Tyypillinen kansainvälistymismahdollisuuksia etsivä asiakas

Millainen on tyypillinen CIMOn neuvontapalveluiden asiakas? Kohtasin kysymyksen taannoin radiohaastattelussa. Luulin osaavani kuvailla helposti tyypillisen asiakkaan, sillä olimmehan CIMOn neuvontapalveluissa ottaneet käyttöön tilastoja tuottavan sähköisen asiakaspalvelujärjestelmän vuoden 2013 alussa. Yllätyksekseni vastasin, ettei tyypillistä asiakasta oikeastaan ole. Totesin että asiakkaillamme on usein hyvin erilaiset lähtökohdat, tarpeet, haaveet ja toiveet elämänsä suhteen; jokainen etsii yksilöllistä ratkaisua omaan suunnitelmaansa lähteä maailmalle, kansainvälistyä. Mitä kuluvan vuoden tilastot sitten kertovat neuvontapalveluiden asiakkaista?

Kolmekymppinen nainen Etelä-Suomesta

CIMOn tuoreimmat tilastot opiskelijaliikkuvuudesta vahvistivat taas sen, että ulkomaanjaksolle lähtee useimmiten nainen kaikilla koulutusaloilla eri koulutusasteilla.

CIMOn neuvontapalvelut ja Eurodesk neuvovat kansainvälisyydestä. Kuvassa palveluiden työntekijöitä.
CIMOn neuvontapalvelut ja Eurodesk neuvovat kansainvälisyydestä.
Kuvassa vasemmalta: Mauri Uusilehto, Kati Inkinen, Hilma Ruokolainen (istumassa), Linda Tuominen (keskellä), Samuli Repo, Kira Andersson ja Hanna Isoranta. Kuva: Jussi Omaheimo

Myös neuvontapalveluiden sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta tulevista kotimaisista asiakkaista merkittävästi suurin osa on naisia. Toisin on ulkomaalaisten asiakkaiden suhteen: miehet kysyvät selvästi useammin mahdollisuuksista opiskella Suomessa. Hieman yllättävää on asiakkaiden ikäjakauma. Suurin osa asiakkaista on nimittäin yli 25-vuotiaita, kaikkein eniten on yli 30-vuotiaita. Tieto on saanut CIMOn neuvojat pohtimaan rooliaan nuorten neuvontapalveluiden tarjoajana.

Nuorten aikuisten suurta määrää selittänee nykyinen taloudellinen tilanne ja työllistymismahdollisuudet Suomessa. Mahdollisuuksia etsitään nyt kauempaa ja vaihtoehtoja laajennetaan; toisen tutkinnon suorittaminen ulkomailla tai vapaaehtoistyö maailmalla alkaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta, jos koulutusta vastaavaa työtä ei yrityksestä huolimatta löydy. Toki ikäjakaumaa selittää myös se, että neuvontapalvelun puoleen kääntyvät myös CIMOn ohjelmista lisätietoja kysyvät oppilaitosten asiantuntijat ja viranomaiset. Viranomaisryhmään kuuluvat myös opinto-ohjaajat, jotka kysyvät neuvoa nuoren puolesta. Ulkomaalaisten asiakkaiden ikäjakauma on varsin erilainen: suurin osa kysyjistä on ikäryhmästä 21–24 vuotta.

Asiakkaiden alueellinen jakautuminen ei yllätä. Iso osa yhteydenotoista tulee Etelä-Suomesta, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta. Myös CIMOn opiskelijaliikkuvuustilastojen valossa aktiivisimmat maailmalle lähtijät tulevat Etelä- ja Länsi-Suomesta. Tietysti pitää pohtia myös sitä, ovatko neuvontapalvelut riittävän tunnettuja maakunnissa.

Kansainvälinen osaaja

Kansainvälinen kokemus herättää parhaimmillaan kiinnostuksen kansainvälistyä lisää. Yllättävän moni CIMOn neuvontapalveluiden asiakas ilmoittaakin asuinpaikakseen ulkomaat. Moni kysyjä on jo ollut opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla ja seuraavana suunnitelmissa siintää tutkinto tai työpaikka maailmalla. Tasa-arvon näkökulmasta kansainvälistymisen kerääntyminen samoille nuorille on myös haaste.

