Käytännön kokemuksia verkkotyökalujen käytöstä

Opiskelujen joustavaa etenemistä voidaan tukea  monilla eri tavoilla. Verkko-opinnot on usein lueteltu mukaan keinovalikoimaan, jotka joustavoittavat opiskelua. Erilaisia verkko-opetukseen soveltuvia työkaluja on tarjolla runsaasti. Niiden soveltuvuus vaihtelee riippuen opiskelijajoukosta ja opetettavasta asiasta.

Tässä artikkelissa kerron kokemuksiani työkaluista, joita käytin lähiopetuksen tueksi suunnitellussa verkko-opetuksessa. Kokemukseni mukaan verkko-opetus soveltuu hyvin lähiopetuksen tueksi. Lähitunneilla voidaan yhdessä ratkoa ongelmia, joiden ratkaisu pelkästään verkon varassa osoittautuu hankalaksi, aikaa voidaan käyttää joustavammin ja opiskelijat voivat opiskella enemmän oman rytminsä mukaisesti. Verkon käyttö vaatii kuitenkin tarkkaa suunnittelua, mutta hyvin toimiessaan se tuo mielekkyyttä sekä opetukseen että opiskeluun.

Opiskelijoiden palaute kurssin toteutusta ja sisällöistä oli tiivistetysti seuraava: Kurssin toteutus siten, että osa kurssista opiskeltiin verkossa ja osa lähiopetuksena koettiin todella hyväksi ratkaisuksi. Opiskelijat saivat lähitunneilla opastusta vaikeisiin kysymyksiin ja pääsivät näin etenemään sujuvasti. Samalla erityisopiskelijat saivat tukiopetusta. Moodlen käyttö sujui hyvin ja eri työkalujen käyttö oli vaivatonta. Ainoat ongelmat koskivat tehtävän palautuksia. Kun selvitimme ongelman syytä, ilmeni että palautus oli ollut myöhässä, josta ongelma oli aiheutunut. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki olivat tyytyväisiä kurssiin kokonaisuutena.

Suunnittelin Moodle-ympäristöön kurssimateriaalin markkinoinnin suunnittelu ja toteutus -kurssille, joka oli suunnattu kolmannen vuoden merkonomi-opiskelijoille. Kurssin toteutin siten, että n. 50 % tunneista pidettiin lähiopetuksena ja loput verkko-opiskeluna. Opiskelijoista kaksi hankki kurssiin läheisesti liittyvän oppikirjan ja he selviytyivät kurssista pitkälle itsenäisesti ja he olivat tunneilla mukana vain kun erikseen sovimme. Kurssille sisällytettiin monipuolisesti erilaisia verkkotyökaluja. Kurssin kuluessa ja sen jälkeen opiskelijoilta kerättiin palautetta kurssin toimivuudesta ja erilaisten työkalujen käytettävyydestä. Kurssimateriaali sisälsi linkeillä täydennetyn luentomateriaalin sekä erilaisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävinä oli keskustelutehtäviä, yksilötehtäviä ja koko kurssin kokoava parityönä työstettävä markkinointisuunnitelma.

Kurssiympäristössä käytettiin seuraavia verkkotyökaluja:

Google Drive
Ensimmäisillä oppitunneilla opiskelijat opastettiin käyttämään Google Drivea. Sen avulla opiskelijoilla oli mahdollisuus muokata yhteistä markkinointisuunnitelmaa, mikäli eivät voineet olla fyysisesti samassa paikassa tai yhteistä aikataulua ei löytynyt. Ohjelman käyttö on ilmaista mutta se edellyttää Google-tunnusten luomista. Tämä työkalu oli kaikille opiskelijoille entuudestaan tuntematon ja se suhtautuivat ohjelman käyttömahdollisuuteen hyvin positiivisesti.

Mindomo
Mindomo on verkossa toimiva ohjelma, jolla voi laatia käsitekarttoja. Laadin sillä kurssikuvauksen ja liitin sen jakamalla linkin Moodlessa kurssin johdanto-osiossa. Opiskelijat saivat sen avulla kurssin alussa kokonaiskuvan kurssin sisällöstä. Myös tämä ohjelma on ilmainen ja käyttö edellyttää kirjautumista.

Screencast-O-Matic
Sreencast-O-Matic on verkkoympäristössä toimiva ilmainen kuvaruudun nauhoitusohjelma, jonka käyttö ei edellytä kirjautumista. Sen avulla voi nauhoittaa enintään 15 minuuttia kestävän videon, jossa voi näyttää tietokoneen ruudulla erilaisia verkkomateriaaleja. Ohjelma tallentaa samanaikaisesti puhetta ja siihen on mahdollista liittää myös tekstitys. Tein tällä ohjelmalla alustuksen ja ohjeistuksen oppitunneille, jolloin en voinut olla itse paikalla. Tallenteen tiedostokoko ylitti Moodlen tiedostokokojen maksimimäärän, joten en voinut laittaa videota suoraan Moodleen. Tallensin sen Google Driveen ja jaoin linkin Moodlessa. Opiskelijoilta saamani palautteen mukaan video oli toiminut moitteettomasta ja auttoi opiskelijoita oppimistehtävien suorittamisessa.

