Ohjauksen asiantuntijat kokoontuivat maaliskuussa

Opintojen ohjauksen väki kokoontui viime maaliskuussa keskustelemaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteisistä haasteista. Keskustelun sisällöt etenivät eri koulutusasteiden yhteisistä opinnoista opojen keskinäiseen työskentelyyn ja tulevaisuuden näkymiin opetussuunnitelmatyössä kullakin taholla.

Opetussuunnitelmien yhtymäkohdat

Opettajat ovat tarkastelleet yhdessä sekä ammattikorkeakoulun että ammatillisen toisen asteen opetussuunnitelmia. Esimerkiksi liiketalouden osalta kohteena ovat olleet taloushallinto ja markkinointi. Tavoitteena on ollut selvittää olisiko avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamille erillisopinnoille tarvetta. Samalla on tarkasteltu opetussuunnitelmien päällekkäisyyksiä ja mahdollisia osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kohtia. Yrittäjyysopintojen osalta on tehty samankaltaista työtä.

Todettiin, että opiskelijan kannalta tarjottavien opintokokonaisuuksien tulisi olla riittävän selkeitä. Lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että toisen asteen opiskelijat saavat konkreettista hyötyä niistä myös jatko-opinnoissa. Keskustelussa nousi esille myös se, ettei erillisryhmille suunnattuja kokonaisuuksien kanssa kannata nyt hätäillä, koska ammattikorkeakouluun on tulossa laajempi opetussuunnitelmaremontti.

Toisen asteen opintojen aikana suoritettavat ammattikorkeakouluopinnot – tähdätäänkö hyväksilukemiseen vai syventämiseen?

Päällimmäiseksi kokemukseksi on osoittautunut, että korkeakouluopintoihin tutustuminen on sinällään hyödyllistä toisen asteen opiskelijoille. Opinnot auttavat muodostamaan realistista kuvaa jatko-opinnoista. Tällä voidaan ajatella olevan positiivinen vaikutus alan valintaan, opiskeluun sitoutumiseen ja niiden etenemiseen korkealla asteella.

Lisäksi nousivat esiin konkreetit hyödyt osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen näkökulmasta. Opiskelija voi suorittaa korkean asteen opintoja jo toisen asteen opintojen aikana ja siten lyhentää opiskeluaikaansa jatko-opinnoissa.  Osaamisen tunnistamisesta puhuttaessa on myös hyvä muistaa, että hyväksi lukemista merkityksellisempää voi olla tunnistaa esimerkiksi kansainvälisyys-, ja yrittäjyysorientoituneet opiskelijat ja luotsata heitä syventämään osaamistaan.

Opo-parit toimivat koulutusasteiden rajapinnassa

Opo-parityöskentelystä on kertynyt hyviä kokemuksia. Jyväskylän ammattioppilaitoksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opot ja opettajat ovat muodostaneet alakohtaisia tiimejä, jotka ovat vierailleet keskenään. Esimerkiksi sähkö-, kone- ja ICT ovat ideoineet yhteistä sähkötekniikan laboratoriota oppilaitoksille.

Jatkossa myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiot ovat tulossa mukaan oparityöskentelyyn.