CIMOn tilaaman Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa -selvityksen mukaan kansainväliset kokemukset eivät jakaannu tasaisesti. Sukupuolen ja alueellisen näkökulman lisäksi myös sosioekonomisella taustalla näyttäisi olevan vaikutusta kansainvälistymiseen. Esimerkiksi alemmasta sosioekonomisesta taustasta tulevat korkeakouluopiskelijat lähtevät harvemmin vaihtoon kuin muut opiskelijat. Kansainvälistymismahdollisuuksien lisääminen ei yksin riitä, vaan tarvitaan lähtötilanteen analyysiä ja kohdennettuja toimenpiteitä. Selvityksessä annetaankin suosituksia tasa-arvon edistämiseksi oppilaitoksille, CIMOlle sekä päättäjille.

Haussa korkeakoulututkinto Britanniassa tai rahaa projektiin

Kelan tuoreimpien opintotukitilastojen mukaan yhä useampi suomalainen suorittaa koko tutkintoa ulkomailla, lukuvuonna 2012–2013 maailmalla oli jo liki 6000 suomalaista tutkinto-opiskelijaa. Suosituimmat opiskelumaat ovat Britannia, Ruotsi ja Viro, mikä näkyy myös CIMOn neuvontapalveluissa.

Neuvontapalveluista kysytään erityisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittamisesta ulkomailla, eniten juuri Britanniassa. Paljon tulee myös rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja tässä kohtaa astuu esiin asiakkaiden moninainen kirjo. Halua ja kiinnostusta on lähteä maailmalle mitä erilaisimmissa elämänvaiheissa, mutta monesti rahoituksen järjestyminen tuottaa päänvaivaa. CIMOlla on tarjottavana vain joitain rahoitusvaihtoehtoja, eivätkä ne kata kaikkia vaihtoehtoja, elämäntilanteita, hankkeita, toimialoja tai ammatteja. Valitettavan usein joudumme tuottamaan asiakkaalle pettymyksen tällä saralla; pyrimme kuitenkin aina tarjoamaan tietoa muista mahdollisuuksista kansainvälistyä tai vinkkaamaan vaihtoehtoisia rahoituskanavia.

Vaikuttavuuden arvioinnilla uusia keinoja nuorten tavoittamiseen?

CIMOn neuvontapalveluiden tunnettuuden edistämisessä ja alueellisen näkyvyyden parantamisessa riittää tulevaisuudessa työsarkaa. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvon hengessä pitää pohtia myös aiempaa tarkemmin sitä, millä keinoin tavoittaisimme niitä nuoria, jotka eivät edes näe kansainvälistymistä vaihtoehtona. Nuoren kohderyhmän, erityisesti poikien, innostamisessa kansainvälisyyteen onkin vielä parannettavaa.

CIMOn neuvontapalveluihin tulevien sähköisten kyselyiden luokittelua kehitetään edelleen, jotta saisimme relevanttia tietoa palvelun parantamiseen. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa arviointi palveluiden vaikuttavuudesta ja saada sitä kautta vastauksia siihen, miten asiakas kokee saamansa palvelun.  Olisi viimein kiinnostava tietää, onko neuvontapalveluista saadulla tiedolla vaikutusta asiakkaan päätöksiin eli astuiko asiakas lopulta kansainvälistymisen polulle ja lähti CIMOsta saamansa tiedon turvin maailmalle.

Kirjoittaja

Hanna Isoranta
CIMOn neuvontapalvelut

 

CIMOn neuvontapalvelut: Neuvontapalvelut auttavat kansainvälistymismahdollisuuksien kartoittamisessa, opastavat tiedonhankinnassa ja ohjaavat lisätiedon lähteille. Neuvontapalveluista voi kysyä opiskelusta ja harjoittelusta ulkomailla sekä muista kansainvälistymisen vaihtoehdoista. Neuvontapalvelut auttavat myös ulkomaisia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet korkeakouluopinnoista Suomessa. Henkilökohtaista neuvontaa saa verkon kautta ja puhelimitse. CIMOn neuvontapalvelut järjestävät myös maakohtaisia infotilaisuuksia ulkomailla opiskelusta. http://www.maailmalle.net/neuvonta

Katso myös tietoa ja tilastoja kansainvälisestä liikkuvuudesta: http://www.cimo.fi/tilastot

Eurodesk: Eurodesk on eurooppalainen verkosto, joka tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten työtä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Eurodesk-palveluita ovat EU:n koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta, julkaisut sekä koulutukset. Eurodesk-verkosto ylläpitää rahoitustietokantaa, nuorten kansainvälistä liikkuvuutta edistävää nuorisoportaalia sekä nuorten parissa toimivien ammattilaisten tiedonvaihtoa ja eurooppalaisia kumppanuuksia tukevaa Intranetiä. http://www.cimo.fi/eurodesk

URN

http://urn.fi/urn:nbn:fi:jamk-issn-1799-8395-47