Chat
Moodleen voi liittää chat-työkalun, jonka avulla opiskelijat voivat käydä verkkokeskustelua omalla kurssillaan. Työkaluun on mahdollista asettaa myös tallennustoiminto, jolloin käytyjä keskustelu voi tarkastella myös jälkikäteen. Sovimme kurssin verkko-ohjausajat, jolloin olen verkossa ja opiskelijat voivat saada ohjausta käyttämällä Chatia. Käytännössä opiskelijat eivät tätä mahdollisuutta käyttäneet. Uskon, että syynä se, että kurssiin sisältyi paljon lähitunteja ja opiskelijoilla oli mahdollisuus saada ohjausta riittävästi oppitunneilla. Mikäli kurssi olisi toteutettu kokonaan verkkokurssina, olisi Chatin käyttö luultavasti ollut tarpeellista. Opiskelijat kokivat työkalun kuitenkin helppokäyttöiseksi ja käyttivät sitä ajatusten vaihtoon oppitunneilla.

Verkkokeskustelu
Suunnittelin kurssimateriaaliin muutamia tehtäviä, jotka tehtiin keskustelemalla Moodlen keskustelutehtävä -toimintoa käyttäen. Keskustelun aikaansaaminen Moodlessa osoittautui työtä vaativaksi. Sain patistella opiskelijoita osallistumaan ja siitä huolimatta keskustelujen anti jäi vaatimattomaksi.

Verkko-ohjaus
Koska kurssi toteutettiin hyvin pitkälle lähiopetuksena, verkko-ohjauksen tarve oli vähäinen. Sovimme kurssin alussa, että olen Moodlen verkossa aina torstaisin klo 16–17 ja opiskelijat voivat silloin esittää kysymyksiä chatia käyttäen. Yhtään yhteydenottoa ei tullut. Muuna aikana opiskelijat saattoivat lähestyä minua sähköpostitse. Muutamilta opiskelijoilta sain sähköpostiviestejä, kun heillä oli ongelmia esimerkiksi tehtävän palautuksen kanssa.

Tehtävät ja niiden palautus
Kurssimateriaalin jokaiseen osioon sisältyi pieniä kirjallisia oppimistehtäviä, jotka opiskelija teki pääosin itsenäisesti hyödyntäen kurssimateriaalia ja verkosta löytyvää tietoa. Näille tehtäville oli asetettu viimeinen palautuspäivä ja ne palautettiin Moodleen. Palautuspäivän mentyä, palautustoiminto sulkeutui eikä niiden palauttaminen enää onnistunut Moodlen kautta.

Oppimispäiväkirja
Moodleen oli mahdollista liittää oppimispäiväkirja, jota opiskelijat täyttivät kurssin kuluessa. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sujui opiskelijoilta vaihtelevasti. Osa heistä täytti sitä hyvin tunnollisesti ja osaa jouduin muistuttelemaan. Kaikki opiskelijat täyttivät sitä kuitenkin jossain määrin.

Vertaisarviointi
Moodlessa on mahdollista tehdä vertaisarviointia. Opiskelijat arvioivat toistensa markkinointisuunnitelmia ja antavat siitä palautetta. Käytännössä tämä toteutettiin paperiversiolla, koska markkinointisuunnitelmat oli tehty parityönä ja niiden jakaminen vertaisarvioitavaksi ei toiminut. Yksilötehtävien ollessa kyseessä Moodlen toiminto on hyvä vaihtoehto.

Opiskelijan itsearviointi
Kurssi lopussa opiskelijat tekevät itsearvioinnin käyttäen Moodlessa valmiina olevaa monivalintakysymyksin laadittua arviointitoimintoa. Itsearviointi Moodlessa toimi hyvin, mutta kaikki siellä valmiina olevat kysymykset eivät olleet riittävän selkeitä, joten niitä täytyi avata opiskelijoille.

Maailma muuttuu ja opetus sen mukana. Tietotekniikan kehittymisen myötä verkkoympäristöt ja niissä toimiminen ovat nykyään jokaisen opettajan saatavilla. Niiden hyödyntäminen opetuksessa nähdään yhä tärkeämmäksi ja monet koulutuksen järjestäjät ovat kirjanneet verkko-opetuksen kehittämisen osaksi strategiaansa. Näin on linjannut myös oma työnantajani Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu strategiassaan s. 17 http://www.jedu.fi/documents/10157/72544c0e-f7ba-49ab-a4bb-6d6f16e792fc. Tästä inspiroituneena, ja koska olen kiinnostunut verkko-opetuksen kehittämisestä, liityin opettajan pedagogisia opintoja Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suorittaessani ryhmään, jossa pedagogisen kehittämisen kohteeksi valitsimme verkko-opetuksen. Tavoitteenamme oli tutkia verkko-opetusta siitä näkökulmasta, miten sitä voisi hyödyntää lähiopetuksen tukena. Samaten halusimme selvittää myös sitä, millaisia ongelmia verkko- opetukseen liittyy ja millaisia näkemyksiä asiantuntijoilla on verkko-opetukseen hyvistä käytänteistä ja soveltuvuudesta lähiopetuksen tukemiseen.

Raija Lipponen
Tuntiopettaja, markkinointi
Jedu/Haapajärven ammattiopisto