn yhteistoiminta-aikaan. Opintojen sovittiin olevan ilmaisia.

Ensimmäisessä palaverissa todettiin, että on tarvetta tavata vielä uudestaan, jotta toisten opetussuunnitelmiin voitiin tutustua paremmin. Tämän vuoksi keväällä 2013 pidettiin vielä kaksi palaveria. Toinen palaveri oli ICT:n sekä JAOn tieto- ja viestintätekniikan kesken, jolloin perehdyttiin opseihin ja ICT:n opetustiloihin. Toisessa palaverissa ICT:n edustajat menivät JAOn tieto- ja tietoliikennetekniikan tiloihin tutustumaan alan opseihin ja opetustiloihin.

Kaikkien tapaamisten suurin hyöty oli, että ihmiset ja toiminta tuli puolin ja toisin tutuksi, jolloin yhteydenotto on helppoa. Toukokuussa jäimme odottamaan, löytyykö JAOlta innokkaita opiskelijoita syksyksi 2013.

Syyslukukausi 2013 – pilotointi alkaa

Elokuun lopussa saimme tiedon, että JAOn tieto-ja tietoliikennetekniikalla on neljä opiskelijaa, jotka haluaisivat osallistua kurkistusopintoihin. Aikataulu oli tiukka, sillä opintojaksot alkoivat muutaman päivän kuluttua, mutta saimme sovittua järjestelyt, ja opiskelijat aloittivat opinnot syyskuun alussa.

Opiskelijat ottivat 2–4 opintojaksoa kukin, tavoitteena yhteensä 13 opintojaksosuoritusta, joten ihan pienestä työmäärästä ei ollut kyse. Opintojaksot kestivät koko syyslukukauden eli syyskuun alusta jouluun saakka. Jotta osallistuminen näin moneen opintojaksoon oli mahdollista, täytyi joustoa olla runsaasti JAOn opinnoissa.

Tämän artikkelin kirjoittamisajankohtana joulukuussa 2013 opintojaksot ovat vielä vähän kesken, mutta näyttää siltä, että vain kahdella opiskelijalla on keskeytynyt yksi opintojakso aikatauluongelmien vuoksi. Kaikki muut 11 opintojaksosuoritusta tulevat olemaan hyväksyttyjä ja suurin osa vielä hyvin arvosanoin.

 ”Tykkäsin lisähaasteesta” – opiskelijoiden kommentteja ja palautetta

Joulukuussa kysyin opiskelijoilta palautetta kokeilusta. Kysymyksiä oli viisi:
1.  Mitkä ovat päällimmäiset ajatukset opiskelustasi JAMKissa?
2. Miten opinnot sujuivat? Mitkä asiat haittasivat opintoja, mitkä edistivät?
3. Miten tieto opintojaksoilla kulki JAOn opiskelijoille?
4. Mitä kehitettävää toteutuksessa on?
5. Haluatko jatkaa opiskelua JAMKissa myös keväällä? Suosittelisitko opintoja muille JAOn opiskelijoille?

Yleisesti palaute oli erittäin positiivista: ”Hommia sai tehdä ja ainakin henkilökohtaisesti nautin suuresti olla teillä opiskelemassa”, ” positiivinen ilmapiiri, loistavat opettajat”, ” opiskelu oli mukavaa ja rennompaa, mitä odotin, läksyjä tuli tarpeeksi”, ” pääsi jo tutustumaan hieman toimintatapoihin ja opiskeluun”.  Kaikki opiskelijat olivat sitä mieltä, että opiskelu sujui hyvin.

Aikatauluongelmat tai sairastuminen olivat suurin opintoja haittaava tekijä. Kehittämisehdotukset liittyivät JAMKin tietojärjestelmien parempaan perehdytykseen. Keväällä opintoja jatkaa yksi opiskelija, muilla on esteitä jatkaa heti opintoja, vaikka halua olisi. Kaikki suosittelisivat opintoja niille, joilla vain on motivaatiota oppia uutta.

