Kieltenopetus kohtaa – toisen asteen ja korkeakoulujen yhteistyöiltapäivä 10.4.2013

Kuka, mitä, missä ja milloin?

Toisen asteen ja korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyöiltapäivän järjestivät Jyväskylän yliopiston kielten laitos , Jyväskylän ammattikorkeakoulun  Kiihdytyskaista -hanke  ja Keski-Suomen lukiohanke.  Iltapäivää suunniteltiin jo syksyllä, ja keväälle löytyi aika järjestää kielten- ja viestinnänopetusta käsittelevä,  kaikkien eri tasojen yhteinen iltapäivä.

Mukaan toivottiin erityisesti keskisuomalaisten lukioitten sekä ammatillisen toisen asteen kielten ja viestinnän opettajia. Iltapäivän tavoitteena oli tutustua oppimisen jatkumon vaiheisiin kielten opetuksen näkökulmasta, erityisesti verkko-oppimisen tapoihin eri koulutusasteilla sekä verkostoitua toimijoiden kesken.  Ohjelmassa oli esityksiä osallistujatahojen opettajilta: lukioista, ammattiopistosta kaupan yksiköstä, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta.

Tilan vaikutus oppimiseen

Iltapäivä järjestettiin Sepän lukion Plaza-oppimistilassa  (kuva Plazasta)  Jyväskylässä. Tilaisuus alkoi Sepän lukion englannin lehtorin Leena Ritokankaan esityksellä tilan ja aktiivitaulujen käytöstä englannin suullisen kurssin (8.) opetuksessa. Tila on omiaan suullisten harjoitteitten tekemiseen, esitelmien pitoon ja ryhmätöihin. Tällaisessa avoimessa tilassa opettajan rooli muuttuu: hänestä tulee valmentaja, joka kiertää tilassa auttamassa ja kommentoimassa. Tila vaikuttaa myös menetelmiin ja ryhmän koheesioon – opiskelijat ja opettaja ovat hyvin ”perhemäisessä” olotilassa ja puhumisen kynnys madaltuu. Myös oman mielipiteen ilmaisu on helpompaa, kun ei olla perinteisessä frontaaliopetuksessa.

Aktiivitaulujen mahdollisuuksia

Sepän lukion viestinnän opettaja Laura Hangasmaa nosti esille erityisesti poikien innostuksen tekniikkaan ja tämän innon hyödyntämisen opetuksessa. Tekniikka innostaa poikia tekemään esimerkiksi runoanalyysejä, jotka tavallisessa luokkatilanteessa paperilla tehtyinä eivät ehkä saisi yhtä hyvää vastaanottoa. Monelle osallistujalle tämä oli ensimmäinen kerta nähdä, miten aktiivitauluja voisi hyödyntää opetuksessa. Aktiivitaulujen mahdollisuudet ovat rajattomat, vain oma mielikuvitus on rajana, ja pienin askelin tutustuen eri toimintoihin rauhassa aloitteleva opettajakin löytää itselleen sopivia sovelluksia.

Verkko-oppimista ja kieliä

Päivän toinen pääteema oli verkko-opetus. Sitä esitteli Jyväskylän aikuislukion englannin lehtori Kirsi Ylätalo, joka käyttää Pedanetin Oppimappi-sovellusta omien etäkurssiensa apuna. Sinne opettaja voi ladata lisätehtäviä ja ratkaisuja tunneilla tehtyihin tehtäviin. Myös esimerkiksi ääntä ja kuvaa voi hyvin hyödyntää verkossa.

Iltapäivän aikana tutustuttiin myös ammattiopiston kieltenopetustarjontaan erityisesti kaupan ja hallinnon kieltenopetuksen näkökulmasta.

Ammattikorkeakoulu esitteli omia AHOT-käytänteitään, Kiihdytyskaista 2 -hanketta ja kielikeskuksen järjestämää verkko-opetusta ruotsin kielessä Optima-alustaa hyödyntäen. Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen dosentti Jean-Michel Kalmbach näytti omia toteutuksiaan, jotka ovat kaikkien luettavissa ja hyödynnettävissä yliopiston ”open access” -periaatteen mukaisesti.

Yhteistä jakamista jatketaan

Iltapäivä päättyi yhteenvetokeskusteluun, jossa Keski-Suomen lukiohankkeen Mika Kangas keräsi palautetta iltapäivän onnistumisesta ja mahdollisesta halukkuudesta ja tarpeesta uuden vastaavan tapahtuman järjestämiseen. Alustavasti sovittiin, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskus hoitaa seuraavan tapahtuman järjestelyt, teemoista ei vielä päästy yksimielisyyteen, kun niitä on niin paljon. Tällainen kaikkien kielten ja viestinnän opetuksen toimijoitten kokoontuminen koettiin erittäin hyödylliseksi verkottumisen kannalta mutta myös toisilta oppiminen koettiin erittäin tärkeäksi.

Tuula Kotikoski, 
englannin ja saksan lehtori, JAMK kielikeskus