URAOHJAUS –joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun

URAOHJAUS on v. 2011-2012 toteutettu toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ollut kehittää siirtymävaihetta toiselta asteelta ammattikorkeakouluun sujuvammaksi. Käytännön työ on keskittynyt ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseen nivelvaiheeseen. Toteuttajina ovat olleet Pieksämäellä Koulutuskeskus Agricola ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Mikkelissä Etelä-Savon ammattiopisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu sekä Savonlinnassa Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Kaksivuotisen hankkeen aikana:

  • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat opiskelivat opintojaksoja tai niiden osia ammattikorkeakouluissa ja amk-opiskelijat ammattiopistoissa.
  • Kehitettiin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi opintoja.
  • Pilotoitiin opiskeluvalmiuksia ja –taitoja tukevia opintojaksoja.
  • Tehtiin urasuunnittelukurssi ammattiopiston opiskelijoille
  • Järjestettiin opiskelijoiden ohjausta ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
  • Ohjattiin ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen henkilöstön yhteistyönä.
  • Toteutettiin tutkimus siitä, kuinka lukiosta tai ammattiopistosta valmistuneet opiskelijat kokevat siirtymävaiheen ja kuinka erilaisilla opintotaustoilla opiskelemaan tulleiden opinnot ovat edenneet ammattikorkeakoulussa.

Työskentely jaettiin paikkakuntakohtaisiin pilotteihin, joissa Pieksämäellä keskityttiin sosiaali- ja terveysalaan, Mikkelissä tekniikan alaan ja terveysalaan sekä Savonlinnassa matkailuun ja liiketalouteen. Pilotoidut toimintamallit ovat siirrettävissä ja otettavissa käyttöön myös muilla aloilla. Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä siirtymävaiheen kehittämiseen ja hankkeessa on luotu myös seurantatyökalu, jolla ammattikorkeakouluopintojen edistämistä voidaan seurata erilaisia koulutustaustoja vertaillen.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ja toimintamalleja on koottu oheiseen ”Yksin hyvä – yhdessä parempi” –julkaisuun. Julkaisu verkkojulkaisuna osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-349-0

Hanketta rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja toteuttajaoppilaitokset.

Katso lisää: www.mamk.fi/uraohjaus