Meidän opettajiemme kommentit opiskelijoista olivat yhtä positiivisia. Kaikki kiittelivät heitä hyviksi, motivoituneiksi opiskelijoiksi. Tämä kuvastaa sitä, että JAOlla onnistuttiin löytämään oikeat opiskelijat, joille kokeilua tarjottiin. Opiskelijat olivat pääsääntöisesti keskivertoa vanhempia opiskelijoita, mutta mukana oli yksi 17-vuotias, joten ikä ei ole ratkaiseva asia. Motivaatio on kaikkein tärkein edellytys opintojen edistymiselle.

Onnistumisen edellytyksiä

Mitä tarvitaan, jotta tällainen kokeilu onnistuisi? Listaan tähän joitakin huomioita, joita matkan varrella on tullut vastaan:
Suunnittelu on aloitettava ajoissa: suunnitelmat täytyy olla valmiit lähes puoli vuotta ennen kokeilun alkamista, jotta ne osataan ottaa huomioon esimerkiksi lukujärjestyksissä, markkinoinnissa ja opintojen suunnittelussa
– Suunnittelussa on oltava mukana sekä päätöksentekijöitä, opettajia että ohjaushenkilöstöä molemmilta osapuolilta. Tutustumiselle pitää varata riittävästi aikaa.
– Kokeilun koordinointiin täytyy nimetä ja resursoida joku henkilö: alussa on erittäin aikaa vievää sopia yhteisiä palavereja eri organisaatiossa olevien erilaisten toimijoiden kesken. Jollakin täytyy olla kokonaisvastuu siitä, että asioita viedään eteenpäin.
– Kannattaa heti luoda selkeä malli siitä, miten käytänteet hoidetaan, esim. kuka hoitaa tiedottamisen (molemmissa organisaatioissa), kenelle/miten ilmoittaudutaan, miten opiskelijat valitaan, mikä on aikataulu, kuka hoitaa opiskelijoiden perehdyttämisen ja materiaalin, minkä kanavan kautta kokeilussa mukana olevia opiskelijoita infotaan, ovatko opinnot ilmaisia.
Joustoa tarvitaan molemmissa organisaatiossa.
– Mukaan tarvitaan asiasta aidosti kiinnostuneita henkilöitä, jotta saadaan jotain konkreettista aikaan.

Meidän kokeilussamme aika moni asia onnistui, mutta parannettavaa löytyy aina.

Jatkohaasteet

Ensimmäiseen kokeiluun ei saatu datanomiopiskelijoita mukaan. Heitä pidetään kuitenkin potentiaalisina hakijoina, joten meidän täytyy selvittää, miksi kokeilu ei heitä kiinnostanut. Koska pilotointi oli muuten onnistunut, haasteeksemme jää, miten kokeilusta saadaan pysyvä toimintamalli Kiihdytyskaista-hankkeen päättymisen jälkeen. Malli vaatii myös selkeän vuosikellon rakentamista, jotta toiminta eri organisaatioissa ajoittuu oikein.

Kun rakenne on saatu kuntoon, voidaan miettiä mallin laajentamista muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Kenelle ja kuinka laajasti kurkistusopintoja pystytään tarjoamaan tai halutaan tarjota? Meidän kannattaa miettiä myös kevyempiä tutustumismahdollisuuksia. Voidaanko sopia joitakin vierailuja esimerkiksi suoraan eri oppilaitosten opettajien kanssa kiinteäksi osaksi jotakin tiettyä kurssia?

Koska ammattikorkeakouluissa rahoitus painottuu jatkossa valmistuneisiin ja opinnoissa etenemiseen, meidän kannattaa panostaa yhteistyöhön toisen asteen kanssa ja saada sitä kautta pikku hiljaa motivoituneempia opiskelijoita. Tämä vaatii aikaa ja työresurssia, mutta palkitsee ajan myötä.

Sirpa Alestalo, lehtori, opettajatutor, JAMK/Teknologia/ICT